27.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 88/17


OTSUS,

6. detsember 2013,

kohtuasjas E-18/13

EFTA järelevalveamet vs. Island

(Lepinguosalise kohustuste täitmata jätmine – direktiivi 2001/81/EÜ rakendamata jätmine)

2014/C 88/14

Kohtuasjas E-18/13, EFTA järelevalveamet vs. Island, on esitatud TAOTLUS, et kohus tuvastaks, et olles jätnud ettenähtud tähtajaks vastu võtmata kõik EMP lepingu XX lisa punktis 21ar viidatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta, mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1) rakendamiseks vajalikud meetmed või jätnud järelevalveametile kõnealustest meetmetest teatamata, ei ole Island täitnud kõnealusest õigusaktist ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi. Kohus koosseisus esimees Carl Baudenbacher, ettekandev kohtunik Per Christiansen ja kohtunik Páll Hreinsson tegi 6. detsembril 2013 otsuse, mille resolutiivosa on alljärgnev.

Kohus

1)

on tuvastanud, et olles jätnud ettenähtud tähtajaks vastu võtmata kõik EMP lepingu XX lisa punktis 21ar viidatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta, mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1) rakendamiseks vajalikud meetmed, ei ole Island täitnud kõnealusest õigusaktist ja EMP lepingu artiklist 7 tulenevaid kohustusi;

2)

kohustab Islandi kandma menetluskulud.