24.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 384/4


Konkursikutse 2019 – EAC/A03/2018

Programm „Erasmus+“

(2018/C 384/04)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusel (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+“: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (1). Programm „Erasmus+“ hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+“ üld- ja erieesmärgid on sätestatud nimetatud määruse artiklites 4, 5, 11 ja 16.

2.   Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+“ järgmiseid meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õpiränne

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

2. põhimeede – innovatsioonile suunatud koostöö ja heade tavade vahetamine

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

Euroopa ülikoolide algatus

Teadmusühendused

Valdkondlike oskuste ühendused

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

3. põhimeede – poliitikareformi toetamine

Noortedialoogi projektid

Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid

Jean Monnet' moodulid

Jean Monnet' tippkeskused

Jean Monnet' toetus akadeemilistele ühendustele

Jean Monnet' võrgustikud

Jean Monnet' projektid

Sport

Koostööpartnerlused

Väikesed koostööpartnerlused

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

3.   Toetuskõlblikkus

Programmi „Erasmus+“ raames võivad rahastust taotleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte ja noorsootöötajate liikuvusega ning noorsoovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid rahastamistaotlusi esitada noorterühmad, kes tegelevad noorsootööga, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Programmi „Erasmus+“ meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid (2):

Euroopa Liidu liikmesriigid,

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Serbia.

Teatavad programmi „Erasmus+“ meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis.

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et toetuskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema täidetud kogu toetusperioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul ega sõlmi ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt rahastamiskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse projektis jätkuvalt osaleda) või nõutakse projektis osalemise lõpetamist toetuslepingus kehtestatud asjaomaste lõpetamist käsitlevate sätete alusel.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Kui eelarvepädevad institutsioonid võtavad 2019. aasta eelarve vastu, on käesoleva rahastamisotsuse jaoks kättesaadavad 2019. aasta eelarveprojektis ettenähtud assigneeringud; juhul kui eelarvet vastu ei võeta, on kättesaadavad ajutiste kaheteistkümnendike süsteemis sätestatud assigneeringud.

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 2 733,4 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus:

eurodes

2 503,4 miljonit (3)

Noorsootöö:

eurodes

167,7 miljonit

Jean Monnet:

eurodes

13,7 miljonit

Sport:

eurodes

48,6 miljonit

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslikud ning neid saab muuta juhul, kui „Erasmus+“ aasta tööprogrammi muudetakse. Võimalikel taotlejatel palutakse tutvuda regulaarselt „Erasmus+“ aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_et

seoses konkursikutse alla kuuluvate meetmete eelarvega.

Eraldatava toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

5. veebruar 2019

Kõrghariduse valdkonnas tegutsevate isikute liikuvus

5. veebruar 2019

Kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse ja täiskasvanuhariduse valdkonnas tegutsevate isikute liikuvus

5. veebruar 2019

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

30. aprill 2019

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

1. oktoober 2019

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

14. veebruar 2019

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad – ELi-Jaapani ühine projektikonkurss

1. aprill 2019


2. põhimeede

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

5. veebruar 2019

Strateegilised partnerlused hariduse ja koolituse valdkonnas

21. märts 2019

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

30. aprill 2019

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

1. oktoober 2019

Euroopa ülikoolide algatus

28. veebruar 2019

Teadmusühendused

28. veebruar 2019

Valdkondlike oskuste ühendused

28. veebruar 2019

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

7. veebruar 2019

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

24. jaanuar 2019


3. põhimeede

Noortedialoogi projektid

5. veebruar 2019

30. aprill 2019

1. oktoober 2019


Jean Monnet' meetmed

Jean Monnet' õppetoolid, moodulid, tippkeskused, toetus ühendustele, võrgustikud, projektid

22. veebruar 2019


Spordivaldkonna meetmed

Koostööpartnerlused

4. aprill 2019

Väikesed koostööpartnerlused

4. aprill 2019

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

4. aprill 2019

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis.

6.   Täielik teave

Projektikonkursi üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+“ juhendis järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_et

Programmi „Erasmus+“ juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ning seal esitatud osalemis- ja rahastamistingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 50.

(2)  Jean Monnet' meetmed on avatud kõikidest riikides pärit organisatsioonidele.

(3)  See summa hõlmab kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet (kokku 306 miljonit eurot).