27.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 242/1


TEADE AVALIKE KONKURSSIDE KORRALDAMISE KOHTA

ADMINISTRAATORID JA ASSISTENDID HOONESEKTORIS

EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Ehitusjuhtimise insenerid (sealhulgas keskkonna- ja ehitustehnoloogiainsenerid)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

1. valdkond: Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud

2. valdkond: Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud kliimaseadmete ning elektromehaanika ja elektroonika alal

3. valdkond: Tööohutuse/hoonete ohutuse assistendid

(2017/C 242 A/01)

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg: 12. september 2017 kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab testidel ja katsetel põhinevad avalikud konkursid eesmärgiga koostada reservnimekirjad, mille alusel Euroopa Liidu institutsioonid (peamiselt Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu) saavad võtta avalikku teenistusse tööle administraatoreid (AD tegevusüksus) ja assistente (AST tegevusüksus) Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Käesolev konkursiteade ja selle lisad moodustavad valikumenetluste õiguslikult siduva raamistiku.

Avalike konkursside üldeeskirjad on esitatud III LISAS.

Reservnimekirjadesse kantavate kandidaatide arv konkursi ja valdkonna kohta:

EPSO/AD/342/17 – 24

EPSO/AST/141/17:

1. valdkond: 22

2. valdkond: 31

3. valdkond: 12

Käesolev konkursiteade hõlmab kahte konkurssi, millest üks sisaldab mitut valdkonda. Kandideerida saab vaid ühes valdkonnas konkursi kohta . Valik tuleb teha elektroonilisel registreerumisel ja seda ei saa muuta pärast elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamist.

AMETIÜLESANDED

EPSO/AD/342/17

Euroopa Liidu institutsioonide hoonete ning programmide või projektidega seotud ehitusprojektide haldamise ja/või keskkonnatoime jälgimine.

EPSO/AST/141/17

1. valdkond: Administraatorite abistamine kinnisvaraprojektide juhtimises (hoonete ehitamine, renoveerimine) ning eritehnika, üldehitustööde ja viimistluse alal.

2. valdkond: Administraatorite abistamine kinnisvaraprojektide juhtimises kliimaseadmete ning elektromehaanika ja elektroonika alal.

3. valdkond: Administraatorite abistamine tervishoiu- ja ohutusalaste ennetusmeetmete rakendamisel, tööohutus- ja tööhügieeniküsimuste koordineerimisel projekteerimis- ja ehitusetapis, tööohutus- ja tööhügieenieeskirjade väljatöötamisel, hädaolukordade ohjamisel.

Lisateave tavapäraste ametiülesannete kohta on esitatud I LISAS.

OSALEMISTINGIMUSED

Kandidaat peab elektroonilise kandideerimisavalduse kinnitamise päeval täitma KÕIK järgmised tingimused:

1)    Üldtingimused

Kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused

Kandidaat on täitnud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused

Kandidaadil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused

2)    Eritingimused: keeled

Kandidaadilt nõutakse vähemalt kahe ELi ametliku keele oskust, neist ühe keele oskust vähemalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud C1-tasemel (väga hea oskus) ning teise keele oskust vähemalt B2-tasemel (rahuldav oskus).

Eespool osutatud keeleoskuse miinimumtaseme nõue kehtib kõikide kandideerimisavalduses nimetatud keeleoskuse osaoskuste (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) kohta. Need osaoskused on kooskõlas Euroopa keeleõppe raamdokumendis käsitletud oskustega: https://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr

Käesolevas konkursiteates on keeled määratletud järgmiselt.

1. keel: arvutipõhistel valikvastustega testidel kasutatav keel

2. keel: kandideerimisavalduses, hindamiskeskuses ning EPSO ja nõuetele vastava avalduse esitanud kandidaatide vahelises teabevahetuses kasutatav keel. 2. keel peab olema muu kui 1. keel.

2. keel peab olema inglise, prantsuse või saksa keel.

Äsja tööle võetud ehitusvaldkonna administraatorid, tehnikud ja assistendid peavad tegema igapäevast koostööd töövõtjate, välisettevõtjate ja kohalike ametiasutustega kas Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis. Nende väliste sidusrühmade peamised töökeeled on inglise ja prantsuse keel (Brüsselis ja Strasbourgis) ning prantsuse ja saksa keel (Luxembourgis). Seetõttu peavad konkursi läbinud kandidaadid oskama rahuldaval tasemel (vähemalt B2-tase) vähemalt üht nimetatud keeltest, et nad saaksid kohe pärast värbamist tööle asuda.

3)    Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus

EPSO/AD/342/17:

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele ehituse või arhitektuuri erialal, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas.

EPSO/AST/141/17:

Kõik valdkonnad:

Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud keskharidusjärgsele haridusele hoonete turvalisuse, töö- ja ehitamise ohutuse, ehitustehnoloogia või muus ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane ametiülesannetega otseselt seotud erialane töökogemus

või

haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud keskharidusele, mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning sellele järgnenud vähemalt kuueaastane ametiülesannetega otseselt seotud erialane töökogemus.

Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud IV LISAS

VALIKUMENETLUS

1)    Kandideerimisavalduste esitamine

Kandideerimisavaldus tuleb täita keeles, mille kandidaat on valinud oma 2. keeleks (vt punkt „Eritingimused: keeled“).

Kandideerimisavalduse täitmisel palutakse kandidaadil kinnitada, et ta täidab konkursil osalemise tingimused, ja esitada konkursi valdkonna seisukohast vajalikku lisateavet (näiteks diplomid, töökogemus ja vastused valdkonnapõhistele küsimustele (Talent Screener)). Samuti palutakse kandidaadil valida oma 1. keel (ELi kõigi 24 ametliku keele hulgast) ja 2. keel (inglise, prantsuse või saksa keel).

Kandideerimisavaldust kinnitades teatab kandidaat, et täidab kõik punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimused. Kui avaldus on kinnitatud, ei saa selles enam muudatusi teha. Kandidaat vastutab selle eest, et avaldus oleks tähtajaks täidetud ja kinnitatud.

2)    Arvutipõhised valikvastustega testid

Kui kandidaatide arv ületab konkursi ja valdkonna kohta teatava künnise , mille on määranud kindlaks EPSO kui ametisse nimetava asutuse direktor, kutsutakse kõik kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäevaks oma avalduse kinnitanud kandidaadid arvutipõhistele valikvastustega testidele, mis toimuvad mõnes EPSO akrediteeritud keskuses.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, tuleb arvutipõhiste valikvastustega testide sooritamiseks aeg kinni panna , järgides EPSO antud juhiseid. Tavaliselt pakutakse kandidaadile võimalust valida mitme kuupäeva ja eri kohtade vahel. Ajavahemik, mille jooksul on võimalik testideks aega kinni panna ja neid sooritada, on piiratud.

Kui kandidaatide arv jääb künnisest allapoole , korraldatakse need testid hindamiskeskuses (vt punkt 5).

Arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse järgmiselt:

Testid

Keel

Küsimused

Kestus

Hindamine

Minimaalne nõutav punktisumma

Verbaalne mõtlemine

1. keel

20 küsimust

35 min

Kokku 20 punkti

10/20

Matemaatiline mõtlemine

1. keel

10 küsimust

20 min

Kokku 10 punkti

Matemaatiline ja abstraktne mõtlemine kokku 10/20

Abstraktne mõtlemine

1. keel

10 küsimust

10 min

Kokku 10 punkti

Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata muude hindamiskeskuses korraldatavate katsete tulemustele.

3)    Osalemistingimuste täitmise kontrollimine

Eespool punktis „Osalemistingimused“ nimetatud tingimuste täitmist kontrollitakse kandidaatide elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete alusel. EPSO kontrollib, kas kandidaat täidab osalemise üldtingimused, ja valikukomisjon kontrollib osalemise eritingimuste täitmist.

On kaks võimalust.

Kui eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid, kontrollitakse kõikide testide eest vähemalt minimaalse nõutava punktisumma saanud kandidaatide osalemistingimuste täitmist nendel testidel saadud punktide järgi kahanevas järjestuses, kuni osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv jõuab EPSO kui ametisse nimetava asutuse direktori poolt iga konkursi ja valdkonna jaoks kindlaks määratud künniseni. Ülejäänud kandidaatide osalemistingimuste täitmist ei kontrollita.

Kui eelnevalt ei ole korraldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, kontrollitakse kõikide tähtajaks oma avalduse kinnitanud kandidaatide osalemistingimuste täitmist.

4)    Kvalifikatsiooni hindamine (Talent Screener)

Selleks et valikukomisjon saaks kõikide kandidaatide võimeid ja oskusi struktureeritult ja objektiivselt võrrelda, peavad kõik samal konkursil ja samas valdkonnas osalevad kandidaadid vastama samadele avaldusvormi osas „Talent Screener“ esitatud küsimustele. Kvalifikatsiooni hindamisel vaadatakse läbi ainult punkti 3 kohaselt osalemistingimusi täitvate kandidaatide andmed, mis on esitatud kandideerimisavalduse osas „Talent Screener“. Seepärast tuleb kandidaatidel esitada osa „Talent Screener“ vastustes kogu asjakohane teave, isegi kui see on kandideerimisavalduse muudes osades juba esitatud. Küsimused põhinevad käesolevas konkursiteates esitatud valikukriteeriumidel. Valikukriteeriumid on esitatud II LISAS.

Kvalifikatsiooni hindamisel määrab valikukomisjon kõigepealt vastavalt iga valikukriteeriumi suhtelisele tähtsusele kindlaks selle kaalu (1–3) ja annab kandidaadi igale vastusele 0–4 punkti. Selleks et teha kindlaks, milliste kandidaatide profiil vastab kõige paremini ametiülesannete laadile, liidab valikukomisjon vastavalt iga kriteeriumi kaaluga korrutatud punktid kokku.

Järgmisesse etappi pääsevad üksnes kandidaadid, kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest punktisummadest.

5)    Hindamiskeskus

Sellesse etappi kutsutavate kandidaatide arv on iga konkursi ja valdkonna kohta maksimaalselt kolm korda suurem kui iga konkursi puhul reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes vastavalt elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmetele täidavad konkursil osalemise tingimused ja kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel kokkuvõttes ühe suurematest punktisummadest , kutsutakse 1–2 päeva kestvatele hindamiskeskuse katsetele, mis korraldatakse kandidaatide 2. keeles ja tõenäoliselt Brüsselis .

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 2 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamiskeskuses. Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata punktide kogusumma arvutamisel muude hindamiskeskuses korraldatavate testide ja katsete punktidele.

Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad kandidaadid tooma hindamiskeskusesse kaasa tõendavad dokumendid (originaalid või kinnitatud ärakirjad). EPSO skaneerib kandidaatide dokumendid hindamiskeskuse testide ja katsete ajal ning tagastab need kandidaatidele samal päeval.

Hindamiskeskuses hinnatakse AST konkursi puhul seitset üldvõimet ja -oskust ja AD konkursi puhul kaheksat üldvõimet ja -oskust ning iga konkursi ja valdkonna puhul nõutavaid erioskusi nelja katse abil (üldvõimetel ja -oskustel ja erioskustel põhinevad intervjuud, rühmatöö ja juhtumianalüüs) vastavalt järgmisele tabelile:

Võime/oskus

Katsed

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Rühmatöö

Juhtumianalüüs

2.

Suhtlemisoskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Juhtumianalüüs

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Rühmatöö

Juhtumianalüüs

6.

Pingetaluvus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

7.

Meeskonnatöö oskus

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

8.

Juhtimisoskus (hinnatakse üksnes EPSO/AD/342/17 puhul)

Rühmatöö

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu


Minimaalne nõutav punktisumma EPSO/AST/141/17 puhul

3/10 iga võime või oskuse eest, koondhinne peab olema vähemalt 35/70

Minimaalne nõutav punktisumma EPSO/AD/342/17 puhul

3/10 iga võime või oskuse eest, koondhinne peab olema vähemalt 40/80


Võime/oskus

Katse

Erioskused

Erioskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma

50/100

6)    Reservnimekiri

Pärast kandidaatide osalemistingimuste täitmise kontrollimist tõendavate dokumentide alusel koostab valikukomisjon iga konkursi ja valdkonna kohta reservnimekirja, kuhu kantakse vajalik arv kandidaate, kes on hindamiskeskuse etapi lõppedes saanud kõikide testide ja katsete eest vähemalt minimaalse nõutava punktisumma ja kokku kõige rohkem punkte. Kandidaatide nimed esitatakse tähestikjärjestuses.

Reservnimekirjad ja edukate kandidaatide oskuste passid, mis sisaldavad valikukomisjoni kvalitatiivset tagasisidet, tehakse kättesaadavaks ELi institutsioonidele töölevõtmisprotsessi ja tulevase teenistuskäigu kavandamise eemärgil. Reservnimekirja kandmine ei anna mingeid õigusi ega tagatisi töökoha saamiseks .

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu:

12. septembriks 2017 kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi


I LISA

AMETIÜLESANDED

EPSO/AD/342/17 – Ehitusjuhtimise insenerid (sealhulgas keskkonna- ja ehitustehnoloogiainsenerid)

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni talitused Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis võtavad tööle ehitusinsenere, kelle ülesandeks on jälgida asjaomase üksuse juhataja või parlamendiorganite kindlaks määratud programmide või projektidega seotud Euroopa Liidu institutsioonide hoonete ehitusprojektide haldamist ja/või keskkonnatoimet.

Konkursi edukalt läbinud töölevõetud kandidaadid tegelevad kontseptuaalse töö, tehnilise juhtimise ja analüüsiga ning tehniliste seadmete tehnilise ja haldusjärelevalvega.

Nende tööülesannete täitmiseks on muu hulgas vajalik dokumentide koostamise, analüüsi, tehnilise järelevalve ja halduskorralduse oskus ning väga hea kontoritarkvara ning kavandamise ja projektijuhtimise ja/või raalprojekteerimise tarkvara kasutamise oskus.

Konkursi edukalt läbinud töölevõetud kandidaatidel peavad olema head diplomaadioskused ning nad peavad oskama avalikkuse ees ladusalt esineda ja pidada sidet erinevate poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete koostööpartneritega.

Ametiülesanded võivad hõlmata järgmist:

välisettevõtjate/-partneritega sõlmitavate lepingute ettevalmistamine ja lepingute haldamine;

tegevuste kavandamise ettevalmistamine ja järelevalve iga-aastase tööprogrammi raames;

keeruliste tehniliste küsimuste alase nõu andmine ja analüüsi koostamine ning asjaomase valdkonna menetluste lihtsustamisele kaasaaitamine;

ehitus- ja renoveerimisprojektide järelevalve ning ehitustegevuse kooskõlastamine klientide, teenuseosutajate, töövõtjate ja muude sidusrühmadega (st tervishoiu- ja ohutusküsimuste koordinaatorid, konsultatsioonibürood, ametiasutused, järelevalveasutused jne);

hoonete hooldamise järelevalve ja kavandamine (elektrooniline hooldusjuhtimissüsteem (CMMS), teenustaseme kokkulepped, kaebuste käsitlemine jne);

konkreetsete projektide haldamine ja koordineerimine ning järelevalve eelarve, kulutuste ja kavandamisraamistiku üle;

üksuse haldus- ja finantsjuhtimises osalemine asjakohaste reguleerivate sätete alusel;

talitusele põhjaliku teabe pakkumine ühes projektijuhtimise valdkondadest (korraldamine, kavandamine, koordineerimine, ressursside juhtimine, riskijuhtimine jne);

väliste tehnilise ja/või keskkonnajärelevalve talituste aruannete järelmeetmete järelevalve;

hoonete keskkonnasäästlikkuse parandamise meetmete kavandamine ja rakendamine, kasutajate heaolu ja mugavuse ja/või hoonete ja nende sisseseade nõuetele vastavuse parandamine või tehniline ajakohastamine;

hoonete (energia)auditite tegemine, mõõtmistulemuste analüüsimine ja võrdlemine ning teabe esitamine (sisene ja/või väline);

tehniliste kirjelduste koostamine ja hankemenetlustes osalemine;

hangetes osalemine või (säästlike) hangete korraldamine ehitusvaldkonnas (tööd, materjalid, teenused, seadmed);

tegevuspõhimõtete ja tavade rakendamisel koostöö institutsiooni juhtkonnaga;

tööülesannete valdkonnas kehtivate õigusnormide järgimise ja nende asjakohaste muudatustega kursis olemise tagamine.

EPSO/AST/141/17

1. valdkond. Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni talitused Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis võtavad tööle hoonete ehitamise koordinaatoreid/tehnikuid, kelle ülesandeks on abistada kinnisvaraprojektide (hoonete ehitamine, renoveerimine) juhtimises ning eritehnika, üldehitustööde ja viimistluse alal: konstruktsioonid, fassaadid, akende sise- ja väliskatted, katused, sise- ja välisdetailidega seotud tööd, põranda- ja seinakatted.

Ametiülesanded võivad hõlmata järgmist:

hoonete hoolduse ja sisustamisega seotud ülesanded;

hoonete elektroonilise hooldusjuhtimissüsteemi (CMMS), tsentraliseeritud tehnilise juhtimise, energiakasutuse juhtimise ning säästva kasutamisega seotud ülesanded;

hoonete tulekaitse ja tehnilise ohutusega seotud ülesanded;

hoonete või tehniliste seadmete hooldamise mitmeaastase kavandamise nõuete analüüs:

ehitusjuhtimisega seotud sisustus-, renoveerimis-, ehitus- ja ümberehitusprojektide teostamise järelevalve;

kasutusjuhendite koostamine ja kasutajate koolitamine;

hoonete haldamise ning turvavarustuse ja -seadmete kasutamisega seotud abiülesannete täitmine;

abi tehniliste kirjelduste koostamisel enne hanke väljakuulutamist, hankemenetluses osalemine, ehitustehnika valdkonna tööde või teenuste järelevalve ja koordineerimine;

hoonesektoris väliste töövõtjatega sõlmitud teenuse osutamise, ehitustööde, tarne- ja sisustuslepingute tehniline ja haldusjuhtimine (eelkõige lepingute täitmise kontroll, järelevalve ja kvaliteedikontroll);

lepingute haldamine ja nende täitmise järelevalve ehitustöödega seotud hoolduse valdkonnas;

projektijuhtimine, sealhulgas finantsjuhtimine ja/või hoonete haldamine ja hoolduse juhtimine;

hoonete soetamiseks või kasutamiseks korraldatavate valikumenetluste ja läbirääkimistega seotud abiülesannete täitmine;

projektide koostamine, kasutamine ja ajakohastamine raalprojekteerimise tarkvara (CAD) abil;

suhtlemine töövõtjate ja riiklike ametiasutustega konkursi valdkonnaga seotud küsimustes;

valdkonnaüleste ohutusmeetmete väljatöötamine;

institutsioonidevaheliste projektide ja arutelude algatamine, korraldamine ja koordineerimine ning nendes osalemine;

eeskirjade või vastavusnõuete täitmise dokumenteerimine ja järelevalve ning kõik nendega seotud meetmed (vastavusseviimine);

tehnika arengu jälgimine.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja ka haldus- ja finantsjuhtimise oskust ning infotehnoloogiavahendite (kontoritarkvara, Excel, Word, MS Project jne) ning juhtimistarkvara ja raalprojekteerimise tarkvara (CAD) tundmist.

2. valdkond. Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud kliimaseadmete ning elektromehaanika ja elektroonika alal

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni talitused Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis võtavad tööle koordinaatorid/tehnikud, kelle ülesandeks on töötada ühes järgmistest valdkondadest:

Õhu konditsioneerimine. Kliima-, ventilatsiooni-, kütte- ja kanalisatsiooniseadmed, büroohoonete säästliku käitamise tehnika ja meetodid, energiakasutuse juhtimine, tsentraliseeritud tehniline juhtimine, automaatjuhtimine.

Elektromehaanika ja elektrotehnika. Elekter (kõrge- ja madalpinge), tõsteseadmed, automaatseadmed, tuletõrjesignalisatsioon ja -vahendid, tsentraliseeritud tehniline juhtimine, generaatorid, turvavalgustus, EIB, KNX ja analoogsed hoonejuhtimissüsteemid.

Iga valdkonna ametiülesannete hulka võivad kuuluda järgmised ülesanded:

hoonete hoolduse ja sisustamisega seotud ülesanded;

hoonete elektroonilise hooldusjuhtimissüsteemi (CMMS), tsentraliseeritud tehnilise juhtimise, energiakasutuse juhtimise ning säästva kasutamisega seotud ülesanded;

hoonete tulekaitse ja tehnilise ohutusega seotud ülesanded;

hoonete või tehniliste seadmete hooldamise mitmeaastase kavandamise nõuete analüüs:

sisustus-, renoveerimis-, ehitus- ja ümberehitusprojektide teostamise järelevalve;

kasutusjuhendite koostamine ja kasutajate koolitamine;

hoonete halduse ning turvavarustuse ja -seadmete kasutamisega seotud abiülesannete täitmine;

abi tehniliste kirjelduste koostamisel enne hanke väljakuulutamist, hankemenetluses osalemine, ehitustehnika valdkonna tööde või teenuste järelevalve ja koordineerimine;

hoonesektoris väliste töövõtjatega sõlmitud teenuse osutamise, ehitustööde, tarne- ja sisustuslepingute tehniline ja haldusjuhtimine (eelkõige lepingute täitmise kontroll, järelevalve ja kvaliteedikontroll);

lepingute haldamine ja nende täitmise järelevalve ehitustöödega seotud hoolduse valdkonnas;

projektijuhtimine, sealhulgas finantsjuhtimine;

hoonete soetamiseks või kasutamiseks korraldatavate valikumenetluste ja läbirääkimistega seotud abiülesannete täitmine;

projektide koostamine, kasutamine ja ajakohastamine raalprojekteerimise tarkvara (CAD) abil;

suhtlemine töövõtjate ja riiklike ametiasutustega konkursi valdkonnaga seotud küsimustes;

valdkonnaüleste ohutusmeetmete väljatöötamine;

institutsioonidevaheliste projektide ja arutelude algatamine, korraldamine ja koordineerimine ning nendes osalemine;

eeskirjade või vastavusnõuete täitmise dokumenteerimine ja järelevalve ning kõik nendega seotud meetmed (vastavusseviimine);

tehnika arengu jälgimine.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja ka haldus- ja finantsjuhtimise oskust ning infotehnoloogiavahendite (kontoritarkvara, Excel, Word, MS Project jne) ning juhtimistarkvara ja raalprojekteerimise tarkvara (CAD) tundmist.

3. valdkond. Tööohutuse/hoonete ohutuse assistendid

Euroopa Komisjoni ja nõukogu talitused Brüsselis võtavad tööle tööohutuse ja hoonete ohutuse assistente.

Konkursi edukalt läbinud töölevõetud kandidaadid peavad aitama administraatoritel rakendada tööohutus- ja tööhügieenialaseid ennetusmeetmeid, koordineerida tervishoiu- ja ohutusküsimusi projekteerimis- ja ehitusetapis, töötada välja tervishoiu- ja ohutuseeskirju ning ohjata hädaolukordi.

Ametiülesanded võivad hõlmata abistamist järgmistes valdkondades:

hoonete tulekaitse ja tehnilise ohutuse ning tööhügieeniga seotud ülesanded ning muud tööohutusega seotud ülesanded;

kasutusjuhendite koostamine ja töötajate koolitamine;

abi tehniliste kirjelduste koostamisel enne hanke väljakuulutamist, hankemenetluses osalemine, ehitamise ohutuse valdkonna tööde või teenuste järelevalve ja koordineerimine;

suhtlemine töövõtjate ja riiklike ametiasutustega konkursi valdkonnaga seotud küsimustes;

ergonoomika, töökohtade ja psühhosotsiaalsete riskidega seotud riskihindamismeetodid ning ohutuslahenduste väljatöötamine;

muude valdkondade (nt elekter/elektrikaablid, sisustustööd, ergonoomika, tuletõrje, kütmine, ventileerimine ja õhu konditsioneerimine jne) ohutusega seotud juhtumite registreerimine ja käsitlemine;

ohutusstandardite ja -spetsifikatsioonide koostamine; nende standardite ja spetsifikatsioonide kohaldamine ja läbivaatamine või asjaomaste töörühmade töös osalemine.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja ka haldus- ja finantsjuhtimise oskust ning infotehnoloogiavahendite (kontoritarkvara, Excel, Word, MS Project jne) ning asjaomase valdkonna IT-vahendite (st evakueerimise simulatsioonivahendid, arvutipõhine evakuatsiooniplaanide koostamine, raalprojekteerimine, riskihindamine jne) head tundmist.

I LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


II LISA

VALIKUKRITEERIUMID

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist:

EPSO/AD/342/17 – Ehitusjuhtimise insenerid (sealhulgas keskkonna- ja ehitustehnoloogiainsenerid)

1.

Erialane töökogemus hoonete keskkonnasäästlikkuse parandamise meetmete väljatöötamise ja rakendamise, hoonete (energia)auditite tegemise või tehniliste seadmete nõuetele vastavuse kontrollimise alal (seadusega ette nähtud nõuete kohaselt) ja/või seadmete tehnilise ajakohastamise vajaduse kindlakstegemise alal (samuti seadusega ette nähtud nõuete kohaselt).

2.

Erialane töökogemus ehitustegevuse kooskõlastamisel klientide, teenuseosutajate, töövõtjate ja muude sidusrühmadega (st tervishoiu- ja ohutusküsimuste koordinaatorid, konsultatsioonibürood, ametiasutused, järelevalveasutused jne).

3.

Erialane töökogemus (säästlike) hangete korraldamise alal ehitusvaldkonnas (tööd, materjalid, teenused, seadmed).

4.

Erialane töökogemus hoonete ehitamise, planeerimise ja hooldamise eritarkvara kasutamise alal.

5.

Erialane töökogemus ehitusprojekti eelarve ja/või kulude haldamise alal.

6.

Erialane töökogemus, mis on seotud järgmiste valdkondade haldamisega: personal, eelarve, rahalised vahendid, infotehnoloogia, õiguslikud aspektid jne.

7.

Erialane töökogemus hoonete tehniliste seadmete töö ja hoolduse juhtimise alal või hoonete ja nende sisseseade keskkonnanõuetele vastavuse tagamise alal.

8.

Erialane töökogemus komplekssete tehniliste seadmetega ehitusprojektide tehniliste kirjelduste koostamise alal.

9.

Erialane töökogemus hoonete hooldamise (elektrooniline hooldusjuhtimissüsteem (CMMS), teenustaseme kokkulepete, kaebuste käsitlemine jne) järelevalve ja kavandamise alal või ehitiste energiajuhtimissüsteemide alal.

10.

Erialane töökogemus või pärast ülikoolidiplomi omandamist saadud diplom (muu kui see, mida nõutakse käesoleval konkursil osalemiseks) ehitusvaldkonnas, nagu eriehitustehnoloogia, tööohutus, ehitamise ohutus, tuleohutus või arhitektuur.

EPSO/AST/141/17

1. valdkond. Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud

1.

Valdkonna tööülesannetega otseselt seotud vähemalt kaheaastane erialane töökogemus lisaks konkursil osalemiseks nõutavale töökogemusele.

2.

Vähemalt kuuekuune tööalane kogemus hoonete ehitamise, planeerimise ja/või hooldamise eritarkvara kasutamise alal.

3.

Valdkonna tööülesannetega otseselt seotud keskharidusjärgseid õpinguid tõendav(ad) diplom(id) lisaks konkursil osalemiseks nõutavale diplomile.

4.

3. kriteeriumis nimetatud koolitusele lisanduv koolitus hoonesektoris või valdkonnaga seotud tehnilised tunnistused.

5.

Erialane töökogemus ja/või koolitus projektijuhtimise alal.

6.

Erialane töökogemus ehitustehnikaga seotud hangete alal (kas hankedokumentide koostaja ja/või hindaja ja/või pakkujana).

7.

Erialane töökogemus ehitustööde kvaliteedikontrolli tegemise alal.

8.

Erialane töökogemus lepingute haldamise ja nende täitmise järelevalve alal ehitustöödega seotud hoolduse valdkonnas.

2. valdkond. Hoonete ehitamise koordinaatorid/tehnikud kliimaseadmete ning elektromehaanika ja elektroonika alal

1.

Valdkonna mõne ametikohaga otseselt seotud vähemalt kaheaastane erialane töökogemus lisaks konkursil osalemiseks nõutavale töökogemusele.

2.

Vähemalt kuuekuune tööalane kogemus hoonete ehitamise, planeerimise ja hooldamise eritarkvara kasutamise alal.

3.

Lisaks konkursil osalemiseks nõutavale diplomile diplom(id) ühel valdkonna erialadest.

4.

Lisaks 3. kriteeriumis nimetatud koolitusele koolitus hoonesektoris või tehnilised tunnistused ühel valdkonna erialadest.

5.

Erialane töökogemus ja/või koolitus projektijuhtimise alal.

6.

Erialane töökogemus ehitustehnikaga seotud hangete alal (kas hankedokumentide koostaja ja/või hindaja ja/või pakkujana).

7.

Erialane töökogemus ehitustööde kvaliteedikontrolli tegemise alal.

8.

Erialane töökogemus lepingute haldamise ja nende täitmise järelevalve alal ehitustöödega seotud hoolduse valdkonnas.

3. valdkond: Tööohutuse/hoonete ohutuse assistendid

1.

Tööohutuse või hoonete ohutuse valdkonnas vähemalt kaheaastane erialane töökogemus lisaks konkursil osalemiseks nõutavale töökogemusele.

2.

Tööohutuse, hoonete ohutuse, tuleohutuse või kodanikukaitse valdkonnas keskharidusjärgseid õpinguid tõendav diplom või mõne ELi liikmesriigi tunnustatud tunnistus lisaks konkursil osalemiseks nõutavale diplomile või tunnistusele.

3.

Koolitus (vähemalt 20 tundi) tööohutuse, hoonete ohutuse, tuleohutuse või kodanikukaitse valdkonnas.

4.

Erialane töökogemus tööohutuse või ehitamise ohutuse valdkonna standardite kohaldamise alal.

5.

Ehitustehnikaga seotud vähemalt üheaastane erialane töökogemus muus valdkonnas kui see, milles osaletakse käesoleval konkursil.

6.

Tööohutuse või hoonete ohutuse (st evakueerimise simulatsioonivahendid, arvutipõhine evakuatsiooniplaanide koostamine, raalprojekteerimine, riskihindamine jne) IT-vahendite tundmine ja nende kasutamise erialane kogemus.

7.

Ergonoomika, töökohtade ja/või psühhosotsiaalsete riskidega seotud riskihindamismeetodite ning ohutuslahenduste väljatöötamise oskus ja asjaomane erialane kogemus.

8.

Erialane töökogemus hoonete ohutuse või riskihindamisega seotud hangete alal (kas hankedokumentide koostaja ja/või hindaja ja/või pakkujana).

II LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


III LISA

AVALIKE KONKURSSIDE ÜLDEESKIRJAD

ÜLDTEAVE

EPSO valikumenetlustes ei eristata kandidaate soo järgi.

Juhul kui konkursi mis tahes etapis saab viimasena edasipääsemist võimaldava punktisumma mitu kandidaati, kutsutakse nad kõik konkursi järgmisesse etappi. Pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi lubatud kandidaadid kutsutakse samuti järgmisesse etappi.

Juhul kui viimasena reservnimekirja pääsemist võimaldava punktisumma saab mitu kandidaati, kantakse nad kõik reservnimekirja. Kandidaadid, kes lubatakse pärast kaebuse rahuldamist konkursile tagasi menetluse selles etapis, kantakse samuti reservnimekirja.

1.   OSALEMISTINGIMUSED

1.1.   Üld- ja eritingimused

Iga valdkonna või profiili puhul nõutavad üld- ja eritingimused, sealhulgas keelteoskus, on esitatud punktis „Osalemistingimused“.

Olenevalt asjaomasest profiilist on kvalifikatsiooni, erialast töökogemust ja keelteoskust käsitlevad eritingimused erinevad. Kandidaadi avaldus peaks sisaldama võimalikult palju teavet tema ametiülesannetega seotud kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse (kui see on nõutav) kohta vastavalt käesoleva konkursiteate punktis „Osalemistingimused“ kirjeldatule.

a)

Diplomid ja/või tunnistused: nii ELi liikmesriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides välja antud diplomid peavad olema tunnustatud mõne ELi liikmesriigi ametiasutuse, nt ELi liikmesriigi haridusministeeriumi poolt. Valikukomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi.

Keskharidusjärgse hariduse ja tehnilise või erialase koolituse või erikursuse korral tuleb märkida õpingute käigus käsitletud teemad, õpingute kestus ja see, kas tegemist oli täis- või osaajaga koolituse või õhtuse õppega.

b)

Erialast töökogemust (kui see on nõutav) võetakse arvesse üksnes juhul, kui see on konkursiteates kirjeldatud ametiülesannete puhul asjakohane ja tegemist on

tegeliku ja tõendatava töötamisega;

tasustatud tööga;

alluvussuhte või teenuse pakkumisega ja

kui see vastab järgmistele tingimustele:

vabatahtlik töö: kui see on tasustatud ning selle töötundide arv nädalas ja kestus on võrreldavad tavalise töökohaga;

praktika: kui see on tasustatud;

kohustuslik sõjaväeteenistus: kui see on läbitud enne või pärast nõutava diplomi saamist, maksimaalselt selle aja ulatuses, mis on seadusega ette nähtud liikmesriigis, mille kodanik kandidaat on;

rasedus- ja sünnituspuhkus/isapuhkus/lapsendamispuhkus: kui seda võetakse töölepingu raames;

doktoriõpe: maksimaalselt kolm aastat, sõltumata sellest, kas selle eest maksti tasu või mitte, tingimusel et doktorikraad ka omandati, ja

osaajatöö: arvestatuna tegelikult töötatud aja alusel. Näiteks kui kandidaat on töötanud poole kohaga kuus kuud, siis läheb arvesse kolm kuud.

1.2.   Tõendavad dokumendid

Valikumenetluse eri etappides peavad kandidaadid kodakondsuse tõendamiseks esitama ametliku dokumendi, nt passi või isikutunnistuse, mis peab olema kehtiv kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäeval (kaheosalise kandideerimismenetluse korral kandideerimisavalduse esimese osa esitamise lõppkuupäeval).

Iga erialase tegevuse perioodi kohta tuleb esitada järgmiste dokumentide originaalid või kinnitatud ärakirjad:

endis(t)e ja praegus(t)e tööandja(te) tõendid, kuhu on märgitud täidetud ametiülesannete laad ja tase ning nende täitmise algus- ja lõppkuupäev ning millel on ettevõtte ametlik päis ja pitser ning vastutava isiku nimi ja allkiri, või

tööleping(ud) ning esimene ja viimane palgaleht koos täidetud tööülesannete täpse kirjeldusega;

(mittepalgalistel ametikohtadel – nt füüsilisest isikust ettevõtjad, vabade elukutsete esindajad – töötamise korral) arved või teostatud tööde tellimused või mis tahes muud asjakohased ametlikud tõendavad dokumendid;

(konverentsitõlkide puhul, kui nõutakse erialast töökogemust) dokumendid, mis tõendavad konkreetselt konverentsitõlke alal töötatud päevade arvu ning keeli, millest ja millesse tõlgiti.

Üldjuhul ei nõuta keelteoskuse dokumentidega tõendamist, välja arvatud teatavate keeleerialade või spetsialistide konkursside puhul.

Kandidaatidelt võidakse küsida lisateavet või -dokumente menetluse mis tahes etapis. EPSO teatab kandidaatidele, millised tõendavad dokumendid nad esitama peavad ja millal seda teha tuleb.

1.3.   Võrdsed võimalused ja eritingimused

Kui kandidaadil on puue või terviseprobleem, mis võib testide või katsete sooritamist takistada, tuleb see ära märkida kandideerimisavalduses ja anda teada, millist laadi eritingimusi on vaja. Kui puue või probleem tekib pärast kandideerimisavalduste esitamise tähtaja möödumist, tuleb EPSOt sellest võimalikult kiiresti teavitada, lähtudes allpool esitatud teabest.

Selleks et asjaomast taotlust arvesse võetaks, tuleb EPSO-le saata riikliku asutuse antud tõend või arstitõend. Tõendavad dokumendid vaadatakse läbi ja vajaduse korral võidakse kandidaadile pakkuda mõistlikke eritingimusi.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust juurdepääsuküsimusi käsitleva EPSO üksusega (EPSO-accessibility team), kasutades üht järgmistest võimalustest:

e-post (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

faks (+ 32 22998081) või

postiaadress:

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KANDIDAATIDE HINDAMINE

Selleks et konkursiteates ettenähtud nõuete põhjal kandidaate nende võimete, oskuste ja kvalifikatsiooni alusel võrrelda ja parimad välja selgitada, moodustatakse valikukomisjon. Selle liikmed määravad kindlaks ka konkursil kasutatavate testide ja katsete raskusastme ja kinnitavad EPSO ettepanekute põhjal nende sisu.

Valikukomisjoni sõltumatuse tagamiseks on kandidaatidel ja kõigil valikukomisjoni mittekuuluvatel isikutel keelatud valikukomisjoni liikmetega ühendust võtta, välja arvatud seoses testide ja katsetega, mis eeldavad vahetut suhtlust kandidaatide ja valikukomisjoni vahel.

Kandidaadid, kes soovivad esitada oma seisukohti või kaitsta oma õigusi, peavad seda tegema kirjalikult, saates valikukomisjonile mõeldud kirja EPSO-le, kes selle seejärel adressaadile edastab. Kandidaatide otsene või kaudne ühendusevõtmine kõnealust korda eirates on keelatud ja võib kaasa tuua konkursilt eemaldamise.

Eelkõige perekondlik side või alluvussuhe kandidaadi ja valikukomisjoni liikme vahel võib põhjustada huvide konflikti. Valikukomisjonidel palutakse sellisest olukorrast EPSO-le teada anda niipea, kui nad sellest teada saavad. EPSO hindab iga juhtumit eraldi ja võtab asjakohaseid meetmeid. Eespool nimetatud eeskirjade eiramise korral võib valikukomisjoni liikmete suhtes kohaldada distsiplinaarmeetmeid ja kandidaatidele võib see kaasa tuua konkursilt eemaldamise (vt punkt 4.4).

Valikukomisjoni liikmete nimed avaldatakse EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) enne hindamiskeskuse/-etapi katsete algust.

3.   TEABEVAHETUS

3.1.   Teabevahetus EPSOga

Selleks et jälgida konkursi kulgu, peaks kandidaat vaatama EPSO kasutajakontot vähemalt kaks korda nädalas. Kui kandidaadil ei ole võimalik kasutajakontole ligi pääseda EPSO veebilehe tehniliste probleemide tõttu, tuleb võtta viivitamata ühendust EPSOga,

eelistatavalt EPSO veebisaidil esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu (www.eu-careers.eu) või

telefoni teel Europe Directi teabekeskuse kaudu (00 800 67891011) või

posti teel:

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO jätab endale õiguse mitte edastada teavet, mis on juba käesolevas konkursiteates, selle lisades või EPSO veebisaidil, sealhulgas korduma kippuvates küsimustes, selgelt esitatud.

Kandideerimisavaldusega seotud kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi EPSO kasutajakontol esitatud kujul, kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

EPSO kohaldab hea halduse tava eeskirja (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_et) põhimõtteid (nagu need on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas). Sellest tulenevalt on EPSO-l õigus lõpetada igasugune ebasobilik (korduv, solvav ja/või mitteasjakohane) teabevahetus.

3.2.   Teabega tutvumine

Kandidaadil on õigus tutvuda teatavate teda isiklikult puudutavate andmetega. See õigus tuleneb põhjendamiskohustusest. Seeläbi tagatakse, et on võimalik esitada kaebus keeldumise otsuse kohta.

Põhjendamiskohustuse ja valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsuse vahel peab olema tasakaal, et tagada valikukomisjoni sõltumatus ja valikumenetluse objektiivsus. Konfidentsiaalsuse tõttu ei ole võimalik avaldada valikukomisjonide liikmete seisukohti seoses kandidaatide individuaalse või võrdleva hindamisega.

Kõnealune andmetega tutvumise õigus on ainult avalikul konkursil osalevatel kandidaatidel. Üldsuse juurdepääsu dokumentidele käsitlevad õigusaktid ei anna käesolevas punktis kirjeldatud õigusest laiemaid õigusi.

3.2.1.   Teabe automaatne avalikustamine

Pärast asjaomase konkursi tarbeks korraldatud valikumenetluse iga etappi saavad kandidaadid oma EPSO kasutajakonto kaudu automaatselt järgmise teabe:

arvutipõhised valikvastustega testid: kandidaadi tulemused ja tabel, milles on välja toodud tema vastused ja õiged vastused järjestatuna viitenumbri või -tähe kaupa. Juurdepääs testi küsimuste ja vastuste sõnastusele on sõnaselgelt välistatud;

osalemistingimuste täitmine: kas kandidaadil lubatakse konkursil osaleda; kui ei lubata, täitmata jäänud osalemistingimused;

Talent Screener (kvalifikatsiooni hindamine): kandidaadi tulemused ja tabel, kus on välja toodud küsimuste kaal, kandidaadi vastuste eest antud punktid ja punktide kogusumma;

eeltestid ja -katsed: kandidaadi tulemused;

vahetestid ja -katsed: kandidaadi tulemused, kui ta ei ole järgmisse etapi kutsutud kandidaatide hulgas;

hindamiskeskus/-etapp: kui kandidaati ei ole konkursilt eemaldatud, siis tema oskuste pass, milles on näidatud iga oskuse ja võime eest saadud punktid koos valikukomisjoni märkustega, milles on esitatud nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne tagasiside hindamiskeskuses/-etapis saavutatud tulemuste kohta.

EPSO ei edasta kandidaatidele üldjuhul lähtetekste või testide või katsete ülesandeid, sest neid on kavas tulevastel konkurssidel uuesti kasutada. Teatavate testide ja katsete puhul võib EPSO siiski lähtetekstid või ülesanded erandlikult oma veebisaidil avaldada, juhul kui

testid ja katsed on sooritatud;

tulemused on kinnitatud ja kandidaatidele teatavaks tehtud ja

lähtetekste/ülesandeid ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada.

3.2.2.   Taotluse korral esitatav teave

Kandidaadid võivad taotleda oma vastuste parandamata koopiat nende kirjalike testide puhul, mille sisu ei ole kavas edaspidi uuesti kasutada. See õigus ei hõlma sõnaselgelt juhtumianalüüsi vastuseid.

Parandatud vastused ja eelkõige hindamise üksikasjad on hõlmatud valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusega ning neid ei avalikustata.

EPSO püüab teha kandidaatidele kättesaadavaks võimalikult palju teavet, lähtudes põhjendamiskohustusest, valikukomisjoni menetluste konfidentsiaalsusest ja isikuandmete kaitse eeskirjadest. Kõigi teabepäringute hindamisel lähtutakse kõnealustest kohustustest.

Kõik teabepäringud tuleb esitada EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu kümne kalendripäeva jooksul alates tulemuste EPSO kasutajakontol avaldamisele järgnevast päevast.

4.   KAEBUSED JA PROBLEEMID

4.1.   Tehnilised probleemid

Kui kandidaat puutub valikumenetluse mis tahes etapis kokku oluliste tehniliste või korralduslike probleemidega, tuleb selleks, et küsimust saaks uurida ja võtta parandusmeetmeid, EPSOt viivitamata teavitada

eelistatavalt EPSO veebisaidil esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu (www.eu-careers.eu) või

posti teel:

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Kirjavahetuses tuleb alati märkida kandidaadi nimi (EPSO kasutajakontol esitatud kujul), kandidaadinumber ning valikumenetluse viitenumber.

Väljaspool testimiskeskusi esinevate probleemide puhul (nt avalduste esitamise või aja kinnipanekuga seotud probleemid) tuleb võtta ühendust EPSOga (vt punkt 3.1), saates teate asjaomase probleemi lühikirjeldusega.

Kui probleem esineb testimiskeskuses, tuleb

sellest teada anda järelevaatajatele ja paluda neil kaebus kirjalikult dokumenteerida ning

võtta EPSO veebisaidil (www.eu-careers.eu) esitatud elektroonilise kontaktvormi „Võtke meiega ühendust“ kaudu ühendust EPSOga, saates teate asjaomase probleemi lühikirjeldusega.

4.2.   Ametisisene läbivaatamismenetlus

4.2.1.   Vead arvutipõhistes valikvastustega testides

EPSO ja valikukomisjonid kontrollivad arvutipõhiste valikvastustega testide küsimuste andmebaasi pidevalt ja põhjalikult.

Kui kandidaat leiab, et ühes või mitmes küsimuses, mis talle arvutipõhistes valikvastustega testides esitati, oli viga, mis mõjutas negatiivselt tema võimalusi küsimusele vastata, võib ta taotleda, et valikukomisjon vaataks küsimuse(d) läbi (arvestamata jätmise menetluse raames).

Selle menetluse raames võib valikukomisjon otsustada veaga küsimuse tühistada ja jagada punktid asjaomase testi ülejäänud küsimuste vahel. Ümberarvutamine mõjutab ainult neid kandidaate, kellele asjaomane küsimus esitati. Käesoleva konkursiteate asjaomastes punktides osutatud testide hindamise kord ei muutu.

Arvutipõhiste valikvastustega testide kohta kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1) üksnes elektroonilise kontaktvormi kaudu;

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kümme kalendripäeva pärast arvutipõhiste testide toimumise kuupäeva;

lisateave: asjaomas(t)e küsimus(t)e tuvastamiseks kirjeldage küsimust (selle sisu) ning selgitage võimalikult arusaadavalt, milles väidetav viga seisnes.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist või milles ei ole selgelt kirjeldatud vaidlusalust küsimust (küsimusi) ja väidetavat viga, arvesse ei võeta.

Eelkõige ei võeta arvesse kaebusi, mis puudutavad näiteks vaid väidetavaid tõlkega seotud probleeme ja milles ei esitata probleemi selget kirjeldust.

4.2.2.   Läbivaatamistaotlused

Taotleda võib kõikide selliste valikukomisjoni või EPSO otsuste läbivaatamist, millega kinnitatakse kandidaadi tulemused ja/või määratakse kindlaks, kas ta pääseb edasi konkursi järgmisesse etappi või arvatakse valikumenetlusest välja.

Läbivaatamistaotluse aluseks võib olla

oluline eeskirjade eiramine konkursimenetluses ja/või

asjaolu, et valikukomisjon või EPSO ei ole järginud personalieeskirju, konkursiteadet, selle lisasid ja/või kohtupraktikat.

Kandidaadil ei ole õigust vaidlustada valikukomisjoni hinnangut oma testitulemustele või kvalifikatsiooni ja erialase töökogemuse asjakohasusele. Tegemist on valikukomisjoni antud hinnanguga ja kandidaadi mittenõustumine valikukomisjoni hinnanguga tema testidele ja katsetele, kogemusele ja/või kvalifikatsioonile ei tõenda, et komisjon on teinud vea. Selle alusel esitatud läbivaatamistaotlustele ei järgne positiivset tulemust.

Läbivaatamistaotluse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kümme kalendripäeva pärast vaidlusaluse otsuse avaldamist kandidaadi EPSO kasutajakontol;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

Kandidaadile saadetakse 15 tööpäeva jooksul teade taotluse kättesaamise kohta. Vaidlustatava otsuse langetanud organ (kas valikukomisjon või EPSO) analüüsib kandidaadi taotlust ja langetab selle kohta otsuse ning kandidaadile saadetakse niipea kui võimalik põhjendatud vastus.

Kui tulemus on positiivne, kaasatakse kandidaat valikumenetlusse alates etapist, mil ta menetlusest välja arvati, olenemata sellest, kui kaugele konkurss on vahepeal arenenud.

4.3.   Muud vaidlustamise vormid

4.3.1.   Halduskaebused

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kui ametisse nimetavale ametiisikule halduskaebus.

Kandidaadil on õigus esitada EPSO direktorile kaebus otsuse (või otsuse tegemata jätmise) peale, mis otseselt ja vahetult mõjutab kandidaadi õiguslikku staatust, ainult juhul, kui valikumenetluse eeskirju on selgelt rikutud. EPSO direktor ei saa valikukomisjoni hinnangupõhist otsust tühistada ega muuta (vt punkt 4.2.2).

Halduskaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: võtke ühendust EPSOga (vt punkt 3.1);

keel: kõnealuse konkursi jaoks valitud 2. keel;

tähtaeg: kolm kuud alates sellest, kui vaidlustatav otsus teatavaks tehti, või alates päevast, mil otsus oleks tulnud teha;

lisateave: selgelt tuleb märkida, millist otsust soovitakse vaidlustada ja mis põhjusel.

Taotlusi, mis saadakse pärast tähtaja möödumist, arvesse ei võeta.

4.3.2.   Kaebused kohtule

Avalikul konkursil osaleval kandidaadil on õigus esitada kaebus Euroopa Liidu Üldkohtule.

Kui kandidaat soovib esitada kaebuse EPSO tehtud otsuse kohta, peab ta kõigepealt olema esitanud halduskaebuse (vt punkt 4.3.1).

Kohtule kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt Euroopa Liidu Üldkohtu veebisait (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsmanile võivad kaebuse esitada kõik ELi kodanikud ja elanikud.

Ombudsmanile kaebuse esitamisele peavad eelnema asjaomaste institutsioonide ja asutuste asjakohased haldusmenetlused (vt punktid 4.1–4.3).

Ombudsmanile kaebuse esitamine ei pikenda tähtaegu, mis on ette nähtud halduskaebuse esitamiseks või kohtule kaebuse esitamiseks.

Ombudsmanile kaebuse esitamise kord on järgmine:

menetlus: vt ombudsmani veebisait (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Valikumenetlusest eemaldamine

Kandidaat võidakse valikumenetluse mis tahes etapis konkursilt eemaldada, kui EPSO avastab, et ta

on loonud rohkem kui ühe EPSO kasutajakonto;

on registreerunud valdkondade või profiilide raames, mis üksteist välistavad;

ei täida kõiki osalemistingimusi;

on esitanud valeandmeid või andmed on asjakohaste dokumentidega tõendamata;

ei ole testideks aega kinni pannud või teste või katseid sooritanud;

on testides või katsetes sohki teinud;

ei ole oma kandideerimisavalduses nimetanud vähemalt ühe 2. keelena nõutava keele oskust või ei ole nimetanud 2. keelena nõutava keele vähemalt miinimumtasemel oskust;

on lubamatult püüdnud võtta ühendust mõne valikukomisjoni liikmega;

ei ole andnud EPSO-le teada võimalikust huvide konfliktist valikukomisjoni liikmega;

on esitanud avalduse muus/muudes kui käesoleva konkursiteatega ette nähtud keel(t)es (erandina võib muu keele kasutamine olla lubatud pärisnimede, tõendavates dokumentides esitatud ametlike nimede ja ametinimetuste või diplomite/tunnistuste puhul) ja/või

on anonüümselt hinnatavad kirjalikud või praktilised testid või katsed allkirjastanud või märgistanud.

Kandidaadid, kes soovivad asuda tööle ELi institutsioonides, peavad tõendama oma igakülgset usaldusväärsust. Igasugune pettus või pettuse üritamine võib kaasa tuua karistuse ja kahjustada kandidaadi võimalusi osaleda tulevastel konkurssidel.

III LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


IV LISA

NÄITED KONKURSITEADETES ÜLDJUHUL NÕUTAVA MIINIMUMKVALIFIKATSIOONI KOHTA RIIKIDE JA PALGAASTMETE KAUPA

Käesolevate näidete hõlpsasti loetavas vormingus vaatamiseks klõpsake siia

 

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

RIIK

Keskharidus (mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust)

Keskharidusjärgne haridus (muu kui ülikooli tasemele vastav kõrgharidust andev kursus või vähemalt kaheaastane ülikooli taseme lühikursus)

Ülikoolitaseme haridus (vähemalt kolmeaastase normaalõppeajaga)

Ülikoolitaseme haridus (nelja-aastase või pikema normaalõppeajaga)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)

Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB! Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia