Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (2014–2020)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 508/2014 – Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) eesmärk on aidata rannikualade elanikel ning kalandus- ja vesiviljelussektori töötajatel kohaneda ELi äsja reformitud ühise kalanduspoliitikaga (ÜKP) ajavahemikuks 2014–2020.

PÕHIPUNKTID

Eelarve ja prioriteedid

EMKFi eelarve aastateks 2014–2020 on 6,5 miljardit eurot ja fondi eesmärk on:

Rakendamine

COVID-19 pandeemia – määruse muudatused

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. COVID-19 puhanguga seotud ajutisi meetmeid kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2020 ning need kehtivad kuni 31. detsembrini 2020.

TAUST

EMKF on rahastamisvahend ühise kalanduspoliitika toetamiseks aastatel 2014–2020. See on üks viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mis täiendavad üksteist ning nende eesmärk on Euroopa majanduse taastamine majanduskasvu soodustamise ja töökohtade loomise kaudu.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1–66)

Määruse (EL) nr 508/2014 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 27. märtsi 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/852, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad põhjustada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi maksete peatamise või maksetähtaja edasilükkamise (ELT L 135, 2.6.2015, lk 13–17)

Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1362/2014, millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad (ELT L 365, 19.12.2014, lk 124–136)

Komisjoni 20. novembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta (ELT L 334, 21.11.2014, lk 39–51)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 20. novembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT L 334, 21.11.2014, lk 11–38)

Komisjoni 22. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1014/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011) seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavate toimingute suhtes kohaldatava ühise seire- ja hindamissüsteemi sisu ja struktuuriga (ELT L 283, 27.9.2014, lk 11–19)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 11. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega (ELT L 209, 16.7.2014, lk 1–4)

Komisjoni 11. juuni 2014. aasta rakendusotsus 2014/372/EL, milles sätestatakse eelarve täitmise raames koostöös liikmesriikidega Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist aastateks 2014–2020 kasutada olevate koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide kaupa (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3781 all) (ELT L 180, 20.6.2014, lk 18–20)

Viimati muudetud: 09.06.2020