27.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 115/6


Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Teade kahe vaba ametikoha kohta: kriisilahendusnõukogu liige, kes täidab ühtlasi kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori ametiülesandeid

(COM/2019/20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu on Euroopa kriisilahendusasutus, kes teeb tihedat koostööd osalevate liikmesriikide kriisilahendusasutustega, kellega koos moodustavad nad ühtse kriisilahenduskorra. Kriisilahendusnõukogu teeb finantsstabiilsuse tagamisel tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpangaga (EKP). Tema missioon on tagada maksejõuetute pankade korrakohane kriisilahendus, nii et selle mõju reaalmajandusele ning osalevate ja muude liikmesriikide rahandusele oleks võimalikult väike. Kriisilahendusnõukogule on seepärast antud spetsiifilised ülesanded ja kohustused, mis on seotud maksejõuetute või tõenäoliselt maksejõuetusse sattuvate pankade kriisilahenduse ettevalmistamise ja kriisi tegeliku lahendamisega. Kriisilahendusnõukogu vastutab ka ühtse kriisilahendusfondi juhtimise eest, nagu on nähtud ette ühtse kriisilahenduskorra määrusega, et tagada keskmise tähtajaga rahalise abi kättesaadavus ajal, mil panka restruktureeritakse ja/või mil selle suhtes kohaldatakse kriisilahendusmenetlust. Kriisilahendusnõukogu on Euroopa Liidu isemajandav amet.

Pakutavad ametikohad

Euroopa Komisjon korraldab kriisilahendusnõukoguga konsulteerides valikumenetluse, et värvata kaks kriisilahendusnõukogu liiget, kes hakkavad ühtlasi täitma kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraatide direktorite ametiülesandeid.

Nende töökoht on kriisilahendusnõukogu asukohas Belgias Brüsselis.

Väljavalitud kandidaadid hakkavad täitma ametiülesandeid i) kriisilahendusnõukogu otsustusorganite (täiskogu ja täitevistung) hääleõiguslike liikmetena ning ii) kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraatide direktoritena. Nad osalevad kriisilahendusnõukogu täiskogul ja täitevistungil hääleõiguslike liikmetena ning seega aitavad kriisilahenduskorra määrusega antud volituste kohaselt aktiivselt kaasa kriisilahendusnõukogu ülesannete ja kohustuste täitmisele.

Lisaks hakkavad väljavalitud kandidaadid kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraatide direktoritena juhtima kriisilahenduse direktoraate. Väljavalitud kandidaadid teevad eelkõige järgmist:

juhivad oma vastava direktoraadi igapäevast tööd ning tagavad selle sujuva ja tulemusliku toimimise, mis hõlmab muu hulgas tihedat koostööd kriisilahendusnõukogu muude tegevusüksustega ning eelkõige koostööd kolme kriisilahenduse direktoraadi vahel;

juhivad ja suunavad selliste üksuste kriisilahenduskavade ettevalmistamist, mis kuuluvad nende direktoraadi vastutusalasse;

juhivad ja suunavad selliseid üksuseid puudutavate meetmete ja vajaduse korral kriisilahendusotsuste ettevalmistamist, mis kuuluvad nende direktoraadi vastutusalasse;

korraldavad koostööd riiklike kriisilahendusasutustega, mis kuuluvad nende direktoraadi vastutusalasse;

juhivad ja korraldavad üldist koostööd Euroopa Keskpangaga sisemiste kriisilahendusmeeskondade ja ühiste järelevalverühmade vahelise töö kontekstis selliste üksuste puhul, mis kuuluvad nende direktoraadi vastutusalasse;

osalevad kriisilahendusnõukogu kõrgema juhtkonna liikmetena kriisilahendusnõukogu poliitika ja missiooni kindlaksmääramisel;

koordineerivad oma direktoraadi töö kavandamist, seavad eesmärgid ja määravad kindlaks prioriteedid kriisilahendusnõukogu üldise strateegilise planeerimise raames;

koordineerivad oma direktoraadi üksuste tööd ning motiveerivad ja toetavad keskastme juhte eesmärkide saavutamisel ja töötajate võimete rakendamisel;

püüavad saavutada oma direktoraadi eesmärke vastavalt ettenähtud tähtaegadele ja kvaliteedinormidele ning jälgivad ja hindavad edusamme;

tagavad sujuva koostöö ja suhtluse kriisilahendusnõukogu teiste liikmete/direktorite ja direktoraatidega;

tutvustavad positiivseid tavasid direktoraadisisestele ja -välistele sidusrühmadele ning

teevad oma direktoraadi vastutusalasse kuuluvates küsimustes koostööd ELi institutsioonide ja asutuste ning muude avaliku või erasektori üksustega ja hoiavad nendega suhteid.

Kriisilahendusnõukogu esimees võib paluda väljavalitud kandidaatidel täita kriisilahendusnõukogu volituste piires ka muid ülesandeid.

Väljavalitud kandidaadid annavad oma tegevusest kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraatide direktoritena aru kriisilahendusnõukogu esimehele.

Osalemistingimused

Valikuetappi pääsemiseks peavad kandidaadid avalduste esitamise lõppkuupäevaks täitma järgmised ametlikud nõuded.

Kodakondsus: kandidaat peab olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

Akadeemiline kraad või diplom:

kandidaadil peab olema lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajaliku ülikooliõppe kestus on tavapäraselt vähemalt neli aastat, või

lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ning juhul kui ülikooliõppe kestus on tavapäraselt vähemalt kolm aastat, vähemalt üheaastane erialane töökogemus asjaomases valdkonnas (seda üheaastast erialast töökogemust ei loeta allpool nõutud ülikoolijärgse erialase töökogemuse hulka).

Erialane töökogemus: kandidaadil peab olema vähemalt 20aastane ülikoolijärgne töökogemus, mis on saadud pärast eespool osutatud kvalifikatsiooni omandamist ja millest vähemalt 10 aastat on finantseerimisasutuste järelevalve, restruktureerimise või kriisilahenduse ja finantsturgude reguleerimisega seotud valdkonnas (1).

Kõrgema astme juhtimiskogemus: kandidaadil peab olema vähemalt viieaastane töökogemus organisatsiooni juhtimises kõrgel juhtival ametikohal (2).

Keeleoskus: kandidaat peab oskama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (3) väga heal tasemel ja vähemalt üht muud ametlikku keelt rahuldaval tasemel.

Valikukomisjon võib vestlus(t)e käigus kontrollida, kas kandidaat täidab nõuet osata rahuldaval tasemel mõnda teist ELi ametlikku keelt. Selleks võib osa vestlusest toimuda kõnealuses teises keeles.

Vanusepiiranguid ei ole.

Valikukriteeriumid

Kandidaadil peavad olema:

põhjalikud teadmised pangandus- ja finantssektorist;

suur kogemus ühes või mitmes järgmises valdkonnas: finantseerimisasutuste järelevalve, restruktureerimine või kriisilahendus, finantsturgude, eelkõige pangandussektori reguleerimine;

teadmised ELi institutsioonidest ja otsustusprotsessidest ning kogemus kriisilahendusnõukogu tegevuse jaoks oluliste Euroopa ja rahvusvahelise tasandi protsesside alal või vähemalt erasektoris rahvusvahelisel tasandil;

kogemus eri valdkondade esindajatest koosnevate suurte (ja ideaaljuhul mitmekultuuriliste) meeskondade edukas juhtimises kõrgema juhtkonna tasandil ning töötajate motiveerimises, et nad saavutaksid häid tulemusi;

tõendatud võime teha ja viia ellu otsuseid nii strateegilisel kui ka operatiivtasandil;

väga hea juhtimisoskus ja mitmekultuurilises keskkonnas töötamise kogemus;

suurepärased koordineerimis- ja analüütilised oskused ning võime luua toimivaid töösuhteid asjaomaste sidusrühmade kõrgema tasandi esindajatega;

tugev vastutustunne ja hea algatusvõime ning võime töötada välja meetmeid ja neid rakendada, eelkõige kriisi ohjamist nõudvates olukordades;

väga hea suhtlemis-, esinemis- ja inimestega töötamise oskus; suurepärane inglise keele oskus, kuna inglise keel on kriisilahendusnõukogu töökeel.

Sõltumatus ja huvide deklaratsioon

Kriisilahendusnõukogu liikmed peavad täiskogul ja täitevistungil osalejatena tegutsema sõltumatult ja üksnes liidu huvides ning ei tohi küsida ega võtta vastu juhiseid Euroopa Liidu institutsioonidelt ja asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega muudelt avaliku või erasektori asutustelt. Pärast ametisse nimetamist töötab kriisilahendusnõukogu liige//kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktor täistööajaga ega tohi olla mõnes muus ametis riiklikul, liidu ega rahvusvahelisel tasandil.

Tal tuleb enne ametisse nimetamist esitada:

deklaratsioon kohustuse kohta tegutseda sõltumatult avalikes huvides ja

deklaratsioon huvide kohta, mida võiks käsitada tema sõltumatust ohustavana.

Kandidaadid peavad avalduses kinnitama valmisolekut esitada nimetatud deklaratsioonid (4). Pärast ametisse nimetamist peab nõukogu liige järgima käitumisjuhendit ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktorina ka personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi, eelkõige nende II jaotist, ning kriisilahendusnõukogu töötajate eetikakoodeksit ja hea halduse tava eeskirja.

VALIKUMENETLUS JA AMETISSE NIMETAMINE

1.

Euroopa Komisjon moodustab kriisilahendusnõukoguga konsulteerides valikukomisjoni, kes hindab kõiki kandideerimisavaldusi. Kahele kriisilahendusnõukogu liikme ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori ametikohale kõige sobivamaks hinnatud kandidaadid kutsutakse vestlusele valikukomisjoniga.

2.

Pärast vestlusi koostab valikukomisjon kandidaatide pädevust ja vaba ametikoha teates esitatud valikukriteeriume silmas pidades esimese kandidaatide nimekirja. Need kandidaadid võidakse kutsuda uuele vestlusele ametisse nimetamise küsimustega tegelevasse Euroopa Komisjoni nõuandekomiteesse. Enne seda vestlust peavad kandidaadid osalema hindamiskeskuses väliste personalikonsultantide korraldatavas hindamises.

3.

Ametisse nimetamise küsimustega tegelev nõuandekomitee koostab edukate kandidaatide nimekirja. Need kandidaadid kutsutakse vestlusele Euroopa Komisjoni liikme(te)ga.

4.

Euroopa Komisjon kiidab kõnealuse valikumenetluse tulemuste põhjal ja pärast kriisilahendusnõukogu täiskogu ärakuulamist kahele kriisilahendusnõukogu liikme ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori ametikohale sobivate kandidaatide nimekirja heaks. See nimekiri edastatakse Euroopa Parlamendile heakskiitmiseks; samal ajal teavitatakse sellest Euroopa Liidu Nõukogu.

5.

Seejärel esitab Euroopa Komisjon kahe kriisilahendusnõukogu liikme ning ühtlasi kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori ametisse nimetamise ettepaneku heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile.

6.

Pärast kõnealuse ettepaneku heakskiitmist võtab nõukogu vastu rakendusotsuse, millega nimetatakse kaks kriisilahendusnõukogu liiget ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktorit ametisse. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. Kandidaatidelt võidakse nõuda lisaks eespool nimetatutele muude vestluste ja/või testide läbimist.

Korralduslikel kaalutlustel ja selleks, et valikumenetluse saaks nii kandidaatide kui ka institutsiooni huvides võimalikult kiiresti lõpule viia, korraldab Euroopa Komisjon valikumenetluse vaid inglise keeles. Ta tagab, et seda keelt emakeelena rääkivaid kandidaate ei eelistata.

Euroopa Komisjoni koostatava ja Euroopa Parlamendile esitatava kahe kriisilahendusnõukogu liikme ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori ametisse nimetamise ettepaneku aluseks on käesolev kandideerimiskutse. Asjaolu, et kandidaadi nimi kantakse Euroopa Parlamendile esitatavasse nimekirja või ametisse nimetamise ettepanekusse, ei taga kandidaadi ametisse nimetamist. Kandidaadid peaksid arvestama, et kui Euroopa Komisjon on sobivate kandidaatide nimekirja vastu võtnud, võidakse see avalikustada.

Võrdsed võimalused

Euroopa Liidu institutsioonides kehtib võrdsete võimaluste poliitika ja kandidaatidel ei tehta kandideerimisavalduste vastuvõtmisel vahet nende soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetilise eripära, emakeele, usutunnistuse, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varandusliku seisuse, sünni, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.

Teenistustingimused

Kumbki kriisilahendusnõukogu liige ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktor nimetatakse ametisse viieaastaseks ametiajaks, mida ei saa pikendada. Kriisilahendusnõukogu liikme ning kriisilahenduse kavandamise ja otsuste direktoraadi direktori töötasu ja pensioniiga on samad kui Euroopa Liidu Kohtu kohtusekretäri töötasu ja pensioniiga, mis on kindlaks määratud määruses nr 422/67/EMÜ (5). Tema palk põhineb palgaastme AD 16 järgul 3, mille suhtes kohaldatakse korrutustegurit, mis vastab 101 %-le nimetatud palgaastme ja järgu palgast (6). Kõrgeimat võimalikku pensioniiga tema suhtes ei kohaldata. Muude teenistustingimuste osas kohaldatakse personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi analoogia põhjal.

KUIDAS KANDIDEERIDA

Pange tähele! Kontrollige enne avalduse esitamist hoolikalt, kas Te täidate kõik osalemistingimused, eriti diplomi, kõrgel juhtival ametikohal töötamise kogemuse ning keelteoskuse kohta kehtestatud nõuded. Kandidaadid, kes ei täida osalemistingimusi, arvatakse valikumenetlusest automaatselt välja. Avaldus tuleb esitada interneti kaudu veebisaidil https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ ning järgida tuleb kandideerimise eri etappe käsitlevaid juhiseid.

Enne avalduse esitamist tuleb luua profiil. Avaldusele tuleb lisada PDF-vormingus elulookirjeldus ja täita veebipõhine motivatsioonikiri (kuni 8 000 tähemärki). Samuti peab Teil olema toimiv e-posti aadress. Seda kasutatakse Teie registreerimise kinnitamiseks ning Teiega valikumenetluse käigus ühenduse pidamiseks. Seepärast palume Teil Euroopa Komisjonile teatada, kui Teie e-posti aadress muutub. Veebipõhise registreerumise lõpetamisel saate e-kirja, milles kinnitatakse, et kandideerimisavaldus on registreeritud. Kui Te seda kinnitust ei saanud, siis avalduse esitamine ebaõnnestus!

Juhime Teie tähelepanu sellele, et avalduse läbivaatamise käiku ei saa veebis jälgida. Teiega võetakse avalduse asjus otse ühendust. Valikumenetluse lihtsustamiseks toimub kogu käesoleva valikumenetlusega seotud suhtlemine kandidaatidega üksnes inglise keeles.

Kui Teil on vaja lisateavet ja/või kui peaks tekkima tehnilisi probleeme, saatke meile e-kiri aadressil HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Avalduse esitamise tähtpäev

Avalduse esitamise tähtpäev on 29. aprill 2019. Avalduste elektrooniline esitamine lõpeb kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi. Õigeaegse registreerumise eest vastutab kandidaat ise. Soovitame tungivalt mitte oodata registreerumisega viimaste päevadeni, sest avalduse täitmine veebilehel võib interneti koormatuse või internetiühenduse häire tõttu enne täitmise lõpetamist katkeda ja sel juhul tuleb Teil kogu protsessi korrata. Pärast avalduse esitamise tähtpäeva möödumist andmeid enam lisada ei saa. Hilinenud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta. Komisjon jätab endale õiguse avalduste esitamise tähtaega pikendada. Sellisel juhul avaldab ta vastava teate üksnes Euroopa Liidu Teatajas.

Oluline teave kandidaatidele

Tuletame kandidaatidele meelde, et valikukomisjonide töö on konfidentsiaalne. Kandidaadil on keelatud võtta otse või kaudselt, isiklikult või kellegi kaasabil ühendust nende komisjonide liikmetega.

Isikuandmete kaitse

Komisjon ja kriisilahendusnõukogu tagavad, et kandidaatide isikuandmete töötlemisel peetakse kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusest (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (7).


(1)  Erialast töökogemust arvestatakse alates kuupäevast, mil kandidaat omandas asjaomases valikumenetluses osalemiseks vajaliku minimaalse kvalifikatsiooni. Arvestatakse üksnes nõuetekohaselt dokumenteeritud ametialast tegevust (st tasustatud töötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana). Osaajatööd võetakse arvesse täistööajaga tööks ümberarvestatuna. Õpinguid või koolitust ja tasustamata praktikat ei arvestata. Stipendiume, toetustest rahastatavaid tegevusi ja doktoriõppeprogramme võib arvestada kuni kolmeaastase erialase töökogemusena.

(2)  Kandidaat peab iga juhtiva ametikoha kohta märkima selgelt järgmised andmed: 1) ametinimetus ja -ülesanded; 2) alluvate arv ametikohal/-kohtadel; 3) hallatud eelarve suurus ja 4) madalamate ja kõrgemate hierarhiliste tasemete arv ning sama taseme kolleegide arv.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=ET

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:EN:PDF, mida on muudetud määrusega (EL, Euratom) nr 904/2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:ET:PDF.

(6)  Vt määruse nr 31 (EMÜ), nr 11 (EAEÜ) (millega kehtestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused) artikkel 66:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF.

(7)  ELT L 295, 21.11.2018, lk 39.