20.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 196/8


Programm HERAKLES III

Konkursikutse – 2017

ELis pettusevastase võitluse alased koolitused ja konverentsid

(2017/C 196/06)

1.   Eesmärk ja kirjeldus

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL) nr 250/2014, (1) millega luuakse programm Herakles III, eriti selle artikli 8 („Rahastamiskõlblikud meetmed“) punktil b, ning 2017. aasta rahastamisotsusel, (2) millega võetakse vastu iga-aastane tööprogramm programmi Herakles III rakendamiseks 2017. aastal, eriti selle jaol 7.1 („Konverentsid, seminarid ja digitaalkriminalistika alane koolitus“). 2017. aasta rahastamisotsusega nähakse ette ELis pettusevastase võitluse alaste koolituste ja konverentside projektikonkursi korraldamine.

2.   Toetuskõlblikud taotlejad

Programmi raames saavad toetust taotleda

liikmesriigi riiklikud või piirkondlikud haldusasutused, mis edendavad liidu tasandi meetmete tugevdamist eesmärgiga kaitsta liidu finantshuve,

või

teadus- ja haridusasutused ning mittetulundusühendused, tingimusel et nad on asutatud ja tegutsenud vähemalt ühe aasta liikmesriigis või osalevas riigis ning edendavad liidu tasandi meetmete tugevdamist, et kaitsta liidu finantshuve.

3.   Toetuskõlblikud meetmed

Käesoleva konkursikutse eesmärk on kutsuda taotlejaid esitama avaldusi ühe teema kohta järgmise kolme teema hulgast.

1.

Eriotstarbeliste koolituste korraldamine, et luua võrgustikke ja struktureeritud tegevusplatvorme liikmesriikide, kandidaatriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, hõlbustamaks nende töötajate teabe-, kogemuste ja parimate tavade vahetust. Teabe ja parimate tavade vahetamisel peab muu hulgas käsitlema liidu finantshuve ohustavaid riske ja nõrkusi, ning samuti uurimispraktikat ja/või ennetustegevust.

2.

Konverentside korraldamine võrgustike ja struktureeritud tegevusplatvormide loomiseks liikmesriikide, kandidaatriikide, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel, et hõlbustada nende töötajate teabe-, kogemuste ja parimate tavade vahetust. Teabe ja parimate tavade vahetamisel peab muu hulgas käsitlema liidu finantshuve ohustavaid riske ja nõrkusi, ning samuti uurimispraktikat ja/või ennetustegevust.

3.

Personalivahetuste korraldamine (eeskätt naaberliikmesriikide) riiklike ja piirkondlike haldusasutuste vahel, et aidata edasi arendada, täiendada ja ajakohastada töötajate oskusi ja pädevusi liidu finantshuvide kaitsmisel.

Käesoleva konkursikutse alusel võib taotleja esitada ainult ühe taotluse. Taotluse saab esitada ainult ühe teema kohta kolmest eespool nimetatud teemast. Taotlust, mis on esitatud enam kui ühe teema kohta eespool nimetatud teemadest, ei võeta vastu.

4.   Eelarve

Käesoleva konkursi soovituslik olemasolev eelarve on 1 000 000 eurot. Rahastamine toimub toetuse vormis. Rahaline toetus ei ületa 80 % toetuskõlblikest kuludest.

Koolitusmeetme eelarve peab olema vähemalt 50 000 eurot. Kui meetmele taotletakse toetust, ei tohi meetme eelarve olla nimetatud piirsummast väiksem.

Komisjon jätab endale õiguse jätta osa olemasolevatest vahenditest eraldamata.

5.   Tähtpäev

Taotlused tuleb esitada hiljemalt kolmapäeval, 9. augustil 2017 ja ainult programmi Herakles III osalejate portaalis aadressil

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Lisateave

Kõiki käesoleva konkursikutsega seotud dokumente saab alla laadida punktis 5 nimetatud osalejate portaalist või järgmiselt veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_et

Konkursiga seotud küsimused ja/või päringud lisateabe saamiseks tuleb saata osalejate portaali kaudu.

Esitatud küsimused ja vastused võidakse anonüümselt avaldada osalejate portaalis asuvas taotlusjuhendis ja komisjoni veebisaidil, juhul kui need võivad huvi pakkuda teistele taotlejatele.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 250/2014, millega luuakse Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonna meetmete edendamise programm (programm Herakles III) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 804/2004/EÜ (ELT L 84, 20.3.2014, lk 6).

(2)  Komisjoni 22. veebruari 2017. aasta otsus, mis käsitleb iga-aastase tööprogrammi vastuvõtmist ja programmi Herakles III rahastamist 2017. aastal, C(2017) 1120 (final).