21.8.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 295/5


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2023/C 295/05)

Image 1

Iirimaa käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi rahvuslik külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse kirjelduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutataks üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Iirimaa

Motiiv: 50 aasta möödumine Iirimaa ühinemisest Euroopa Liiduga

Kujunduse kirjeldus: mündil on kujutatud muudetud kujul programmi „EL50“ logo, millega riigi ministeeriumid reklaamivad üritusi, mis on pühendatud 50 aasta möödumisele Iirimaa ühinemisest ELiga. Logo kohal on käibele laskva riigi nimi „ÉIRE“. Aastaarv „1973“ osutab aastale, mil Iirimaa ühines ELiga, ning aastaarv „2023“ käibelelaskmise aastale.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibelelastavate müntide hinnanguline arv: 500 000

Käibele laskmise aeg: juuli 2023


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).