28.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 368/6


Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ (2014–2020) 2018.–2020. aasta tööprogrammi ning raamprogrammi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 2018. aasta tööprogrammi kohased konkursikutsed ja nendega seonduvad tegevused

(2017/C 368/05)

Teatatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ (2014–2020) 2018.–2020. aasta tööprogrammi ning seda täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) 2018. aasta tööprogrammi kohastest konkursikutsetest ja nendega seonduvatest tegevustest.

27. oktoobri 2017. aasta otsustega C(2017) 7123 ja C(2017) 7124 võttis komisjon vastu kaks tööprogrammi, mille alla kuuluvad konkursikutsed ja nendega seotud tegevused.

Sel otstarbel on eelarvepädevad institutsioonid oma eelarveprojektis ette näinud vastavatel aastatel kättesaadavad assigneeringud või, kui teatava aasta eelarvet vastu ei võeta, on kättesaadavad ajutiste kaheteistkümnendike süsteemis sätestatud assigneeringud.

Kõnealused tööprogrammid, sealhulgas asjaomaste tegevuste tähtaegu ja eelarvet käsitlev teave ning konkursside ja nendega soetud tegevuste eeskirju käsitlev teave ning taotluse esitamise juhised on kättesaadavad Participant Portali veebisaidil (http://ec.europa.eu/research/participants/portal). Kogu teavet ajakohastatakse vajaduse korral samal Participant Portali veebisaidil.

Käesolevas etapis võib taotlusi esitada ainult nende portaalis Participant Portal avaldatud tegevusvaldkondade kohta, millel on märge „2018“. Sellest, millal on võimalik esitada taotlusi märgetega „2019“ ja „2020“ tähistatud valdkondade kohta, teatatakse hiljem portaalis Participant Portal.