1.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 39/18


KONKURSIKUTSE – EACEA/02/2019

Erasmuse kõrgharidusharta 2014–2020

(2019/C 39/12)

1.   Sissejuhatus

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusel (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (1).

2.   Eesmärgid ja kirjeldus

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE) on Euroopa ja rahvusvahelise koostöö üldine kvaliteediraamistik, mida kõrgharidusasutus saab teostada Erasmus+ programmi raames. Erasmuse kõrgharidusharta määramine on eeltingimus kõigile kõrgkoolidele, mille asukoht on ühes alljärgnevalt loetletud riikidest, ning kes soovivad programmi raames taotleda üksikisikute õppimisalases liikuvuses ja/või innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöös osalemist. Muudes riikides asuvate kõrgkoolide jaoks ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgemate õppeasutuste vaheliste lepingutega. Harta määratakse Erasmus+ programmi kogu kestuse ajaks. Harta rakendamist jälgitakse ning selle põhimõtete ja kohustuste mis tahes rikkumise korral võib Euroopa Komisjon harta tagasi võtta.

3.   Abikõlblikud taotlejad

Erasmuse kõrgharidusharta taotlemise tingimustele vastavad kõrgemad õppeasutused, mis asuvad ühes järgmistest riikidest:

Euroopa Liidu liikmesriigid;

EFTA ja EMP riigid (Island, Liechtenstein, Norra),

Euroopa Liidu kandidaatriigid (Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ja Türgi).

Riikide asutused määravad taotlejate seas kindlaks kõrgemad õppeasutused, keda peetakse abikõlblikuks (2) osalema Erasmus+ programmi raames üksikisikute õppimisalases liikuvuses ja/või innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöös vastavate riikide territooriumil.

4.   Taotluste esitamise tähtaeg ja valiku tulemuste avaldamise esialgne kuupäev

Nõuetekohaselt täidetud veebi taotlusvorm tuleb esitada veebis 29. märtsil 2019 kella 12.00ks (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Valiku tulemuste avaldamise esialgne kuupäev on 25. oktoober 2019.

5.   Täielik teave

Teave Erasmus+ programmi kohta on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Taotlused tuleb esitada vastavalt Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse koostatud juhistele, mis on avaldatud veebisaidil:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  „Kõrgkool“ artikli 2 Erasmus + programmi õigusliku aluse järgi on:

a)

riigisisestele õigusaktidele või tavadele vastav kõrgharidusasutus, mis annab tunnustatud kraadi või muu tunnustatud kolmanda taseme kvalifikatsiooni, olenemata sellest, millist nime selliste asutuste puhul liikmesriikides võidakse kasutada;

b)

riigisisestele õigusaktidele või tavadele vastav asutus, mis pakub kolmanda taseme kutseharidust või -koolitust;