25.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 111/45


Programm HERAKLES III

Konkursikutse – 2019

Koolitus, konverentsid ja töötajate vahetus 2019

(C/2018/8568)

(2019/C 111/11)

1.   Eesmärk ja kirjeldus

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 250/2014, (1) millega luuakse programm Herakles III, eriti selle artikli 8 („Rahastamiskõlblikud meetmed“) punktil b, ning 2019. aasta rahastamisotsusel, millega võetakse vastu iga-aastane tööprogramm programmi Herakles III rakendamiseks 2019. aastal, (2) eriti selle jaol 2.2.1 „Koolitustegevus“ (meetmed 1–5). 2019. aasta rahastamisotsusega nähakse ette koolituse, konverentside ja töötajate vahetuse teemalise projektikonkursi korraldamine 2019. aastal.

2.   Toetuskõlblikud taotlejad

Programmi raames võivad toetust saada:

liikmesriigi riiklikud ja piirkondlikud haldusasutused, mis edendavad liidu tasandi meetmete tugevdamist eesmärgiga kaitsta liidu finantshuve,

ning

teadus- ja haridusasutused ning mittetulundusühendused, tingimusel et nad on olnud olemas ja tegutsenud vähemalt ühe aasta liikmesriigis või osalevas riigis ning edendavad liidu tasandi meetmete tugevdamist, et kaitsta liidu finantshuve.

3.   Rahastamiskõlblikud meetmed

Käesoleva konkursikutsega kutsutakse taotlejaid esitama avaldusi ühe teema kohta järgmise kolme teema hulgast.

1.

Eriotstarbeline sihtkoolitus (1. teema), et luua võrgustikke ja struktureeritud tegevusplatvorme liikmesriikide, kandidaatriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, hõlbustamaks nende töötajate teabe-, kogemuste ja parimate tavade vahetust, ning parandada liikmesriikide maksu- ja tolliasutuste, OLAFi ja muude asjaomaste ELi asutuste vahelist koostoimet.

2.

Konverentsid ja seminarid (2. teema), et luua võrgustikke ja struktureeritud tegevusplatvorme liikmesriikide, kandidaatriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, hõlbustamaks nende töötajate teabe-, kogemuste ja parimate tavade vahetust, ning edendada liikmesriikide pettusevastase võitluse ametiasutuste vahelist teabevahetust ning selgitada välja vajadusi ja/või ühisprojektide võimalusi liidu finantshuve kahjustava pettuse vastase võitluse valdkonnas; parandada liikmesriikide maksu- ja tolliasutuste, OLAFi ja muude asjaomaste ELi asutuste vahelist koostoimet.

3.

Töötajate vahetus (3. teema) – töötajate vahetus (sealhulgas võimalike kandidaatriikide ja naaberriikide) riiklike ja piirkondlike haldusasutuste vahel, et aidata edasi arendada, täiendada ja ajakohastada töötajate oskusi ja pädevusi liidu finantshuvide kaitsmisel.

Taotleja võib sama konkursikutse raames esitada mitu taotlust (eri projektidele). Taotlejal tuleb valida üks põhiteema. Üks taotlus võib sisaldada ka muude teemade elemente.

4.   Eelarve

Käesoleva projektikonkursi ligikaudne eelarve on 1 100 000 eurot. Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahalist toetust ei anta üle 80 % toetuskõlblikest kuludest.

Koolitusmeetme eelarve peab olema vähemalt 40 000 eurot; väiksema eelarvega meetmele toetust taotleda ei saa.

Komisjon jätab endale õiguse jätta osa olemasolevatest vahenditest eraldamata.

5.   Esitamistähtaeg

Taotluste esitamise tähtaeg on kolmapäev, 15. mai 2019 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Taotlusi saab esitada ainult programmi Herakles III osalejate portaalis aadressil

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Lisateave

Kõiki käesoleva konkursikutsega seotud dokumente saab alla laadida punktis 5 nimetatud osalejate portaalist või järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_et

Konkursiga seotud küsimused ja/või päringud lisateabe saamiseks tuleb saata osalejate portaali kaudu.

Esitatud küsimused ja vastused võidakse anonüümselt avaldada osalejate portaalis asuvas taotlusjuhendis ja komisjoni veebisaidil, juhul kui need võivad huvi pakkuda teistele taotlejatele.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 250/2014, millega luuakse Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 804/2004/EÜ (ELT L 84, 20.3.2014, lk 6).

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2018. aasta otsus, mis käsitleb iga-aastase tööprogrammi vastuvõtmist ja programmi Herakles III rahastamist 2019. aastal (C(2018) 8568 final).