31.3.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 113/11


KOHTUOTSUS,

10. detsember 2020,

kohtuasjas E-13/19

Hraðbraut ehf. vs. haridus-, teadus- ja kultuuriministeerium, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. ja Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.

(Riigihanked – Direktiiv 2014/24/EL – Teenuste riigihankeleping – EMP lepingu artikkel 37 – Mõiste „teenused“ – keskharidus)

(2021/C 113/06)

Kohtuasjas E-13/19 Hraðbraut ehf. vs. haridus-, teadus- ja kultuuriministeerium, Verzlunarskóli Íslands ses., Tækniskólinn ehf. ja Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. on riigihankevaidluste komisjon (Kærunefnd útboðsmála) esitanud kohtule EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu artikli 34 alusel TAOTLUSE, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL (riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta), eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti 9 ja artikli 74 tõlgendamist. Kohus koosseisus esimees Páll Hreinsson, ettekandev kohtunik Per Christiansen ja kohtunik Bernd Hammermann tegi 10. detsembril 2020 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine.

Taotluses kirjeldatud tunnustega lepingud, mille esemeks ei ole teenuste osutamine direktiivi 2014/24/EL tähenduses, ei kujuta endast teenuste riigihankelepinguid kõnealuse direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 9 tähenduses.