18.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/54


Riigiabi – Otsus mitte esitada vastuväiteid

(2021/C 58/10)

EFTA järelevalveamet ei esita vastuväiteid järgmise riigiabi meetme kohta:

Otsuse vastuvõtmise kuupäev

11. november 2020

Juhtumi number

85838

Otsuse number

131/20/COL

EFTA riik

Norra

Nimetus

Piirkondlikult diferentseeritud sotsiaalkindlustusmaksed 2021. aastal

Õiguslik alus

Parlamendi iga-aastane resolutsioon sotsiaalkindlustusmaksete jm määrade kohta; riiklikku kindlustussüsteemi käsitleva 28. veebruari 1997. aasta seaduse nr 19 (Folketrygdloven) paragrahv 23-2

Meetme liik

Abikava

Eesmärk

Regionaalabi

Abi vorm

Maksusoodustus

Abi osakaal

3,1–12,4

Kestus

1.1.2021–31.12.2021

Majandussektorid

Horisontaalne abi. Kõik 2014.–2021. aasta regionaalabi suuniste kohased sektorid

Abi andva asutuse nimi ja aadress

Norra valitsus

Otsuse autentne tekst, millest on eemaldatud kogu konfidentsiaalne teave, on kättesaadav EFTA järelevalveameti veebilehel: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/