02020D0437 — ET — 15.04.2021 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/437,

24. märtsil 2020,

direktiivi 93/42/EMÜ toetuseks koostatud meditsiiniseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta

(ELT L 090I 25.3.2020, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/610, 14. aprill 2021,

  L 129

153

15.4.2021
▼B

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/437,

24. märtsil 2020,

direktiivi 93/42/EMÜ toetuseks koostatud meditsiiniseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohtaArtikkel 1

Direktiivi 93/42/EMÜ toetuseks koostatud meditsiiniseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on loetletud käesoleva otsuse I lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Komisjoni teatis 2017/C 389/03 tunnistatakse kehtetuks. Käesoleva otsuse II lisas loetletud standardite viidete suhtes kohaldatakse seda kuni 30. septembrini 2021.

Artikkel 3

Direktiivi 93/42/EMÜ toetuseks koostatud meditsiiniseadmeid käsitlevaid harmoneeritud standardeid, mis on loetletud käesoleva otsuse I ja II lisas, ei tohi kasutada määruse (EL) 2017/745 nõuetele vastavuse eeldusena.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse kuni 26. maini 2024.
I LISANr

Viide standardile

1.

EN 285:2006+A2:2009

Steriliseerimine. Aursterilisaatorid. Suured sterilisaatorid

2.

EN 455-1:2000

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded aukude puudumisele ja selle katsetamine

3.

EN 455-2:2009+A2:2013

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsikalistele omadustele ja katsetamine

4.

EN 455-3:2006

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Nõuded ja katsetamine bioloogiliseks hindamiseks

5.

EN 455-4:2009

Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaja määramise nõuded ja testimine

6.

EN 556-1:2001

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele, mis on märgistatud sõnaga "STERIILNE". Osa 1: Nõuded lõplikult steriliseeritud meditsiiniseadmetele

EN 556-1:2001/AC:2006

7.

EN 556-2:2015

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Nõuded meditsiiniseadmetele vastavuseks märgistusele "Steriilne". Osa 2: Nõuded aseptiliselt töödeldud meditsiiniseadmetele

8.

EN 794-3:1998+A2:2009

Kopsuventilaatorid. Osa 3: Erinõuded kiirabi- ja transportventilaatoritele

9.

EN 1041:2008

Tootja antav info meditsiiniseadmete kohta

10.

EN 1060-3:1997+A2:2009

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 3: Lisanõuded vererõhu mõõtmiseks ettenähtud elektromehaanilistele süsteemidele

11.

EN 1060-4:2004

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 4: Katseprotseduurid automaatsete mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite üleüldise süsteemitäpsuse kindlaksmääramiseks

12.

EN ISO 1135-4:2011

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud transfusiooniseadmed. Osa 4: Ühekordsed transfusioonikomplektid (ISO 1135-4:2010)

13.

EN 1282-2:2005+A1:2009

Trahheostoomikanüülid. Osa 2: Pediaatrilised kanüülid

14.

EN 1422:1997+A1:2009

Sterilisaatorid meditsiiniliseks otstarbeks. Etüleenoksiidsterilisaatorid. Nõuded ja katsemeetodid

15.

EN 1618:1997

Kateetrid, v.a intravaskulaarsed (soonesisesed) kateetrid. Üldiste omaduste katsemeetodid

16.

EN 1639:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Instrumendid

17.

EN 1640:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Aparatuur

18.

EN 1641:2009

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Materjalid

19.

EN 1642:2011

Stomatoloogia. Meditsiinivahendid stomatoloogias. Hambaimplantaadid

20.

EN 1707:1996

6% koonilisusega (Luer) koonilised vahelülid süstaldele, nõeltele ja teatud muule meditsiinivarustusele. Lukustuvad vahelülid

21.

EN 1782:1998+A1:2009

Intubatsioonitorud ja -liitmikud

▼M1

22.

EN 1789:2020

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabiautod

▼B

23.

EN 1820:2005+A1:2009

Anesteetikumikotid

24.

EN 1865-1:2010+A1:2015

Patsiendihoiu seadmed kiirabiautodele. Osa 1: Spetsifikatsioon üldlevinud kanderaamisüsteemidele ja patsiendi transpordiseadmetel

25.

EN 1865-2:2010+A1:2015

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 2: Muudetava asendiga kanderaam

26.

EN 1865-3:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 3: Tugevdatud kanderaam

27.

EN 1865-4:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 4: Kokkupandav patsiendi transporditool

28.

EN 1865-5:2012

Kiirabiautodes kasutatavad patsiendi transpordi abivahendid. Osa 5: Kanderaami tugi

29.

EN 1985:1998

Käimise abivahendid. Üldnõuded ja katsemeetodid

Käesolevat standardit on vaja veel muuta, et võtta arvesse direktiivis 2007/47/EÜ kehtestatud nõudeid. Euroopa Standardikomitee avaldab muudetud standardi võimalikult kiiresti. Tootjatel soovitatakse kontrollida, kas kõik muudetud direktiivi asjakohased olulised nõuded on nõuetekohaselt hõlmatud.

30.

EN ISO 3826-2:2008

Plastist kokkupandavad anumad inimvere ja verekomponentide hoidmiseks. Osa 2: Etikettidel ja infolehtedes kasutatavad graafilised kujutised (ISO 3826-2:2008

31.

EN ISO 3826-3:2007

Plastist kokkupandavad anumad inimvere ja verekomponentide hoidmiseks. Osa 3: Verekotisüsteemid (ISO 3826-3:2006)

32.

EN ISO 3826-4:2015

Kokkupandavad plastikanumad inimvere ja selle komponentide käitlemiseks. Osa 4: Afereesiprotseduuris kasutatavad kombineeritud omadustega verekotisüsteemid (ISO 3826-4:2015)

33.

EN ISO 4074:2002

Looduslikust latekskummist kondoomid. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 4074:2002)

34.

EN ISO 4135:2001

Anesteesia- ja hingamisvahendid. Sõnastik (ISO 4135:2001)

35.

EN ISO 5359:2008

Meditsiiniliste gaaside jaoks kasutatavad madalrõhu voolikukomplektid (ISO 5359:2008)

EN ISO 5359:2008/A1:2011

36.

EN ISO 5360:2009

Anesteetikumiaurustid. Toimeainespetsiifilised täitesüsteemid (ISO 5360:2006)

37.

EN ISO 5366-1:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Trahheostoomiavoolikud. Osa 1: Täiskasvanutele mõeldud voolikud ja ühendused (ISO 5366-1:2000)

38.

EN ISO 5840:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Südameklapiproteesid (ISO 5840:2005)

39.

EN ISO 7197:2009

Neurokirurgilised implantaadid. Steriilsed ühekordsed neurotsefaalia šundid ja komponendid

40.

EN ISO 7376:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Larüngoskoobid trahhea intubeerimiseks (ISO 7376:2009)

41.

EN ISO 7396-1:2007

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Torustikud meditsiiniliste surugaaside ja vaakumi jaoks (ISO 7396-1:2007)

EN ISO 7396-1:2007/A1:2010

EN ISO 7396-1:2007/A2:2010

42.

EN ISO 7396-2:2007

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 2: Anesteetiliste gaaside evakuatsiooni- ja kahjutustamissüsteemid (ISO 7396-2:2007

43.

EN ISO 7886-3:2009

Steriilsed nahaalusteks süsteteks ettenähtud ühekordselt kasutatavad süstlad. Osa 3: Fikseeritud doosiga immuniseerimiseks mõeldud automaatselt kasutuskõlbmatuks muutuvad süstlad (ISO 7886-3:2005)

44.

EN ISO 7886-4:2009

Steriilsed nahaalusteks süsteteks ettenähtud ühekordselt kasutatavad süstlad. Osa 4: Korduskasutuse välistatusega süstlad (ISO 7886-4:2006)

45.

EN ISO 8185:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud niisutid. Niisutamissüsteemidele esitatavad üldnõuded (ISO 8185:2007)

46.

EN ISO 8359:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud hapniku kontsentratsiooni reguleerivad seadmed. Ohutusnõuded (ISO 8359:1996)

EN ISO 8359:2009/A1:2012

47.

EN ISO 8835-2:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 2: Anesteesiahingamissüsteemid (ISO 8835-2:2007)

48.

EN ISO 8835-3:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 3: Aktiivanesteesigaasi puhastamissüsteemi ülekande- ja vastuvõtusüsteemid (ISO 8835-3:2007)

EN ISO 8835-3:2009/A1:2010

49.

EN ISO 8835-4:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 4: Anesteetilise toimega aurude edastamise seadmed (ISO 8835-4:2004)

50.

EN ISO 8835-5:2009

Inhalatsioonianesteesiasüsteemid. Osa 5: Anesteesiaventilaatorid (ISO 8835-5:2004)

51.

EN ISO 9170-1:2008

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 1: Liitmikud kokkusurutud meditsiinilise gaasi ja vaakumi jaoks (ISO 9170-1:2008)

52.

EN ISO 9170-2:2008

Meditsiinilise gaasi torusüsteemid. Osa 2: Liitmikud anesteetiliste gaaside evakuatsioonisüsteemidele (ISO 9170-2:2008)

53.

EN ISO 9360-1:2009

Tuimasti- ja hingamisseadmed. Soojus- ja niiskusvahetid (HME'd) niisutavatele respireeritud gaasidele inimestes. Osa 1: HME-d kasutamiseks minimaalselt 250 ml hingamismahuga (ISO 9360-1:2000)

54.

EN ISO 9360-2:2009

Tuimasti- ja hingamisseadmed. Soojus- ja niiskusvahetid (HME'd) niisutavatele respireeritud gaasidele inimestes. Osa 2: Minimaalselt 250 ml hingamismahuga HME-d kasutamiseks trahhetoomiapatsientidel (ISO 9360-2:2001)

55.

EN ISO 9713:2009

Neurokirurgilised implantaadid. Isesulguvad intrakraniaalsed aneurüsmiklambrid (ISO 9713:2002)

56.

EN ISO 10079-1:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 1: Elektritoitel töötav vaakumaparatuur. Ohutusnõuded (ISO 10079-1:1999)

57.

EN ISO 10079-2:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 2: Käsitsi käitatava ajamiga vaakumaparatuur (ISO 10079-2:1999)

58.

EN ISO 10079-3:2009

Meditsiiniline vaakumaparatuur. Osa 3: Vaakum- või surveajamiga töötav vaakumaparatuur (ISO 10079-3:1999)

59.

EN ISO 10328:2016

Proteesimine. Alajäseme proteeside konstruktsiooni katsetamine. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 10328:2016)

60.

EN ISO 10524-1:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid. Osa 1: Rõhuregulaatorid ja gaasivoolu mõõteseadmega rõhuregulaatorid (ISO 10524-1:2006)

61.

EN ISO 10524-2:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 2: Magistraaltoru ja harutoru rõhuregulaatorid (ISO 10524-2:2005)

62.

EN ISO 10524-3:2006

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 3: Ballooni ventiilidega ühendatud rõhuregulaatorid (ISO 10524-3:2005)

63.

EN ISO 10524-4:2008

Meditsiiniliste gaaside rõhu regulaatorid. Osa 4: Madalrõhuregulaatorid (ISO 10524-4:2008

64.

EN ISO 10535:2006

Tõstukid puuetega inimeste viimiseks ühest kohast teise. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 10535:2006)

Käesolevat standardit on vaja veel muuta, et võtta arvesse direktiivis 2007/47/EÜ kehtestatud nõudeid. Euroopa Standardikomitee avaldab muudetud standardi võimalikult kiiresti. Tootjatel soovitatakse kontrollida, kas kõik muudetud direktiivi asjakohased olulised nõuded on nõuetekohaselt hõlmatud.

65.

EN ISO 10555-1:2009

Steriilsed ühekordselt kasutatavad intravaskulaarsed (soonesisesed) kateetrid. Osa 1: Üldnõuded

66.

EN ISO 10651-2:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kopsuventilaatorid. Erinõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Osa 2: Ventilaatoritest sõltuvate patsientide koduseks raviks mõeldud ventilaatorid (ISO 10651-2:2004)

67.

EN ISO 10651-4:2009

Kopsuventilaatorid. Osa 4: Erinõuded käsiajamiga elustamisseadmetele (ISO 10651-4:2002)

68.

EN ISO 10651-6:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks ettenähtud kopsuventilaatorid. Erinõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Osa 6: Koduseks raviks mõeldud ventilatoorsed abiseadmed (ISO 10651-6:2004)

69.

EN ISO 10993-1:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 1: Hindamine ja katsetamine riskijuhtimissüsteemi alusel (ISO 10993-1:2009)

EN ISO 10993-1:2009/AC:2010

70.

EN ISO 10993-3:2014

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 3: Testid geenitoksiliste, kantserogeensete ja reproduktiivsete toksiinide määramiseks (ISO 10993-3:2014

71.

EN ISO 10993-4:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 4: Vastasmõjude hindamiseks läbiviidavad valikkatsed verega

72.

EN ISO 10993-5:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 5: Katsed tsütotoksilisuse hindamiseks - in vitro meetodid (ISO 10993-5:2009)

73.

EN ISO 10993-6:2009

Meditsiinivahendite bioloogiline hindamine. Osa 6: Katsed implantatsioonijärgsete paiksete toimete hindamiseks (ISO 10993-6:2007)

74.

EN ISO 10993-7:2008

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 7: Jäägid etüleenoksiidiga steriliseerimisest (ISO 10993-7:2008)

EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

75.

EN ISO 10993-9:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 9: Potentsiaalsete lagusaaduste identifitseerimise ja kvantifitseerimise raamistik (ISO 10993-9:2009)

76.

EN ISO 10993-11:2018

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11: Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks (ISO 10993-11:2017)

77.

EN ISO 10993-12:2012

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 12: Proovieksemplari ettevalmistamine ja etalonained (ISO 10993-12:2012)

78.

EN ISO 10993-13:2010

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 13: Polümeersetest meditsiiniseadmetest pärit mittetäisväärtuslike saaduste kuuluvuse ja koguse kindlakstegemine (ISO 10993-13:2010)

79.

EN ISO 10993-14:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 14: Keraamika lagusaaduste identifitseerimine ja kvantifitseerimine (ISO 10993-14:2001

80.

EN ISO 10993-15:2009

Meditsiiniseadmete bioloogilise sobivuse hindamine. Osa 15: Metallide ja sulamite laguproduktide kindlaksmääramine ja koguseline tuvastamine (ISO 10993-15:2000)

▼M1

81.

EN ISO 10993-16:2017

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 16. Laguproduktide ja uhtainete toksikokineetilise uuringu ülesehitus (ISO 10993-16:2017)

▼B

82.

EN ISO 10993-17:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 17: Aine eraldumise lubatud piirmäärade kehtestamine (ISO 10993-17:2002)

▼M1

83.

EN ISO 10993-18:2020

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 18: Meditsiiniseadmete materjalide keemiline iseloomustus riskijuhtimise protsessi raames (ISO 10993-18:2020)

▼B

84.

EN ISO 11135-1:2007

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Etüleenoksiid. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimise protsessi väljatöötamiseks, usaldusväärsuse kontrollimiseks ja rutiinseks kontrollimiseks (ISO 11135-1:2007

85.

EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile (ISO 11137-1:2006)

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019

86.

EN ISO 11137-2:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 2: Steriliseerimisdoosi määramine (ISO 11137-2:2013)

87.

EN ISO 11138-2:2009

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 2: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks etüleenoksiidsterilisaatorites / (ISO 11138-2:2006)

88.

EN ISO 11138-3:200

Bioloogilised süsteemid sterilisaatorite ja sterilisatsiooniprotsesside katsetamiseks. Osa 3: Spetsiaalsüsteemid kasutamiseks niiske kuumusega steriliseerivates sterilisaatorites (ISO 11138-3:2006)

89.

EN ISO 11140-1:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised näitajad. Osa 1: Üldised nõuded (ISO 11140-1:2005)

90.

EN ISO 11140-3:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Keemilised indikaatorid. Osa 3: 2. klassi kuuluvad indikaatorsüsteemid kasutamiseks Bowie ja Dick tüüpi auruläbivuskatsete teostamisel

91.

EN ISO 11197:2009

Meditsiinilised toiteseadmed (ISO 11197:2004)

▼M1

92.

EN ISO 11607-1:2020

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 1. Nõuded materjalile, steriilsetele kaitse- ja pakendamismeetoditele (ISO 11607-1:2019)

93.

EN ISO 11607-2:2020

Terminaalselt steriliseeritud meditsiiniseadmete pakendid. Osa 2: Vormimis-, sulgemis- ja koosteprotsesside valideerimisnõuded (ISO 11607-2:2019)

▼B

94.

EN ISO 11608-7:2017

Nõelinfusiooni süsteemid meditsiiniliseks kasutamiseks. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 7: Nägemispuudega inimestele mõeldud rakendused (ISO 11608-7:2016)

95.

EN ISO 11737-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 1: Mikroobse populatsiooni määramine tootel (ISO 11737-1:2006)

EN ISO 11737-1:2006/AC:2009

▼M1

96.

EN ISO 11737-2:2020

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Mikrobioloogilised meetodid. Osa 2. Steriilsuskatsed steriliseerimisprotsessi määratlemisel, valideerimisel ja rakendamisel (ISO 11737-2:2019)

▼B

97.

EN ISO 11810-1:2009

Laserid ja laserseadmed. Katsemeetod ja klassifikatsioon kirurgiliste linade ja/või patsientide katete laserikindluse määramiseks. Osa 1: Esmane süttimine ja läbitungimine (ISO 11810-1:2005)

98.

EN ISO 11810-2:2009

Laserid ja laseritega seotud seadmestik. Laseriga kasutamiseks sobivad kirurgilised eesriided ja/või patsiendi kaitsekatted. Osa 2: Teisene süttimine (ISO 11810-2:2007)

99.

EN ISO 11979-8:2009

Oftalmilised implantaadid. Intraokulaarsed läätsed. Osa 8: Põhinõuded (ISO 11979-8:2006)

100.

EN ISO 11990:2018

Laserid ja laseritega seotud varustus. Traheaaltorude šaftide ja trahhea-mansettide laserikindluse määramine (ISO 11990:2018)

101.

EN 12006-2:1998+A1:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Erinõuded südame- ja soonteimplantaatidele. Osa 2: Soonteproteesid, k.a südameklapi suistikud

102.

EN 12006-3:1998+A1:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Erinõuded südame- ja soonteimplantaatidele. Osa 3: Soonesisesed vahendid

103.

EN 12183:2009

Manuaalsed ratastoolid. Nõuded ja katsemeetodid

104.

EN 12184:2009

Elektri jõul töötavad ratastoolid, motorollerid ja nende laadijad. Nõuded ja katsemeetodid

105.

EN 12342:1998+A1:2009

Hingamistorud, mis on ette nähtud kasutamiseks koos anesteesiaaparaatidega ja ventilaatoritega

106.

EN 12470-1:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 1: Maksimumseadmega metalsed vedeliktermomeetrid

107.

EN 12470-2:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 2: Faasimuundurtüüpi (punktmaatriks) termomeetrid

108.

EN 12470-3:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 3: Maksimumseadmega kompaktsete (mitteennetavate ja ennetavate) elektritermomeetrite jõudlus

109.

EN 12470-4:2000+A1:2009

Kliinilised termomeetrid. Osa 4: Pidevmõõtmisega elektritermomeetrite jõudlus

110.

EN 12470-5:2003

Kliinilised termomeetrid. Osa 5: Infrapunaste kõrvatermomeetrite töö (maksimumseadmega)

Käesolevat standardit on vaja veel muuta, et võtta arvesse direktiivis 2007/47/EÜ kehtestatud nõudeid. Euroopa Standardikomitee avaldab muudetud standardi võimalikult kiiresti. Tootjatel soovitatakse kontrollida, kas kõik muudetud direktiivi asjakohased olulised nõuded on nõuetekohaselt hõlmatud.

111.

EN ISO 12870:2009

Oftalmiline optika. Prilliraamid. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 12870:2004)

112.

EN 13060:2014

Väikesemahulised aurusterilisaatorid

113.

EN ISO 13408-1:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 1: Üldnõuded (ISO 13408-1:2008)

114.

EN ISO 13408-2:2018

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Steriliseeriv filtreerimine (ISO 13408-2:2018)

115.

EN ISO 13408-3:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 3: Lüofiliseerimine (ISO 13408-3:2006)

116.

EN ISO 13408-4:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 4: Kohapeal puhastamise tehnoloogiad (ISO 13408-4:2005)

117.

EN ISO 13408-5:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 5: Kohapeal steriliseerimine (ISO 13408-5:2006)

118.

EN ISO 13408-6:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 6: Isolaatorsüsteemid (ISO 13408-6:2005)

119.

EN ISO 13408-7:2015

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 7: Meditsiiniseadmete ja kombineeritud toodete alternatiivne töötlemine (ISO 13408-7:2012)

120.

EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/AC:2018

121.

EN 13544-1:2007+A1:2009

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 1: Pihustussüsteemid ja nende komponendid

122.

EN 13544-2:2002+A1:2009

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 2: Torustik ja toruliitmikud

123.

EN 13544-3:2001+A1:2009

Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 3: Õhuärakande seadmed

124.

EN 13624:2003

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioontest meditsiini valdkonnas kasutatava desinfektandi fungitsiidse toime määramiseks. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 1. etapp)

▼M1

125.

EN 13718-1:2014+A1:2020

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/-helikopterid. Osa 1. Nõuded kiirabilennukites/-helikopterites kasutatavatele meditsiiniseadmetele

126.

EN 13718-2:2015+A1:2020

Meditsiinis kasutatavad liiklusvahendid ja nende varustus. Kiirabilennukid/-helikopterid. Osa 2: Kiirabilennukite/-helikopterite toimimis- ja tehnilised nõuded

▼B

127.

EN 13726-1:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 1: Absorptsiooni aspektid

EN 13726-1:2002/AC:2003

128.

EN 13726-2:2002

Esmaste haavasidemete katsemeetodid. Osa 2: Läbilaskvate kilesidemete auruniiskuse ülekande kiirus

129.

EN 13727:2012

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioontest bakteritsiidse toime määramiseks meditsiini valdkonnas. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 1. etapp)

130.

EN 13795-1:2019

Kirurgilised rõivad ja drapeeringud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Kirurgilised drapeeringud ja kitlid

131.

EN 13795-2:2019

Kirurgilised rõivad ja drapeeringud. Nõuded ja katsemeetodid. Osa 2: Kaitseülikonnad

132.

EN 13867:2002+A1:2009

Vere dialüüsi ja sellega seotud ravi kontsentraadid

133.

EN 13976-1:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 1: Nõuded liidesele

134.

EN 13976-2:2018

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 2: Süsteeminõuded

135.

EN 14079:2003

Mitteaktiivsed meditsiinilised seadmed. Katsemeetodid kompresside ja haavasidumistoodete valmistamiseks kasutatavale absorbeerivale puuvillasele sidemele ja absorbeerivale vatile ning viskoossidemele

136.

EN 14139:2010

Oftalmiline optika. Valmisprillide spetsifikatsioonid

▼M1

137.

EN ISO 14155:2020

Meditsiiniseadmete kliiniline uuring inimestel. Hea kliiniline tava (ISO 14155:2020)

▼B

138.

EN 14180:2003+A2:2009

Meditsiinilised steriliseerijad. Madaltemperatuuriga auru ja formaldehüüdi kasutavad steriliseerijad. Nõuded ja katsetamine

139.

EN 14348:2005

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne suspensioonikatse meditsiini valdkonnas, meditsiinilised instrumendid kaasa arvatud, kasutatava keemiliste desinfektantide müobakteritsiidse toime Määramiseks. Katsemeetodid ja nõuded (faas 2, etapp 1)

140.

EN ISO 14408:2009

Laserkirurgias kasutatavad trahheotoomiavoolikud. Nõuded märgistusele ja kaasnevale informatsioonile (ISO 14408:2005)

141.

EN 14561:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide bakteritsiidse toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 2. etapp)

142.

EN 14562:2006

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide fungitsiidse või pärmseentevastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 2. etapp)

143.

EN 14563:2008

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Kvantitatiivne ülekandekatse meditsiini valdkonnas kasutatavate instrumentide puhul kasutatavate keemiliste desoainete mükobakteritsiidse või tuberkuloosivastase toime hindamiseks. Katsemeetod ja nõuded (2. faas, 2. etapp)

144.

EN ISO 14602:2011

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Osteosünteesiks ettenähtud implantaadid. Erinõuded (ISO 14602:2010)

▼M1

145.

EN ISO 14607:2018

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Rindade implantaadid. Erinõuded (ISO 14607:2018, parandatud versioon 2018-08)

▼B

146.

EN ISO 14630:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Üldnõuded (ISO 14630:2008)

147.

EN 14683:2019+AC:2019

Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid

148.

EN ISO 14889:2009

Oftalmiline optika. Prilliläätsed. Põhinõuded mõõtulõikamata viimistletud prilliläätsedele (ISO 14889:2003)

149.

EN 14931:2006

Inimestele mõeldud surveseadmed. Mitmekohalised rõhukambrid hüperbaarseks raviks. Toimimine, ohutusnõuded ja katsetamine

150.

EN ISO 14937:2009

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Üldnõuded steriliseerimisaine iseloomustusele ja meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile (ISO 14937:2009)

151.

EN ISO 14971:2012

Meditsiiniseadmed. Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)

152.

EN ISO 15001:2011

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Sobivus hapnikuga kasutamiseks (ISO 15001:2010)

153.

EN ISO 15002:2008

Meditsiinilise gaasi torusüsteemide liitmikega ühendatavad voolamise mõõteseadmed (ISO 15002:2008)

154.

EN ISO 15004-1:2009

Oftalmilised instrumendid. Põhinõuded ja katsemeetodid. Osa 1: Üldnõuded kõigile oftalmilistele instrumentidele (ISO 15004-1:2006)

155.

EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiinseadme märgisel, märgistamisel ning kaasuvas teabes kasutatavad sümbolid. Osa 1: Üldnõuded (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03)

156.

EN ISO 15747:2019

Veenisisesteks süstideks mõeldud plastanumad (ISO 15747:2018)

157.

EN ISO 15798:2010

Oftalmilised implantaadid. Oftalmilised visko-kirurgilised seadmed (ISO 15798:2010)

158.

EN ISO 15883-1:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 1: Üldnõuded, terminid, definitsioonid ja katsed (ISO 15883-1:2006)

159.

EN ISO 15883-2:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 2: Nõuded ja testid kirurgiainstrumentide, anesteesiaseadmete, anumate, sööginõude, kuuldetorude ja klaasnõude termilise desinfektsiooni pesur-desinfitseerijatele (ISO 15883-2:2006)

160.

EN ISO 15883-3:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 3: Nõuded ja testid inimjäätmete konteinerite termilise desinfektsiooni pesur-desinfitseerijatele (ISO 15883-3:2006)

161.

EN ISO 15883-4:2018

Pesur-desinfitseerija. Osa 4: Termotundlike endoskoopide keemiliseks desinfitseerimiseks kasutatavate pesuritele-desinfektoritele esitatavad nõuded ja katsed (ISO 15883-4:2018)

162.

EN 15986:2011

Meditsiiniseadmete märgistamiseks kasutatav sümbol. Ftalaate sisaldavate meditsiiniseadmete märgistusnõuded

163.

EN ISO 16061:2009

Instrumendid kasutamiseks mitteaktiivsete kirurgiliste implantaatidega. Üldnõuded (ISO 16061:2008, Corrected version 2009-03-15)

164.

EN ISO 16201:2006

Tehnilised abivahendid puuetega inimestele. Igapäevase elukeskkonna elektroonilised abivahendid (ISO 16201:2006)

165.

EN ISO 17510-1:2009

Uneapnoe hingamisteraapia. Osa 1: Uneapnoe hingamisteraapia seadmed (ISO 17510-1:2007)

166.

EN ISO 17510-2:2009

Uneapnoe hingamisteraapia. Osa 2: Maskid ja lisatarvikud (ISO 17510-2:2007)

167.

EN ISO 17664:2017

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Tootja poolt esitatav informatsioon resteriliseeritavate meditsiiniseadmete käitlemise kohta (ISO 17664:2017)

168.

EN ISO 17665-1:2006

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Osa 1: Niiske kuumusega steriliseerimise valideerimine ja rutiinkontroll (ISO 17665-1:2006)

169.

EN ISO 18777:2009

Meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud kaasaskantavad vedelhapnikusüsteemid. Erinõuded (ISO 18777:2005)

170.

EN ISO 18778:2009

Hingamisvahendid. Beebimonitorid. Erinõuded (ISO 18778:2005)

171.

EN ISO 18779:2005

Hapniku ja hapnikusegude konserveerimiseks kasutatavad meditsiiniseadmed. Erinõuded (ISO 18779:2005)

172.

EN ISO 19054:2006

Meditsiiniseadmete tugisüsteemid (ISO 19054:2005)

173.

EN 20594-1:1993

6% koonilisusega (Luer) koonilised vahelülid süstaldele, nõeltele ja teatud muule meditsiinivarustusele. Osa 1: Üldnõuded (ISO 594-1:1986)

EN 20594-1:1993/A1:1997

EN 20594-1:1993/AC:1996

174.

EN ISO 21534:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigest asendavad implantaadid. Erinõuded (ISO 21534:2007)

175.

EN ISO 21535:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigeste asendusimplantaadid. Erinõuded puusaliigese asendusimplantaadile (ISO 21535:2007)

176.

EN ISO 21536:2009

Mitteaktiivsed kirurgilised implantaadid. Liigeste asendusimplantaadid. Erinõuded põlveliigese asendusimplantaadile (ISO 21536:2007)

177.

EN ISO 21649:2009

Nõelata süsteseaded meditsiiniliseks kasutamiseks. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 21649:2006)

178.

EN ISO 21969:2009

Paindliitmikud kõrgsurve meditsiinigaasi süsteemidele (ISO 21969:2009)

179.

EN ISO 21987:2017

Oftalmiline optika. Paigaldatud prilliläätsed (ISO 21987:2017)

▼M1

180.

EN ISO 22442-1:2020

Loomseid kudesid või nende derivaate kasutavad meditsiiniseadmed. Osa 1: Riskijuhtimine (ISO 22442-1:2020)

181.

EN ISO 22442-2:2020

Loomseid kudesid või nende teisendtooteid kasutavad meditsiiniseadmed. Osa 2: Hankimise, kogumise ja käitluse ohje (ISO 22442-2:2020)

▼B

182.

EN ISO 22442-3:2007

Meditsiiniseadmete valmistamisel kasutatavad loomsed koed ja nende tuletised. Osa 3: Viiruste ja muude ülekantavate toimeainete kõrvaldamise ja/või inaktiveerimise valideerimine (ISO 22442-3:2007)

183.

EN ISO 22523:2006

Jäsemete välimised proteesid ja välimised ortopeediaseadmed. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 22523:2006)

Käesolevat standardit on vaja veel muuta, et võtta arvesse direktiivis 2007/47/EÜ kehtestatud nõudeid. Euroopa Standardikomitee avaldab muudetud standardi võimalikult kiiresti. Tootjatel soovitatakse kontrollida, kas kõik muudetud direktiivi asjakohased olulised nõuded on nõuetekohaselt hõlmatud.

184.

EN ISO 22675:2016

Proteesimine. Hüppeliigese ja pöia proteeside katsetamine. Nõuded ja katsemeetodid (ISO 22675:2016)

185.

EN ISO 23328-1:2008

Hingamissüsteemi filtrid tuimastuseks ja respiratoorseks kasutuseks. Osa 1: Soolakatsemeetod filtreerimisjõudluse hindamiseks (ISO 23328-1:2003)

186.

EN ISO 23328-2:2009

Hingamissüsteemi filtrid tuimastuseks ja respiratoorseks kasutuseks. Osa 2: Mittefiltreerimise aspektid (ISO 23328-2:2002)

187.

EN ISO 23747:2009

Anesteesia- ja hingamisaparatuur. Tippvõimsusega mõõturid kopsutalitluse mõõtmiseks (ISO 23747:2007)

188.

EN ISO 25424:2019

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Madalatemperatuurne aur ja formaldehüüd. Nõuded meditsiiniseadme steriliseerimisprotsessi väljatöötamiseks, valideerimiseks ja rutiinseks kontrolliks (ISO 25424:2018)

189.

EN ISO 25539-1:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa 1: Soonesisesed proteesid

EN ISO 25539-1:2009/AC:2011

190.

EN ISO 25539-2:2009

Südame-veresoonkonna implantaadid. Soonesisesed vahendid. Osa 2: Arteriaalpingutid (ISO 25539-2:2008)

EN ISO 25539-2:2009/AC:2011

191.

EN ISO 26782:2009

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Spiromeetrid forsseeritud ekspiratoorsete mahtude mõõtmiseks inimestel (ISO 26782:2009)

EN ISO 26782:2009/AC:2009

192.

EN 27740:1992

Kirurgilised instrumendid. Eemaldatava teraga skalpellid. Kinnituse mõõtmed (ISO 7740:1985)

EN 27740:1992/A1:1997

EN 27740:1992/AC:1996

▼M1

193.

EN IEC 60118-13:2020

Elektroakustika. Kuuldeaparaadid. Osa 13. Mobiilsete traadita digiseadmete elektromagnetilise häirekindluse mõõtmise nõuded ja meetodid

▼B

194.

EN 60522:1999

Röntgenitorukoostete püsifiltratsiooni kindlaksmääramine (IEC 60522:1999)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

195.

EN 60580:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Annuse tsooni toote mõõturid (IEC 60580:2000)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

196.

EN 60601-1:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele (IEC 60601-1:2005)

EN 60601-1:2006/AC:2010

EN 60601-1:2006/A1:2013 (IEC 60601-1:2005/A1:2012)

197.

EN 60601-1-1:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-1: Üldised ohutusnõuded. Kollateraalstandard: Ohutusnõuded elektrilistele meditsiinisüsteemidele (IEC 60601-1-1:2000)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

198.

EN 60601-1-2:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded ja katsetused (IEC 60601-1-2:2014)

199.

EN 60601-1-3:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse üldnõuded röntgendiagnostikaseadmetele (IEC 60601-1-3:2008)

EN 60601-1-3:2008/AC:2010

EN 60601-1-3:2008/A11:2016

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

200.

EN 60601-1-4:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 4. kollateraalstandard: Programmeeritavad elektrilised meditsiinisüsteemid (IEC 60601-1-4:1996)

EN 60601-1-4:1996/A1:1999 (IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

201.

EN 60601-1-6:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-6: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kasutussobivus (IEC 60601-1-6:2010)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

202.

EN 60601-1-8:2007

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-8: Üldnõuded esmasele ohutusele ja seadmeomasele toimivusele. Kollateraalstandard: Elektrilistes meditsiiniseadmetes ja -süsteemides kasutatavatele häiresüsteemidele esitatavad üldnõuded, katsetamine ja juhised (IEC 60601-1-8:2006)

EN 60601-1-8:2007/AC:2010

EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

203.

EN 60601-1-10:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-10: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele. Kollateraalstandard: Nõuded füsioloogiliste suletud ahelaga kontrollerite arendamisele (IEC 60601-1-10:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

204.

EN 60601-1-11:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-11: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Nõuded koduses ravikeskkonnas kasutatavatele elektrilistele meditsiiniseadmetele ja –süsteemidele (IEC 60601-1-11:2010)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

205.

EN 60601-2-1:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-1: Erinõuded elektronkiirendite ohutusele vahemikus 1 MeV kuni 50 MeV (IEC 60601-2-1:1998)

EN 60601-2-1:1998/A1:2002 (IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

206.

EN 60601-2-2:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-2: Erinõuded kõrgsageduse kirurgiliste instrumentide ja kõrgsageduse kirurgiliste lisaseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-2:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

207.

EN 60601-2-3:1993

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded lühilaineraviseadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-3:1991)

EN 60601-2-3:1993/A1:1998 (IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

▼M1

208.

EN 60601-2-4:2011

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-4. Erinõuded südamedefibrillaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

▼B

209.

EN 60601-2-5:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-5: Erinõuded ultraheli füsioteraapiaseadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-5:2000)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

210.

EN 60601-2-8:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2 Erinõuded terapeutilise röntgeniseadmestiku ohutusele, mis töötab vahemikus 10 kV kuni 1 MV (IEC 60601-2-8:1987)

EN 60601-2-8:1997/A1:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

211.

EN 60601-2-10:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-10: Erinõuded närvi- ja lihastestimulaatorite ohutusele (IEC 60601-2-10:1987

EN 60601-2-10:2000/A1:2001 (IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

212.

EN 60601-2-11:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-11: Erinõuded gammakiireteraapia instrumentide ohutusele (IEC 60601-2-11:1997)

EN 60601-2-11:1997/A1:2004 (IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

213.

EN 60601-2-12:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-12: Erinõuded kopsuventilaatoritele. Intensiivraviventilaatorid (IEC 60601-2-12:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

214.

EN 60601-2-13:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-13: Erinõuded anesteesiasüsteemide ohutusele ja olulisele toimivusele (IEC 60601-2-13:2003)

EN 60601-2-13:2006/A1:2007 (IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

215.

EN 60601-2-16:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-16: Erinõuded vere dialüüsi, vere filtreerimise ja vere filtreerimisseadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-16:1998)

EN 60601-2-16:1998/AC:1999

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

216.

EN 60601-2-17:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-17: Automaatjuhtimis- ja järellaadimisega brahhüteraapiaseadmete üldised ohutusnõuded (IEC 60601-2-17:2004)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

217.

EN 60601-2-18:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-18: Erinõuded endoskoopiaseadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-18:1996)

EN 60601-2-18:1996/A1:2000 (IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

218.

EN 60601-2-19:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-19: Erinõuded imikuinkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-19:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

219.

EN 60601-2-20:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-20: Erinõuded imikute transpordi inkubaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-20:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

220.

EN 60601-2-21:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-21: Erinõuded väikelaste kiirgussoojendajate esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-21:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

221.

EN 60601-2-22:1996

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded diagnostiliste ja terapeutiliste laserseadmestike ohutusele (IEC 60601-2-22:1995)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

222.

EN 60601-2-23:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-23: Erinõuded nahaläbise partsiaalrõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele (IEC 60601-2-23:1999)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

223.

EN 60601-2-24:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-24: Erinõuded infusioonpumpade ja kontrollerite ohutusele (IEC 60601-2-24:1998)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

224.

EN 60601-2-25:1995

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded elektrokardiograafide ohutusele (IEC 60601-2-25:1993)

EN 60601-2-25:1995/A1:1999 (IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

225.

EN 60601-2-26:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-26: Erinõuded elektroentsefalograafide ohutusele (IEC 60601-2-26:2002)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

226.

EN 60601-2-27:2006

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-27: Erinõuded elektroentsefalograafiliste seireseadmestike ohutusele (IEC 60601-2-27:2005)

EN 60601-2-27:2006/AC:2006

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

227.

EN 60601-2-28:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-28: Erinõuded meditsiinilises diagnoosimises kasutatavate röntgentorukoostude esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-28:2010)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

228.

EN 60601-2-29:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-29: Erinõuded kiiritusravi simulaatorite esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele (IEC 60601-2-29:2008)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

229.

EN 60601-2-30:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-30: Erinõuded automaatsirkulatsiooniga kehasse mitteviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele (IEC 60601-2-30:1999)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

230.

EN 60601-2-33:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-33: Erinõuded meditsiinilises diagnostikas kasutatava magnetresonantsseadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-33:2010)

EN 60601-2-33:2010/A1:2015 (IEC 60601-2-33:2010/A1:2013)

EN 60601-2-33:2010/A2:2015 (IEC 60601-2-33:2010/A2:2015)

EN 60601-2-33:2010/AC:2016-03

EN 60601-2-33:2010/A12:2016

231.

EN 60601-2-34:2000

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-34: Erinõuded kehasseviidava vererõhu seireseadmestiku ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele (IEC 60601-2-34:2000)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

232.

EN 60601-2-36:1997

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2: Erinõuded kehaväliselt indutseeritud kivipurustusseadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-36:1997)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

233.

EN 60601-2-37:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-37: Erinõuded ultraheli meditsiinilise diagnostika- ja seireseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele (IEC 60601-2-37:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

234.

EN 60601-2-39:2008

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-39: Erinõuded kõhukelmedialüüsiseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimivusnäitajatele (IEC 60601-2-39:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

235.

EN 60601-2-40:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-40: Erinõuded elektromüograafide ja esilekutsutud reaktsiooni seadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-40:1998)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

236.

EN 60601-2-41:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-41: Erinõuded kirurgias ja diagnoosimisel kasutatavate valgustite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-41:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

237.

EN 60601-2-43:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivprotseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-43:2010)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

238.

EN 60601-2-44:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-44: Erinõuded röntgenkompuutertomograafide esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-44:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

239.

EN 60601-2-45:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-45: Erinõuded mammograafia röntgeniseadmestiku ja mammograafia stereotaksiliste seadmete ohutusele (IEC 60601-2-45:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

240.

EN 60601-2-46:1998

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-46: Erinõuded operatsioonilaudade ohutusele (IEC 60601-2-46:1998)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

241.

EN 60601-2-47:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-47: Erinõuded ambulatoorsete elektrokardiograafiasüsteemide ohutusele, sealhulgas olulisele jõudlusele (IEC 60601-2-47:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

242.

EN 60601-2-49:2001

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-49: Erinõuded multifunktsionaalse patsienti jälgiva seadmestiku ohutusele (IEC 60601-2-49:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

243.

EN 60601-2-50:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-50: Erinõuded väikelaste füsioteraapiaseadmestiku esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-50:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

244.

EN 60601-2-51:2003

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-51: Erinõuded ohutusele, k.a. seadmete peamised funktsioneerimisnäitajad ning nõuded ühe- ja mitmekanalilistele elektrokardiograafide andmete registreerimis- ja analüüsiaparatuurile (IEC 60601-2-51:2003)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

245.

EN 60601-2-52:2010

Elektrilised meditsiiniseadmed. Erinõuded elektriga käitatavate haiglavoodite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-52:2009)

EN 60601-2-52:2010/AC:2011

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

246.

EN 60601-2-54:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja radioskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-54:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

247.

EN 60627:2001

Diagnostilised röntgenipildistusseadmestik. Üldotstarbeliste ja mammograafiliste hajuvusvastaste võrede karakteristikud (IEC 60627:2001)

EN 60627:2001/AC:2002

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

248.

EN 60645-1:2001

Elektroakustika. Audioloogiline seadmestik. Osa 1: Puhta siinustooni audiomeetrid (IEC 60645-1:2001)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

249.

EN 60645-2:1997

Audiomeetrid. Osa 2: Kõneaudiomeetria seadmestik (IEC 60645-2:1993)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

250.

EN 60645-3:2007

Elektroakustika. Audiomeetriaseadmed. Osa 3: Lühikese kestusega katsesignaalid (IEC 60645-3:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

251.

EN 60645-4:1995

Audiomeetrid. Osa 4: Laiendatud kõrgsagedusaudiomeetria seadmed (IEC 60645-4:1994)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

252.

EN 61217:2012

Röntgenteraapia aparatuur. Koordinaadid, mehhanismid ja astmikud (IEC 61217:2011)

253.

EN 61676:2002

Elektrilised meditsiiniseadmed. Dosimeetriaseadmed, mida kasutatakse röntgenkiiretorude kaudsel pinge mõõtmisel diagnostilises radioloogias (IEC 61676:2002)

EN 61676:2002/A1:2009 (IEC 61676:2002/A1:2008)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

254.

EN 62083:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Nõuded kiiritusravi planeerimissüsteemide ohutusele (IEC 62083:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

255.

EN 62220-1:2004

Elektrilised meditsiiniseadmed. Röntgeniaparaatide tehnilised näitajad. Osa 1: Kogustõhususe leidmise määratlus (IEC 62220-1:2003)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

256.

EN 62220-1-2:2007

Meditsiinilised elektriseadmed. Digitaal-röntgenseadmete omadused. Osa 1-2: Avastamise hulkefektiivsuse määratlemine. Mammograafias kasutatavad detektorid (IEC 62220-1-2:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

257.

EN 62220-1-3:2008

Meditsiinilised elektriseadmed. Digitaal-röntgenseadmete omadused. Osa 1-3: Avastamise kvantefektiivsuse määratlemine. Dünaamilisel kuvamisel kasutatavad detektorid (IEC 62220-1-3:2008)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

258.

EN 62304:2006

Meditsiiniseadmete tarkvara. Tarkvara elutsükli protsessid (IEC 62304:2006)

EN 62304:2006/AC:2008

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

259.

EN 62366:2008

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadmete kasutussobivuse rakendamine (IEC 62366:2007)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

260.

EN 80601-2-35:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-35: Erinõuded meditsiinilises kasutuses soojendustekkide, -patjade ja –madratsite esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 80601-2-35:2009)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

261.

EN 80601-2-58:2009

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-58: Erinõuded silmakirurgias läätsede eemaldamisel ja vitrektoomias kasutatavate seadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 80601-2-58:2008)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

262.

EN 80601-2-59:2009

Meditsiinilised elektriseadmed. Osa 2-59: Erinõuded inimese palavikutemperatuuri kuvamise ekraantermograafide põhiohutusele ja -toimivusele (IEC 80601-2-59:2008)

Selles Euroopa standardis ei tarvitse sisalduda direktiivi 2007/47/EÜ nõuded.

263.

EN ISO 81060-1:2012

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Nõuded ja katsemeetodid mitteautomaatsel mõõtmisel (ISO 81060-1:2007)

264.

EN ISO 81060-2:2019

Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 2: Katkendliku automatiseeritud mõõteviisi kliinilised uuringud (ISO 81060-2:2018)

▼M1

265.

EN ISO 5361:2016

Anesteesia- ja hingamisseadmed. Intubatsioonitorud ja liitmikud (ISO 5361:2016)

266.

EN IEC 60601-2-66:2020

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-66: Erinõuded kuuldeaparaatide ja kuuldesüsteemide esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (IEC 60601-2-66:2019)

267.

EN IEC 60601-2-83:2020

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-83: Erinõuded koduste valgusteraapiaseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

268.

EN ISO 80601-2-55:2018

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-55: Erinõuded hingamisgaasi monitoride esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele (ISO 80601-2-55:2018)

▼B
II LISANr

Viide standardile

1.

EN ISO 10993-11:2009

Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 11: Katsed süsteemse toksilisuse hindamiseks (ISO10993-11:2006)

2.

EN ISO 11137-1:2015

Tervishoiutoodete steriliseerimine. Kiirgus. Osa 1: Nõuded meditsiiniseadmete steriliseerimisprotsessi väljatöötamisele, valideerimisele ja tavakontrollile (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)

3.

EN ISO 11990-1:2014

Laserid ja laserseadmed. Trahheaaltorude laserikindluse määramine. Osa 1: Trahheaaltoru tüvi (ISO 11990-1:2011)

4.

EN ISO 11990-2:2014

Laserid ja laserseadmed. Trahheaaltorude laserikindluse määramine. Osa 2: Trahheaaltoru mansetid (ISO 11990-2:2010)

5.

EN ISO 13408-2:2011

Tervishoiutoodete aseptiline töötlemine. Osa 2: Filtreerimine (ISO 13408-2:2003)

6.

EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteem. Normatiivsed nõuded (ISO 13485:2016)

EN ISO 13485:2016/AC:2016

7.

EN 13976-2:2011

Päästesüsteemid. Inkubaatorite transportimine. Osa 2: Nõuded süsteemile

8.

EN 14683:2005

Termilised sillad ehituskonstruktsioonides. Lineaarne soojusläbivus. Lihtsustatud meetodid ja veaväärtused

9.

EN ISO 15747:2011

Veenisisesteks süstideks mõeldud plastanumad (ISO 15747:2010)

10.

EN ISO 15883-4:2009

Pesur-desinfitseerija. Osa 4: Termotundlike endoskoopide keemiliseks desinfitseerimiseks kasutatavate pesuritele-desinfektoritele esitatavad nõuded ja katsed (ISO 15883-4:2008)

11.

EN ISO 17664:2004

Meditsiiniseadmete steriliseerimine. Tootja poolt esitatav informatsioon resteriliseeritavate meditsiiniseadmete käitlemise kohta (ISO 17664:2004)

12.

EN ISO 21987:2009

Oftalmiline optika. Paigaldatud prilliklaasid (ISO 21987:2009)