52008PC0209(01)

Ettepanek: Nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokollile (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta /* KOM/2008/0209 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 22.4.2008

KOM(2008) 209 lõplik

2008/0080 (AVC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokollile (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev leping jõustus 1. juunil 2002.

Lepingut tuleb muuta, et võimaldada Bulgaarial ja Rumeenial sellega ühineda.

Komisjon pidas talle 5. mail 2006 antud volituste alusel Šveitsi Konföderatsiooniga läbirääkimisi lepingu kohandamiseks. Läbirääkimised viidi lõpule 29. jaanuaril 2008 ja protokolli eelnõu parafeeriti 29. veebruaril 2008.

Lepingu muutmiseks koostatud protokolli eelnõuga nähakse ette konkreetsed üleminekuperioodid Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia kodakondsusega palgatöötajate ja teatavate sektorite teenuse osutajate suhtes. Kõnealuseid üleminekuperioode kohaldatakse kuni 10 aastat alates protokolli jõustumisest.

Protokolli eelnõuga kohandatakse lisaks sellele kinnisvara omandamise tingimusi ning tehakse eelkõige II lisas (sotsiaalkindlustusskeemide kooskõlastamine) tehnilisi kohandusi. III lisas (kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine) tehtavad vajalikud kohandused võtab vastu lepingu ühiskomitee.

Nõukogu otsuste ettepanekute õiguslik alus kattub esialgse lepingu õigusliku alusega.

Selleks et liikmesriigid saaksid protokolli ratifitseerida, esitab komisjon protokolli eelnõu vastavalt ühinemisakti artikli 6 lõikele 2 nõukogule allakirjutamiseks ja sõlmimiseks.

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokollile (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõiguga,

võttes arvesse ühinemislepingule lisatud ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[1]

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon on viinud talle 5. mail 2006 antud volituste alusel lõpule Šveitsi Konföderatsiooniga peetud läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) üle.

(2) Komisjon on vastavalt ühinemisakti artikli 6 lõikele 2 esitanud nõukogule protokolli eelnõu.

(3) Protokolli eelnõule, mis parafeeriti 29. veebruaril 2008, on soovitatav alla kirjutada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik, kes on volitatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutama ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokollile (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga).

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

2008/0080 (AVC)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lause ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse ühinemislepingule lisatud ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[2],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut[3]

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjon on viinud talle 5. mail 2006 antud volituste alusel lõpule Šveitsi Konföderatsiooniga peetud läbirääkimised ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokolli (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) üle.

(2) Protokollile on … 2008 Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel vastavalt nõukogu … 2008. aasta otsusele …/…/EÜ ja kuni selle hilisema lõpliku sõlmimiseni alla kirjutatud.

(3) Protokoll tuleks sõlmida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll (mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga) kiidetakse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja edastab ühenduse ja selle liikmesriikide nimel teate protokolli heakskiitmise kohta vastavalt protokolli artiklile 6.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas .

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

Eelnõu

ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE

nING

TEISELT POOLT ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELISE

ISIKUTE VABA LIIKUMIST KÄSITLEVA LEPINGU PROTOKOLL,

MIS KÄSITLEB BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA OSALEMIST LEPINGUS

SEOSES NENDE ÜHINEMISEGA EUROOPA LIIDUGA

EELNÕU ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHEL SÕLMITUD ISIKUTE VABA LIIKUMISE LEPINGU PROTOKOLL, MIS KÄSITLEB BULGAARIA VABARIIGI JA RUMEENIA OSALEMIST LEPINGUS SEOSES NENDE ÜHINEMISEGA EUROOPA LIIDUGA

EUROOPA ÜHENDUS,

keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ning

BELGIA KUNINGRIIK, BULGAARIA VABARIIK, TšEHHI VABARIIK, TAANI KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, EESTI VABARIIK, KREEKA VABARIIK, HISPAANIA KUNINGRIIK, PRANTSUSE VABARIIK, IIRIMAA, ITAALIA VABARIIK, KÜPROSE VABARIIK, LÄTI VABARIIK, LEEDU VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK, UNGARI VABARIIK, MALTA VABARIIK, MADALMAADE KUNINGRIIK, AUSTRIA VABARIIK, POOLA VABARIIK, PORTUGALI VABARIIK, RUMEENIA, SLOVEENIA VABARIIK, SLOVAKI VABARIIK, SOOME VABARIIK, ROOTSI KUNINGRIIK NING SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi „liikmesriigid”,

keda esindab samuti Euroopa Liidu Nõukogu,

ühelt poolt

ning

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON,

edaspidi „Šveits”,

teiselt poolt,

edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999 sõlmitud isikute vaba liikumise lepingut (edaspidi „leping”), mis jõustus 1. juunil 2002;

VÕTTES ARVESSE ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi konföderatsiooni vahel 21. juunil 1999 sõlmitud isikute vaba liikumise lepingu 26. oktoobri 2004. aasta protokolli, mis käsitleb Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemist lepingus seoses nende ühinemisega Euroopa Liiduga (edaspidi „2004. aasta protokoll”), mis jõustus 1. aprillil 2006;

VÕTTES ARVESSE Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia (edaspidi „uued liikmesriigid”) ühinemist Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007;

ARVESTADES, et uutest liikmesriikidest saavad kõnealuse lepingu osalised;

ARVESTADES, et ühinemislepinguga volitatakse Euroopa Liidu Nõukogu sõlmima liikmesriikide nimel protokoll uute liikmesriikide lepinguga ühinemise kohta,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1. Uued liikmesriigid saavad lepingu osalisteks.

2. Käesoleva protokolli jõustumisest alates on leping uutele liikmesriikidele siduv samamoodi kui praegustele lepinguosalistele käesolevas protokollis sätestatud korras ja tingimustel.

Artikkel 2

Lepingu põhiteksti ja selle I lisa kohandatakse järgmiselt:

a) Lepinguosaliste loetelu asendatakse järgmisega:

„EUROOPA ÜHENDUS,

BELGIA KUNINGRIIK,

Bulgaaria Vabariik,

Tšehhi Vabariik,

Taani Kuningriik,

Saksamaa Liitvabariik,

Eesti Vabariik,

Kreeka Vabariik,

Hispaania Kuningriik,

Prantsuse Vabariik,

Iirimaa,

Itaalia Vabariik,

Küprose Vabariik,

Läti Vabariik,

Leedu Vabariik,

Luksemburgi Suurhertsogiriik,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

Madalmaade Kuningriik,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

Portugali Vabariik,

Rumeenia,

SLOVEENIA VABARIIK,

Slovaki Vabariik,

Soome Vabariik,

Rootsi Kuningriik ning

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK

ÜHELT POOLT

ning

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON

teiselt poolt,”

b) Lepingu artiklis 10 lisatakse lõigete 1a, 2a, 3a, 4b ja 5a järele vastavalt järgmised lõiked 1b, 2b, 3b, 4c ja 5b:

„1b. Kuni kahe aasta jooksul pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumist võib Šveits säilitada arvulised piirangud Šveitsis töötavate Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia kodakondsusega palgatöötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kelle Šveitsis elamise luba kuulub mõnda järgmisse kategooriasse: elamisloa tähtaeg on rohkem kui neli kuud, kuid vähem kui üks aasta, või elamisloa tähtaeg on üks aasta või rohkem. Alla nelja kuulise elamisloaga isikute suhtes arvulist piirangut ei ole.

Enne eespool nimetatud üleminekuperioodi lõppu vaatab ühiskomitee Šveitsi aruande alusel läbi uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtestatud üleminekuperioodi toimimise. Pärast läbivaatamise lõpetamist ja hiljemalt eespool nimetatud perioodi lõppedes teatab Šveits ühiskomiteele, kas ta jätkab Šveitsis töötavate isikute suhtes arvulise piirangu kohaldamist. Šveits võib jätkata selliste meetmete kohaldamist kuni viie aasta jooksul pärast eespool nimetatud protokolli jõustumist. Kui kõnealust teatamist ei toimu, lõpeb üleminekuperiood esimeses lõigus nimetatud kaheaastase perioodi lõppedes.

Käesolevas lõikes sätestatud üleminekuperioodi lõpus tühistatakse kõik Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia kodakondsusega isikute suhtes kehtestatud arvulised piirangud. Nimetatud liikmesriigid võivad kehtestada samasugused arvulised piirangud Šveitsi kodanike suhtes samadeks ajavahemikeks.”

„2b. Kuni kahe aasta jooksul pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumist võivad Šveits, Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia jätkata nende territooriumil töötavate teise lepinguosalise töötajate suhtes tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemise ning teise lepinguosalise kodanike palga- ja töötingimuste kontrollimist. Samasugust kontrollimist võidakse jätkata ka lepingu artikli 5 lõikes 1 nimetatud ja järgmises neljas sektoris teenuseid osutavate isikute suhtes: aiandusteenused, ehitus ja sellega seotud valdkonnad, turvateenused, puhastustegevus (NACE[4] koodid vastavalt 01.41, 45.1 kuni 4; 74.60; 74.70) Lõigetes 1b, 2b, 3b ja 4c nimetatud üleminekuperioodide jooksul eelistab Šveits oma tööturule juurdepääsu võimaldamisel uute liikmesriikide kodanikest töötajaid ELi ja EFTAsse mittekuuluvate riikide kodanikest töötajatele. Tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemist ei kontrollita kokkuleppeosaliste vahelise teenuste osutamist käsitleva erikokkuleppega liberaliseeritud teenuste osutajate puhul (sealhulgas riigihangete teatavaid aspekte käsitleva kokkuleppe teenuste osutamist reguleerivad sätted). Sama ajavahemiku jooksul võib kutsekvalifikatsiooninõudeid säilitada alla nelja kuuliste elamislubade väljaandmisel[5] ja isikute suhtes, kes osutavad teenuseid käesoleva lepingu artikli 5 lõike 1 kohaselt eespool nimetatud neljas sektoris.

Kahe aasta jooksul pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumist vaatab ühiskomitee iga üleminekumeetmeid rakendava lepinguosalise koostatud aruande alusel läbi käesolevas lõikes nimetatud üleminekumeetmete toimimise. Pärast läbivaatamise lõpetamist ja hiljemalt kaks aastat pärast eespool nimetatud protokolli jõustumist võib käesolevas lõikes nimetatud üleminekumeetmeid rakendanud lepinguosaline, kes on teatanud ühiskomiteele oma kavatsusest jätkata kõnealuste üleminekumeetmete kohaldamist, neid rakendada veel kuni viie aasta jooksul alates eespool nimetatud protokolli jõustumisest. Kui sellist teatamist ei toimu, lõpeb üleminekuperiood esimeses lõigus nimetatud kaheaastase perioodi lõppedes.

Käesolevas lõikes sätestatud üleminekuperioodi lõpus tühistatakse kõik käesolevas lõikes nimetatud piirangud.”

„3b. Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumisel ja kuni lõikes 1b nimetatud perioodi lõpuni reserveerib Šveits igal aastal ( pro rata temporis ) kolmandate riikide kodanikele ettenähtud kvoodi raames kõnealuste uute liikmesriikide kodanikest palgatöötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele Šveitsis alljärgneva ajakava kohaselt vähemalt järgmise arvu uusi elamislubasid[6]:

Kuni | Vähemalt üheaastase tähtajaga elamislubade arv | Pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga elamislubade arv |

Esimene aasta | 362 | 3620 |

Teine aasta | 523 | 4 987 |

Kolmas aasta | 684 | 6 355 |

Neljas aasta | 885 | 7 722 |

Viies aasta | 1 046 | 9 090’ |

„4c. Pärast lõikes 1b ja käesolevas lõikes nimetatud perioodi lõppu ning kuni kümne aasta jooksul pärast Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumist kohaldatakse kõnealuste uute liikmesriikide kodanike suhtes käesoleva lepingu artikli 10 lõiget 4.

Kui Šveitsi või üleminekumeetmeid rakendava uue liikmesriigi tööturul ilmneb tõsiseid häireid või nende oht, teatavad nad sellest ühiskomiteele enne lõike 2b teises lõigus nimetatud viieaastase üleminekuperioodi lõppu. Teate edastanud riik võib jätkata lõigetes 1b, 2b ja 3b nimetatud meetmete kohaldamist oma territooriumil töötavate isikute suhtes kuni seitsme aasta jooksul pärast nimetatud protokolli jõustumist. Sel juhul on lõikes 1b nimetatud elamislubade arv aastas järgmine:

Kuni | Vähemalt üheaastase tähtajaga elamislubade arv | Pikema kui neljakuulise ja lühema kui aastase tähtajaga elamislubade arv |

Kuues aasta | 1 126 | 10 457 |

Seitsmes aasta | 1 207 | 11 664” |

„5b. Lõigetes 1b, 2b, 3b ja 4c esitatud üleminekusätteid ja eelkõige lõike 2b sätteid, mis käsitlevad tavapärasel tööturul osalevate töötajate eeliskohtlemist ning palga- ja töötingimuste kontrollimist, ei kohaldata nende töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kellel on õigus Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia käesolevas lepingus osalemist käsitleva protokolli jõustumise ajal tegelda majandustegevusega lepinguosalise territooriumil. Eelkõige on kõnealustel isikutel on õigus geograafilisele ja tööalasele liikuvusele.

Vähem kui aasta kehtivate elamislubade omanikel on õigus oma elamisluba pikendada; arvuliste piirnormide ammendumine seda ei mõjuta. Üheaastaste või kauem kehtivate elamislubade omanikel on automaatselt õigus oma elamislubasid pikendada. Seega on kõnealustele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele alates eespool nimetatud protokolli jõustumisest lepingu põhisätete ja eelkõige artikliga 7 ette nähtud samasugune vaba liikumise õigus kui alalistele elanikele.”

c) Lepingu I lisa artikli 27 lõikes 2 asendatakse viide artikli 10 lõigetele 2, 2a, 4a ja 4b viitega artikli 10 lõigetele 2, 2a, 2b, 4a, 4b ja 4c.

Artikkel 3

Erandina lepingu I lisa artiklist 25 kohaldatakse käesoleva protokolli 1. lisas sätestatud üleminekuperioode.

Artikkel 4

1. Lepingu II lisa muudetakse vastavalt käesoleva protokolli 2. lisale.

2. Lepingu III lisa kohandatakse lepingu artikli 14 alusel loodud ühiskomitee otsusega.

Artikkel 5

1. Käesoleva protokolli 1. ja 2. lisa on protokolli lahutamatud osad.

2. Käesolev protokoll koos 2004. aasta protokolliga on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 6

1. Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel ning Šveits ratifitseerivad või kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2. Euroopa Liidu Nõukogu ja Šveits teatavad teineteisele, kui nad on nimetatud menetlused lõpetanud.

Artikkel 7

Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmisteate kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.

Artikkel 8

Käesolev protokoll kehtib sama kaua ja samasuguses korras kui leping.

Artikkel 9

1. Käesolev protokoll ja sellele lisatud deklaratsioonid koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

2. Lepingu, sealhulgas kõikide lisade, protokollide ja lõppakti versioonid bulgaaria ja rumeenia keeles on võrdselt autentsed. Lepingu artikli 14 alusel loodud ühiskomitee kiidab heaks lepingu autentsed tekstid, mis koostatakse uutes keeltes.

Sõlmitud ...(koht) … (kuupäev) kahe tuhande kaheksandal aastal.

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

1. LISA

Maa ja lisaeluaseme ostmisel kehtivad üleminekumeetmed

1. Bulgaaria Vabariik

Bulgaaria Vabariik võib viieks aastaks alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast jätta jõusse käesolevale protokollile allakirjutamise ajal kehtinud õigusaktide sätted, millega Bulgaarias mitteelavatel Šveitsi kodanikel ja Šveitsi õigusaktide kohaselt moodustatud juriidilistel isikutel piiratakse maa omandamist lisaeluaseme jaoks.

Bulgaarias seaduslikult elavate Šveitsi kodanike suhtes ei kohaldata eelmist lõiku ega muid eeskirju ja menetlusi kui need, mida kohaldatakse Bulgaaria kodanike suhtes.

Bulgaaria Vabariik võib seitsmeks aastaks alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast jätta jõusse käesolevale protokollile allakirjutamise ajal kehtinud õigusaktide sätted, millega Šveitsi kodanikel ja Šveitsi õigusaktide kohaselt moodustatud juriidilistel isikutel piiratakse põllumajandusmaa, metsa ja metsamaa omandamist. Ühelgi juhul ei või Šveitsi kodanikku kohelda põllumajandusmaa, metsa ja metsamaa omandamise puhul vähem soodsalt kui käesolevale protokollile allakirjutamise kuupäeval või piiravamalt kui kolmanda riigi kodanikku.

Talupidajate suhtes, kes on Šveitsi kodanikud ning kes soovivad alustada tegevust Bulgaaria Vabariigis ja seal elada, ei kohaldata eelmise lõigu sätteid ega muid menetlusi kui need, mida kohaldatakse Bulgaaria Vabariigi kodanike suhtes.

Kolmandal aastal pärast käesoleva protokolli jõustumist korraldatakse kõnealuste üleminekumeetmete üldine läbivaatamine. Ühiskomitee võib otsustada lühendada esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi või selle lõpetada.

2. Rumeenia

Rumeenia võib viieks aastaks alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast jätta jõusse käesolevale protokollile allakirjutamise ajal kehtinud õigusaktide sätted, millega piiratakse lisaeluaseme jaoks maa omandamist Rumeenias mitteelavatel Šveitsi kodanikel ja Šveitsi õigusaktide kohaselt moodustatud juriidilistel isikutel, kelle tegevuskoht ei ole Rumeenias ja kellel ei ole Rumeenias tütarettevõtjat ega esindust.

Rumeenias seaduslikult elavate Šveitsi kodanike suhtes ei kohaldata eelmist lõiku ega muid eeskirju ja menetlusi kui need, mida kohaldatakse Rumeenia kodanike suhtes.

Rumeenia võib seitsmeks aastaks alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast jätta jõusse käesolevale protokollile allakirjutamise ajal kehtinud õigusaktide sätted, millega piiratakse põllumajandusmaa, metsa ja metsamaa omandamist Šveitsi kodanikel ja Šveitsi õigusaktide kohaselt asutatud ettevõtjatel, kelle tegevuskoht ei ole Rumeenias või kes ei ole registreeritud Rumeenias. Ühelgi juhul ei või Šveitsi kodanikku kohelda põllumajandusmaa, metsa ja metsamaa omandamise puhul vähem soodsalt kui käesolevale protokollile allakirjutamise kuupäeval või piiravamalt kui kolmanda riigi kodanikku.

Talupidajate suhtes, kes on Šveitsi kodanikud ning kes soovivad alustada tegevust Rumeenias ja seal elada, ei kohaldata eelmise lõigu sätteid ega muid menetlusi kui need, mida kohaldatakse Rumeenia kodanike suhtes.

Kolmandal aastal pärast käesoleva protokolli jõustumist korraldatakse kõnealuste üleminekumeetmete üldine läbivaatamine. Ühiskomitee võib otsustada lühendada esimeses lõigus osutatud üleminekuperioodi või selle lõpetada.

2. LISA

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu II lisa muudetakse järgmiselt:

1. Lepingu II lisa A jao punktis 1 olevale pealkirjale „Käesoleva lepingu kohaldamisel kohandatakse kõnealust määrust järgmiselt:” järgnevat teksti muudetakse järgmiselt:

a) alapunktis i, milles käsitletakse III lisa A osa, lisatakse viimase kande „Slovakkia – Šveits” järele järgmine tekst:

„Bulgaaria – Šveits

Puudub.

Rumeenia – Šveits

Konventsiooni ei ole.”

b) alapunktis j, milles käsitletakse III lisa B osa, lisatakse viimase kande „Slovakkia – Šveits” järele järgmine tekst:

„Bulgaaria – Šveits

Puudub.

Rumeenia – Šveits

Konventsiooni ei ole.”

2. Pealkirja „A jagu: Õigusaktid, millele viidatakse” järel olevasse punkti 1 „Määrus (EMÜ) nr 1408/71” lisatakse teksti „304 R 631: Määrus (EÜ) nr 631/2004 …” järele järgmine tekst:

„Nõukogu 20. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1791/2006 (millega kohandatakse teatavaid määrusi ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid), transpordipoliitika, maksustamise, statistika, energeetika, keskkonna, justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö, tolliliidu, välissuhete, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning institutsioonide valdkondades seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega) 2. jagu (Isikute vaba liikumine – sotsiaalkindlustus), kuivõrd selle sätted on seotud käesoleva lepingu II lisas osutatud ühenduse õigusaktidega.”

3. Pealkirja „A jagu: Õigusaktid, millele viidatakse” järel olevasse punkti 2 „Määrus (EMÜ) nr 574/72” lisatakse teksti „304 R 631: Määrus (EÜ) nr 631/2004 …” järele järgmine tekst:

„Nõukogu 20. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1791/2006 (millega kohandatakse teatavaid määrusi ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid), transpordipoliitika, maksustamise, statistika, energeetika, keskkonna, justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö, tolliliidu, välissuhete, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning institutsioonide valdkondades seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega) 2. jagu (Isikute vaba liikumine – sotsiaalkindlustus), kuivõrd selle sätted on seotud käesoleva lepingu II lisas osutatud ühenduse õigusaktidega.”

4. Pealkirja „B jagu: Õigusaktid, mida lepinguosalised peavad nõuetekohaselt arvesse võtma” järel olevatesse punktidesse „4.18. 383 D 0117: otsus nr 117…”, „4.27. 388 D 64: otsus nr 136…”, „4,37. 393 D 825: otsus nr 150 …” pärast teksti „12003 TN 02/02 A: Akt Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi […] ühinemistingimuste kohta” ja punkti „4.77: otsus nr 192 …” lisatakse järgmine tekst:

„Nõukogu 20. novembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1791/2006 (millega kohandatakse teatavaid määrusi ja otsuseid kaupade vaba liikumise, isikute vaba liikumise, äriühinguõiguse, konkurentsipoliitika, põllumajanduse (sealhulgas veterinaar- ja fütosanitaarõigusaktid), transpordipoliitika, maksustamise, statistika, energeetika, keskkonna, justiits- ja siseküsimustes tehtava koostöö, tolliliidu, välissuhete, ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning institutsioonide valdkondades seoses Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega) 2. jagu (Isikute vaba liikumine – sotsiaalkindlustus), kuivõrd selle sätted on seotud käesoleva lepingu II lisas osutatud ühenduse õigusaktidega.”

5. Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia kodanikest töötajate suhtes kohaldatakse II lisa protokolli töötuskindlustust käsitleva jao lõikes 1 sätestatud korda kuni käesoleva protokolli jõustumisele järgneva seitsmenda aasta lõpuni.

ÜHISDEKLARATSIOON

lepingu III lisa kohandamise kohta

Lepinguosalised deklareerivad, et lepingu sujuva rakendamise huvides kohandatakse lepingu III lisa niipea kui võimalik, et sellesse muu hulgas lisada direktiiviga 2006/100/EÜ muudetud direktiiv 2005/36/EÜ ja Šveitsi uued kanded.

Šveitsi DEKLARATSIOON

pärast allakirjutamist ühepoolselt võetavate meetmete kohta

Šveits võimaldab uute liikmesriikide kodanikele ajutiselt juurdepääsu oma tööturule oma riiklike õigusaktide alusel enne käesoleva protokolli üleminekusätete jõustumist. Selleks kehtestab Šveits vastavalt lepingu artikli 10 lõikele 1 uute liikmesriikide kodanike suhtes lühi- ja pikaajaliste töölubade kvoodid, mis kehtivad alates käesolevale protokollile allakirjutamiste kuupäevast. Aastakvoodid on 282 pikaajalist ja 1 006 lühiajalist tööluba. Lisaks sellele antakse aastas välja 2 011 lühiajalist alla nelja kuulist tööluba.

[1] ELT C …, …, lk … .

[2] ELT C …, …, lk … .

[3] Euroopa Parlamendi arvamus.

[4] NACE: Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3037/90, 9. oktoober 1990, Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta (EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[5] Töötajad võivad taotleda lühiajalist elamisluba lõigus 3b nimetatud kvootide alusel ka lühemaks ajaks kui neli kuud.

[6] Need load antakse välja lisaks käesoleva lepingu artiklis 10 nimetatud kvoodile, mis on ette nähtud nendele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kellel on uute liikmesriikide kodakondsus lepingu allakirjutamise ajal (21. juuni 1999) ja 2004. aasta protokolli alusel käesoleva lepingu osaliseks saanud liikmesriikide kodanikele. Need load on ka lisaks lubadele, mis antakse välja vastavalt Šveitsi ja uute liikmesriikide vahelistele kahepoolsetele praktikantide vahetamise kokkulepetele.