Põllumajandustootjatele makstavate ELi otsetoetuste eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1307/2013 – põllumajandustootjatele ELi ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoetuste eeskirjad

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse põllumajandustootjate toetamiseks ettenähtud otsetoetuste eeskirjad ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames. Neid toetusi antakse tingimusel, et põllumajandustootjad järgivad rangeid inimeste ja loomade tervise ja heaolu, taimetervise ja keskkonna alaseid eeskirju, mida nimetatakse nõuetele vastavuseks.

Määrusega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 73/2009, mis sisaldas varasemaid eeskirju, mis reguleerivad põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi ja mis on pärast 2013. aasta ÜPP reformi muutunud. Sellega tunnistatakse kehtetuks ka määrus (EÜ) nr 637/2008, mis käsitleb puuvillasektorit.

EL võttis 2017. aasta detsembris vastu määruse (EL) nr 2017/2393, millega muudetakse määrust (EL) nr 1307/2013 ja teisi ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevaid õigusakte (määrus (EL) nr 1305/2013, millega asutatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, määrus (EL) nr 1306/2013, millega kehtestatakse ELi põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire eeskirjad, määrus (EL) nr 1308/2013 põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta ELis ning määrus (EL) nr 652/2014 toiduahela, loomade tervise ja heaoluga seotud kulude haldamise kohta).

PÕHIPUNKTID

Põllumajandustootjatele makstakse otsetoetusi ELi riikide toetuskavade kaudu.

Eli riigid peavad eraldama teatud osa ühise põllumajanduspoliitika toetusvahenditest kohustuslikele toetuskavadele:

On ka mõned valikulised toetuskavad. ELi riigid saavad omal valikul:

Alates 1. jaanuarist 2018 jõustusid määruses (EL) 2017/2393 sisalduvad uued eeskirjad ja need hõlmavad järgmist:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EL) nr 1307/2013 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015. Määrusega (EL) 2017/2393 kehtestatud eeskirju kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670)

Määruse (EL) nr 1307/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1310/2013, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antava maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses nende kohaldamisega 2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 865–883)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 15.06.2018