52005PC0351(01)

Ettepanek nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta /* KOM/2005/0351 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 29.7.2005

KOM(2005)351 lõplik

2005/0140(CNS)

Ettepanek

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

Ettepanek

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Rahvusvahelisi lennundussuhteid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on tavapäraselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute, nende lisade ja muude seonduvate kahe- või mitmepoolsete kokkulepetega.

Vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu otsustele kohtuasjades C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98 on ühendusel mitmetes välislennunduse küsimustes ainupädevus. Euroopa Kohus selgitas ka, et ühenduse lennuettevõtjatel on õigus kasutada asutamisõigust ning sealhulgas diskrimineerimiseta turulepääsu õigust ühenduses.

Liikmesriikide kahepoolsete lennunduslepingute tavapärased määramissätted on vastuolus ühenduse õigusaktidega. Need võimaldavad kolmandal riigil keelduda lubade või tegevuslubade andmisest liikmesriigi määratud lennuettevõtjale, kes ei kuulu olulisel määral kõnealuse liikmesriigi või selle kodanike omandusse ega tõhusa kontrolli alla, samuti sellised load või tegevusload tühistada või peatada. On leitud, et sellega diskrimineeritakse ühenduse lennuettevõtjaid, kes on asutatud liikmesriigi territooriumil, kuid kuuluvad teiste liikmesriikide kodanikele ning on nende kontrolli all. See on vastuolus asutamislepingu artikliga 43, millega tagatakse asutamisvabadust kasutanud liikmesriikide kodanikele asukohaliikmesriigis selle liikmesriigi kodanikega samaväärne kohtlemine.

Euroopa Kohtu otsuseid järgides volitas nõukogu 2003. aasta juunis komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga.[1]

Vastavalt nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga) lisas sätestatud menetlustele ja suunistele on komisjon pidanud Bosnia ja Hertsegoviinaga läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks, millega asendatakse liikmesriikide ja Bosnia ja Hertsegoviina vaheliste olemasolevate kahepoolsete lennunduslepingute teatavad sätted. Lepingu artikliga 2 asendatakse tavapärased määramissätted ühenduse määramissättega, võimaldades kõikidel ühenduse lennuettevõtjatel asutamisõigust kasutada. Lepingu artiklid 4 ja 5 sisaldavad kahte liiki sätteid ühenduse pädevuse kohta. Artikkel 4 käsitleb lennukikütuse maksustamise küsimust, mis on harmoneeritud nõukogu direktiiviga 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik), eriti selle artikli 14 lõikega 2. Artikliga 5 (“Hinnakujundus”) lahendatakse vastuolud olemasolevate kahepoolsete lennunduslepingute ning piletihindu ja lastitariife käsitleva nõukogu määruse nr 2409/92 vahel, mis keelab kolmandate riikide lennuettevõtjatel lennuteenuste hindu määrava tegevuse ühenduse piires toimuvate vedude osas.

Nõukogul palutakse heaks kiita otsused Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise ning lepingu sõlmimise kohta ning nimetada isikud, kellel on volitused leping ühenduse nimel alla kirjutada.

Ettepanek

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[2],

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga.

(2) Komisjon on vastavalt nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga) lisas sätestatud menetlustele ja suunistele pidanud ühenduse nimel Bosnia ja Hertsegoviinaga läbirääkimisi teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimiseks.

(3) Leping tuleks alla kirjutada ja seda ajutiselt kohaldada tingimusel, et see oleks võimalik sõlmida hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

1. Nõukogu eesistujale antakse käesolevaga volitus määrata isik või isikud, kellel on õigus kirjutada ühenduse nimel alla Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele teatavaid lennundusküsimusi käsitlevale lepingule, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

2. Kuni jõustumiseni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates sellele kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast, mil lepinguosalised teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Nõukogu eesistujale antakse käesolevaga volitus esitada lepingu artikli 8 lõikes 2 sätestatud teade.

3. Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

2005/0140(CNS)

Ettepanek

NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[3],

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,[4]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga.

(2) Komisjon on vastavalt nõukogu otsuse (millega volitati komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitava lepinguga) lisas sätestatud menetlustele ja suunistele pidanud ühenduse nimel Bosnia ja Hertsegoviinaga läbirääkimisi teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimiseks.

(3) Kõnealune leping kirjutati ühenduse nimel alla [kuupäev] tingimusel, et oleks võimalik sõlmida see hilisemal kuupäeval kooskõlas nõukogu [kuupäev] otsusega …/…/EÜ.[5]

(4) Kõnealune leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1. Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping on ühenduse nimel heaks kiidetud.

2. Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on volitatud nimetama isiku, kellel on õigus esitada lepingu artikli 8 lõikes 1 sätestatud teade.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

LISA

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev LEPING

EUROOPA ÜHENDUS

ühelt poolt ning

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA,

teiselt poolt

(edaspidi “lepinguosalised”),

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel on sõlmitud kahepoolsed lennunduslepingud, mis sisaldavad ühenduse õigusega vastuolus olevaid sätteid,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennunduslepingutes,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriikides asutatud ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskrimineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolmandate riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Ühenduse õigusele,

TÕDEDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheliste kahepoolsete lennunduslepingute sätted, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, tuleb viia sellega täielikku vastavusse, et luua Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelistele lennuteenustele kindel õiguslik alus ning tagada nimetatud lennuteenuste säilimine,

MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärgi hulka nendel läbirääkimistel ei kuulu Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, Euroopa Ühenduse lennuettevõtjate ning Bosnia ja Hertsegoviina lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennunduslepingute liiklusõigusi puudutavatesse sätetesse muudatuste tegemine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1Üldsätted

1. Käesolevas lepingus tähendab termin “liikmesriigid“ Euroopa Ühenduse liikmesriike.

2. Viiteid 1. lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühenduse liikmesriikide kodanikele.

3. Viiteid 1. lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse viidetena selle liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või lennuliinidele.

Artikkel 2Liikmesriigipoolne määramine

1. Käesoleva artikli lõige 2 asendab 2. lisa punktis a loetletud artiklite vastavaid sätteid seoses lennuettevõtja määramisega kõnealuse liikmesriigi poolt ning sellele Bosnia ja Hertsegoviina poolt tegevus- ja muude lubade andmisega ning lõige 3 asendab 2. lisa punktis b loetletud artiklite vastavaid sätteid seoses lennuettevõtjatele tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumise, nende tühistamise, peatamise või piiramisega.

2. Kui liikmesriik on lennuettevõtja määranud, annab Bosnia ja Hertsegoviina lennuettevõtjale minimaalse protseduurilise viivitusega asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et:

i. lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning tal on kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii. lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva reguleeriva kontrolli all ning asjaomane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud; ja

iii. lennuettevõtja on otse või enamusaktsiate kaudu liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või 3. lisas loetletud muude riikide ja/või nende muude riikide kodanike omandis ja jääb sinna ning need riigid ja/või kodanikud kontrollivad lennuettevõtjat alati tõhusalt.

3. Bosnia ja Hertsegoviina võib liikmesriigi määratud lennuettevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, need tühistada, peatada või neid piirata, kui:

i lennuettevõtja ei ole asutatud määrava liikmesriigi territooriumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule või kui sellel ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse õigusega;

ii. lennuettevõtja ei ole lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud liikmesriigi tõhusa ja jätkuva reguleeriva kontrolli all või asjaomane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud; või

iii. lennuettevõtja ei ole otse või enamusaktsiate kaudu liikmesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või muude 3. lisas loetletud riikide ja/või nende muude riikide kodanike omandis ning tõhusa kontrolli all.

Käesolevast lõikest tulenevat õigust kasutades ei diskrimineeri Bosnia ja Hertsegoviina ühenduse lennuettevõtjaid kodakondsuse põhjal.

Artikkel 3Reguleeriva kontrolliga seotud õigused

1. Käesoleva artikli lõige 2 täiendab 2. lisa punktis c loetletud artikleid.

2. Kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, mis on teise liikmesriigi reguleeriva kontrolli all, kohaldatakse Bosnia ja Hertsegoviina õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja määranud liikmesriigi ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, selle teise liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4 Taxation of aviation fuel

1. Käesoleva artikli lõige 2 täiendab 2. lisa punktis d loetletud artiklite vastavaid sätteid.

2. Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista 2. lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu liikmesriiki kehtestamast makse, lõivusid, tollimaksu või tasusid kütusele, mis tarnitakse tema territooriumil kasutamiseks Bosnia ja Hertsegoviina määratud lennuettevõtja õhusõidukis, mis lendab selle liikmesriigi piires või selle ja mõne teise liikmesriigi vahel.

Artikkel 5Euroopa Ühenduse sisesed veotariifid

1. Käesoleva artikli lõige 2 täiendab 2. lisa punktis e loetletud artikleid.

2. Tariifide suhtes, mida võtavad Bosnia ja Hertsegoviina määratud lennuettevõtjad ühendusesiseste vedude puhul 1. lisas loetletud lepingu alusel, mis sisaldab 2. lisa punktis e loetletud sätet, kohaldatakse Euroopa Ühenduse õigust.

Artikkel 6Lepingu lisad

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 7Läbivaatamine või muutmine

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käesoleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.

Artikkel 8Jõustumine ja ajutine kohaldamine

1. Käesolev leping jõustub, kui lepinguosalised teineteisele kirjalikult teatavad, et nad on lõpetanud lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud menetlused.

2. Olenemata lõikest 1 lepivad lepinguosalised kokku, et käesolevat lepingut kohaldatakse ajutiselt alates järgmise kuu esimesest päevast pärast seda, kui osalised on teatanud teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

3. Liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelised lepingud ja muud kokkulepped, mis ei ole käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäevaks jõustunud ning mida ei kohaldata ajutiselt, on loetletud 1. lisa punktis b. Käesolevat lepingut kohaldatakse kõikide nende lepingute ja kokkulepete suhtes nende jõustumisest või ajutisest kohaldamisest alates.

Artikkel 9 Lõpetamine

1. Juhul kui 1. lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka kõik käesoleva lepingu need sätted, mis on seotud asjaomase 1. lisas loetletud lepinguga.

2. Juhul kui kõik 1. lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpetatakse samal ajal ka käesolev leping.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised isikud lepingule alla kirjutanud.

Koostatud [koht] kahes eksemplaris [kuupäev] eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovakkia, sloveenia, soome, taani, tšehhi, ungari keeles ning Bosnia ja Hertsegoviina ametlikes keeltes. Vastuolude korral kohaldatakse ingliskeelset teksti.

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL: BOSNIA JA HERTSEGOVIINA NIMEL:

1. LISA

Käesoleva lepingu artiklis 1 viidatud lepingute nimekiri

a) Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahelised lennunduslepingud, mis on käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks sõlmitud, millele on alla kirjutatud ja/või mida kohaldatakse ajutiselt

- Austria föderaalvalitsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina valitsuse vaheline lennutranspordi leping, alla kirjutatud Sarajevos 21. augustil 1998 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Austria leping“ 2. lisas);

viimati muudetud 23. jaanuaril 1996 Viinis koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga;

- Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina valitsuse vaheline lennutranspordi leping, alla kirjutatud Bonnis 10. mail 1995 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Saksamaa leping“ 2. lisas);

- Kreeka Vabariigi valitsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogu vaheline lennutranspordi leping, alla kirjutatud Ateenas 2. detsembril 2004 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka leping“ 2. lisas);

- Ungari Vabariigi valitsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogu vaheline lennundusleping, alla kirjutatud Budapestis 27. aprillil 2004 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari leping“ 2. lisas);

- Madalmaade Kuningriigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi regulaarlennuteenuste leping, alla kirjutatud Belgradis 13. märtsil 1957 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Madalmaade leping“ 2. lisas);

- Poola Rahvavabariigi ja Jugoslaavia Föderatiivse Rahvavabariigi lennutranspordi leping, alla kirjutatud Varssavis 14. novembril 1955 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Poola leping“ 2. lisas);

- Sloveenia Vabariigi ning Bosnia ja Hertsegoviina Vabariigi regulaarlennuteenuste leping, alla kirjutatud Sarajevos 19. jaanuaril 1966 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Sloveenia leping“ 2. lisas).

b) lennunduslepingud ja muud kokkulepped, mis on parafeeritud ja alla kirjutatud Bosnia ja Hertsegoviina valitsuse ning Euroopa Ühenduse liikmesriikide poolt ning mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks ei ole veel jõustunud ja mida ei kohaldata ajutiselt

- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Bosnia ja Hertsegoviina ministrite nõukogu lennundusleping, alla kirjutatud Londonis 14. märtsil 2003 (edaspidi „Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi leping“ 2. lisas);

loetakse koos 14. märtsil 2003 Londonis ja 21. märtsil 2003 Sarajevos koostatud vastastikuse mõistmise memorandumiga.

2. LISA

Nimekiri 1. lisas loetletud lepingute artiklite kohta, millele viidatakse käesoleva lepingu artiklites 2–5

a) liikmesriigipoolne määramine:

- Bosnia ja Hertsegoviina – Austria lepingu artikli 3 lõige 5;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Saksamaa lepingu artikli 3 lõige 4;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka lepingu artikli 3 lõige 2;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari lepingu artikli 4 lõike 4 punkt a;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Poola lepingu artikkel 2;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Sloveenia lepingu artikli 3 lõige 4;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi lepingu artikkel 4;

b) tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:

- Bosnia ja Hertsegoviina – Austria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Saksamaa lepingu artikkel 4;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari lepingu artikli 5 lõike 1 punkti a alapunkt i;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Madalmaade lepingu artikli 3 lõige 1;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Sloveenia lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi lepingu artikkel 5;

c) reguleeriv kontroll:

- Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka lepingu artikkel 7;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari lepingu artikkel 16;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi lepingu artikkel 14;

d) lennukikütuse maksustamine:

- Bosnia ja Hertsegoviina – Austria lepingu artikkel 7;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Saksamaa lepingu artikkel 6;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka lepingu artikkel 10;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari lepingu artikkel 8;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Madalmaade lepingu artikkel 9;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Poola lepingu artikkel 6;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Sloveenia lepingu artikkel 6;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi lepingu artikkel 8;

e) Euroopa Ühenduse sisese veo tariifid:

- Bosnia ja Hertsegoviina – Austria lepingu artikkel 11;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Saksamaa lepingu artikkel 10;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Kreeka lepingu artikkel 13;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ungari lepingu artikkel 11;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Madalmaade lepingu artikkel 7;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Poola lepingu artikkel 7;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Sloveenia lepingu artikkel 13;

- Bosnia ja Hertsegoviina – Ühendkuningriigi lepingu artikkel 7.

3. LISA

Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud muud riigid

a) Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

b) Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

c) Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);

d) Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lennutranspordilepingu alusel).

[1] Nõukogu 5. juuni 2003. aasta otsus 11323/03 (piiratud kasutusega dokument).

[2] ELT C ..., ..., lk ....

[3] ELT C ..., ..., lk ....

[4] ELT C ..., ..., lk ....

[5] ELT C ..., ..., lk ....