24.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 446/29


Konkursikutse 2023 – EAC/A14/2022

Euroopa solidaarsuskorpus

(2022/C 446/06)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrusel (EL) 2021/888, millega luuakse Euroopa solidaarsuskorpuse programm (1), ning Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta tööprogrammil (C(2022)5757). Euroopa solidaarsuskorpuse programm hõlmab ajavahemikku 2021–2027. Euroopa solidaarsuskorpuse programmi üld- ja erieesmärgid on sätestatud nimetatud määruse artiklis 3.

2.   Meetmed

Konkursikutsega on hõlmatud Euroopa solidaarsuskorpuse programmi järgmised meetmed.

Vabatahtliku tegevuse projektid

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

Solidaarsusprojektid

Vabatahtliku solidaartegevuse kvaliteedimärgis

Vabatahtliku humanitaarabialase tegevuse kvaliteedimärgis

Vabatahtlik tegevus Euroopa vabatahtlikus humanitaarabikorpuses

3.   Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Euroopa solidaarsuskorpuse vahenditest saadavat rahastamist võivad taotleda kõik avaliku või erasektori kohaliku, piirkondliku, riigi või rahvusvahelise tasandi üksused, olenemata sellest, kas nad on kasumit teenivad või mittetulunduslikud üksused. Lisaks sellele võivad solidaarsusprojektide rahastamist taotleda Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis registreeritud noorte rühmad.

Kõigis Euroopa solidaarsuskorpuse meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised riigid (2):

Euroopa Liidu 27 liikmesriiki ning ülemeremaad ja -territooriumid;

programmiga liitunud kolmandad riigid:

EFTA/EMP riigid: Island ja Liechtenstein;

Euroopa Liidu kandidaatriigid (3): Türgi Vabariik, Põhja-Makedoonia Vabariik.

Teatavad meetmed on avatud ka programmivälistes kolmandates riikides seaduslikult asutatud üksustele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta juhendis.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 142 200 000 eurot.

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta tööprogrammis, mis võeti vastu 22. augustil 2022 ning neid saab muuta juhul, kui muudetakse Euroopa solidaarsuskorpuse aasta tööprogrammi. Võimalikel taotlejatel palutakse konkursikutsega hõlmatud iga meetme eelarve osas regulaarselt tutvuda Euroopa solidaarsuskorpuse aasta tööprogrammide ja nende muudatustega, mis avaldatakse järgmisel veebisaidil: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources.

Eraldatav toetus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja rahastamiskõlblike taotlejate liigist.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Vabatahtliku tegevuse projektid

23. veebruar 2023

(valikuline lisavoor) 4. oktoober 2023

Solidaarsusprojektid

23. veebruar 2023

(valikuline lisavoor) 4. mai 2023

4. oktoober 2023

 

Alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 17.00 Brüsseli aja järgi.

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades

8. veebruar 2023

Vabatahtlik tegevus Euroopa vabatahtlikus humanitaarabikorpuses

3. mai 2023

 

Kvaliteedimärgiste saamise taotlusi saab esitada pidevalt.

 

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta juhendis.

6.   Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta juhendis järgmisel veebisaidil: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals

Euroopa solidaarsuskorpuse 2023. aasta juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning selles esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse täiel määral käesoleva konkursikutse suhtes.


(1)  EÜT L 202, 8.6.2021, lk 32.

(2)  Neis riikides seaduslikult asutatud üksused ja seaduslikult elavad isikud.

(3)  Tingimusel, et allkirjastatakse kahepoolsed liitumislepingud.