Euroopa Andmekaitseinspektori töökord

Alates 2004. aastast on Euroopa Andmekaitseinspektor kasvanud väikesest, kahest parlamendiliikmest ja sekretariaadist koosnevast organist üle 50 töötajaga asutuseks. 2010. aastal ümberkorraldatud asutuse arengus sai määravaks sündmuseks 2012. aastal töökorra vastuvõtmine.

ÕIGUSAKT

Euroopa Andmekaitseinspektori 17. detsembri 2012. aasta otsus nr 2013/504/EL töökorra vastuvõtmise kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Andmekaitseinspektor on sõltumatu järelevalveasutus, mis tagab isikuandmete ja eraelu puutumatuse austamise Euroopa Liidu (EL) institutsioonide ja organite poolt. Asutuse volitused on sätestatud määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Selle ülesanded jagunevad kolme kategooriasse.

2012. aastal võttis Euroopa Andmekaitseinspektor vastu töökorra. Lisaks paljude määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud põhimõtete kordamisele on töökorras sätestatud üksikasjalikud eeskirjad asutusesisese otsustusprotsessi, inspektorite ja haldusnõukogu ülesannete, sekretariaadi struktuuri ja tegevuse, kavandamise, asutusesisese halduse ning asutuse avatuse ja läbipaistvuse kohta.

Taust

Pärast Euroopa Andmekaitseinspektori loomist 2004. aastal on toimunud suured muudatused nii õiguse, majanduse kui ka tehnoloogia valdkonnas. Lissaboni leping kinnitas, et andmekaitse on ELi õiguse üks üldpõhimõtetest, ning mitu Euroopa Kohtu otsust tähtsustavad eraelu puutumatust ja andmekaitset kui ELi otsustusprotsessi lahutamatut osa.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2013/504/EL

18.12.2012

-

ELT L 273, 15.10.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu18. detsembri 2000. aastamäärus (EÜ) nrELT L 8, 12.1.2001). 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT L 8, 12.1.2001).

Viimati muudetud: 27.06.2014