12.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 196/22


KONKURSIKUTSE 2018 – EAC/A01/2019

Euroopa solidaarsuskorpus

Vabatahtlikud rühmad esmatähtsates valdkondades

(2019/C 196/09)

1.   Sissejuhatus – taust

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL, (1) aga ka Euroopa solidaarsuskorpuse 2018. aasta tööprogrammil. Euroopa solidaarsuskorpus hõlmab ajavahemikku 2018–2020. Euroopa solidaarsuskorpuse üld- ja erieesmärgid on sätestatud nimetatud määruse artiklites 3 ja 4.

2.   Kirjeldus

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades on suuremahulised projektid, millega toetatakse vabatahtlike rühmade tegevust eesmärgiga viia ellu lühiajalisi suure mõjuga meetmeid, mille abil lahendatakse ühiskondlikke probleeme ELi tasandil kindlaks määratud poliitikavaldkondades.

3.   Eesmärgid ja prioriteedid

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on edendada solidaarsust kui väärtust peamiselt vabatahtliku tegevuse abil, parandada noorte ja organisatsioonide osalemist juurdepääsetavas ja kvaliteetses solidaartegevuses, mis aitab tugevdada Euroopas ühtekuuluvust, solidaarsust, demokraatiat ja kodanikutunnet, ning otsida samal ajal lahendusi ühiskonnaprobleemidele ja tugevdada kogukondi, keskendudes iseäranis sotsiaalse kaasatuse edendamisele. Euroopa solidaarsuskorpus aitab kaasa ka noorte jaoks olulisele Euroopa tasandi koostööle.

Vabatahtlike rühmad esmatähtsates valdkondades keskenduvad eelkõige järgmistele eesmärkidele:

lahendada selgelt määratletud rahuldamata sotsiaalseid vajadusi;

edendada solidaarsust kõikides liikmesriikides;

võimaldada noortel vabatahtlikel omandada oskusi ja pädevusi, mis on kasulikud nende isiklikuks, haridusalaseks, sotsiaalseks ja erialaseks arenguks;

pakkuda konkreetset kasu kogukondadele, kus tegevus toimub;

jõuda vähemate võimalustega noorteni, sealhulgas pagulaste, varjupaigataotlejate ja sisserändajateni;

edendada mitmekesisust, kultuuride ja religioonide vahelist dialoogi, ühiseid väärtusi vabadust, sallivust ja inimõiguste austamist, samuti projekte, millega suurendatakse meediakirjaoskust, kriitilist mõtlemist ja noorte algatusvõimet;

tugevdada osalevate organisatsioonide suutlikkust ja rahvusvahelist haaret;

suurendada osalejate teadlikkust teistest kultuuridest ja riikidest ning nende mõistmist, pakkudes neile võimaluse luua rahvusvaheliste kontaktide võrgustikke, osaleda aktiivselt ühiskondlikus elus ning süvendada endas Euroopa kodanikutunnet ja identiteeti.

Lisaks eespool nimetatud eesmärkide saavutamisele tuleb käesoleva konkursikutse raames esitatud ettepanekutes käsitleda ühte või mitut allpool loetletud kolmest prioriteedist:

Euroopa kultuuripärand;

kolmandate riikide kodanike integreerimine (sh varjupaigataotlejad ja pagulased);

reageerimine keskkonnaprobleemidele, sh katastroofide ennetamine, nendeks valmisolek ja nendest taastumine (v.a kiirreageerimine).

Euroopa kultuuripärandi prioriteedi raames võib toetada ülesehitusprojekte, sealhulgas näiteks Jumalaema kirik Pariisis.

4.   Rahastamiskõlblikud taotlejad

Rahastamiskõlblikud taotlejad on avaliku ja erasektori organisatsioonid, millel on taotluse esitamise tähtajal kehtiv Erasmus+ vabatahtliku tegevuse akrediteering või vabatahtliku tegevuse kvaliteedimärgis.

Rahastamiskõlblikud on ainult taotlused nendelt juriidiliselt isikutelt, mis on asutatud Euroopa Liidu 28 liikmesriigis.

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema täidetud kogu toetusperioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul ega sõlmi ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt rahastamiskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse projektis jätkuvalt osaleda) või nõutakse projektis osalemise lõpetamist toetuslepingus kehtestatud asjaomaste lõpetamist käsitlevate sätete alusel.

5.   Rahastamiskõlblikud tegevused ja projekti kestus

Rahastamiskõlblikud on järgmised tegevused:

Vabatahtlike rühmad kätkevad solidaartegevust, mis võimaldab vähemalt kahest riigist pärit osalejate rühmadel osaleda koos vabatahtlikus tegevuses kahe nädala kuni kahe kuu jooksul. Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlikud täidavad vabatahtlike rühmades lühikese aja jooksul projekti ülesandeid. Hoolimata lühemast kestusest on see tegevus väärtuslik nii isikutele kui ka kogukondadele, kes sellest teenusest kasu saavad.

Eelkülastused toimuvad enne vabatahtliku tegevuse algust, et tagada kvaliteetne tegevus, võimaldades ja valmistades ette halduskokkuleppeid, luues usaldust ja mõistmist ning rajades tugeva partnerluse asjaomaste organisatsioonide ja inimeste vahel.

Lisategevus on asjakohane kõrvaltegevus, mille eesmärk on lisada väärtust ja täiendada projekti tulemusi, samuti tugevdada selle mõju kohalikul, piirkondlikul ja/või Euroopa tasandil. Ühtlasi on selle lisategevuse eesmärk suurendada teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest noorte ja kogukondade jaoks ning parandada vabatahtlike omandatud oskuste ja pädevuste tunnustamist.

Projekti kestus peab olema 3–24 kuud.

6.   Eelarve

Selle konkursikutse raames kaasrahastatavate projektide kogueelarve on 1 018 325 eurot ning see põhineb Euroopa solidaarsuskorpuse 2018. aasta tööprogrammil. ELi finantsabi ei tohi ületada 80 % projekti rahastamiskõlblikest kogukuludest.

Täitevamet loodab rahastada üheksat ettepanekut.

Täitevamet jätab endale õiguse mitte jaotada kogu kasutada olevat summat.

7.   Taotluste esitamine

Taotluse esitamiseks tuleb kasutada veebipõhist toetuse taotlusvormi (e-vorm). E-vorm on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles järgmisel veebiaadressil: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en ning see tuleb nõuetekohaselt täita ühes ELi ametlikus keeles.

Nõuetekohaselt täidetud taotlus tuleb esitada elektrooniliselt 19. septembriks 2019 kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).

8.   Täielik teave

Käesoleva konkursikutse üksikasjalikud tingimused on esitatud esmatähtsate valdkondade vabatahtlike rühmade juhendis, mis on kättesaadav aadressil

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Esmatähtsate valdkondade vabatahtlike rühmade juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning selles esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse täiel määral käesoleva konkursikutse suhtes.


(1)  ELT L 250, 4.10.2018, lk 1.