25.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 210/32


Trygderetteni 26. jaanuari 2022. aasta taotlus EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamiseks kohtuasjas A vs. Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Kohtuasi E-2/22)

(2022/C 210/13)

Trygderetten (riiklik kindlustuskohus) esitas 26. jaanuaril 2022 EFTA kohtule taotluse, mis saabus kohtukantseleisse 27. jaanuaril 2022 ja milles sooviti nõuandvat arvamust kohtuasjas A vs. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arvamust taotletakse järgmistes küsimustes:

1)

Kas selline hüvitis nagu üleminekuhüvitis (overgangsstønad) – vt riikliku kindlustusseaduse § 15–5 esimene lõik koostoimes teise lõigu esimese lausega – kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004 (1) reguleerimisalasse vastavalt:

a.

artikli 3 lõikele 1 ja eelkõige selle punktile j või

b.

artikli 3 lõikele 3 koostoimes artikliga 70?

2)

Kas küsimuse 1 kohast hindamist mõjutab nõue tööalase tegevuse kohta, et hüvitis säiliks ka pärast kõige noorema lapse üheaastaseks saamist (vt riikliku kindlustusseaduse § 15–6)?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 883/2004 29. aprill 2004, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.4.2004, lk 1).