20.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 386/14


KONKURSIKUTSE 2017 – EAC/A03/2016

Erasmus+ programm

(2016/C 386/09)

1.   Sissejuhatus ja eesmärgid

Käesolev konkursikutse põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrusel (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, ning Erasmus+ 2016. ja 2017. aasta tööprogrammidel. Programm „Erasmus+” hõlmab ajavahemikku 2014–2020. Programmi „Erasmus+” erieesmärgid on sätestatud selle kehtestamise määruse artiklites 4, 5, 11 ja 16.

2.   Meetmed

Konkursikutse hõlmab programmi „Erasmus+” järgmiseid meetmeid:

1. põhimeede – üksikisikute õppimisega seotud liikuvus

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

Euroopa vabatahtliku teenistuse strateegilised projektid

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

2. põhimeede – innovatsioonile ja headele tavadele suunatud koostöö

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonna strateegilised partnerlused

Teadmusühendused

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

3. põhimeede – poliitikavaldkonna reformi toetamine

Struktureeritud dialoog: Kohtumised noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate vahel

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid

Jean Monnet’ moodulid

Jean Monnet’ tippkeskused

Jean Monnet’ toetus akadeemilistele ühendustele

Jean Monnet’ võrgustikud

Jean Monnet’ projektid

Sport

Koostööpartnerlused

Väikesed koostööpartnerlused

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

3.   Sobivus

Programmis „Erasmus+” võivad osaleda kõik avaliku või erasektori asutused, kes tegutsevad haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordivaldkonnas. Lisaks võivad noorte õppurite ja töötajate liikuvusega ning noorsoovaldkonna strateegiliste partnerlustega seonduvaid taotlusi esitada noorte rühmitused, kes osalevad noorsootöös, kuid ei osale tingimata mõne noorteorganisatsiooni töös.

Programmi „Erasmus+” meetmetes võivad osaleda järgmised programmiga ühinenud riigid (1):

Euroopa Liidu 28 liikmesriiki,

EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra,

ELi kandidaatriigid: Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik.

Teatavad programmi „Erasmus+” meetmed on avatud ka partnerriikide organisatsioonidele.

Osalemise üksikasjalikud tingimused on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

4.   Eelarve ja projektide kestus

Konkursikutsega seotud kogueelarve on hinnanguliselt 2 157,1 miljonit eurot.

Haridus ja koolitus

:

1 905,4 miljonit eurot (2)

Noorsootöö

:

209,1 miljonit eurot

Jean Monnet

:

10,8 miljonit eurot

Sport

:

31,8 miljonit eurot

Konkursikutsega seotud kogueelarve ja selle jaotus on soovituslikud ning neid saab muuta juhul, kui „Erasmus+” aasta tööprogrammi muudetakse. Võimalikel taotlejatel palutakse tutvuda regulaarselt „Erasmus+” aasta tööprogrammi ja selle muudatustega, mis avaldatakse veebisaidil:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

konkursikutse alla kuuluvate meetmete eelarvega.

Eraldatav toetuse suurus ja projektide kestus sõltub projekti liigist ja projekti kaasatud partnerite arvust.

5.   Taotluste esitamise tähtajad

Kõik alljärgnevad taotluste esitamise tähtajad lõpevad kell 12 Brüsseli aja järgi.

1. põhimeede

Haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2017

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

2. veebruar 2017

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

26. aprill 2017

Noorsoovaldkonnas tegutsevate isikute liikuvus

4. oktoober 2017

Euroopa vabatahtliku teenistuse strateegilised projektid

26. aprill 2017

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse korraldatavad suurüritused

5. aprill 2017

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

16. veebruar 2017

2. põhimeede

Strateegilised partnerlused hariduse ja koolituse valdkonnas

29. märts 2017

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

2. veebruar 2017

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

26. aprill 2017

Strateegilised partnerlused noorsoovaldkonnas

4. oktoober 2017

Teadmusühendused

28. veebruar 2017

Suutlikkuse suurendamine kõrghariduse valdkonnas

9. veebruar 2017

Suutlikkuse suurendamine noorte valdkonnas

8. märts 2017

3. põhimeede

Noorte ja noorsoovaldkonna otsusetegijate kohtumised

2. veebruar 2017

 

26. aprill 2017

 

4. oktoober 2017

Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ õppetoolid, moodulid, pädevuskeskused, toetus ühendustele, võrgustikud, projektid

23. veebruar 2017

Spordivaldkonna meetmed

Koostööpartnerlused

6. aprill 2017

Väikesed koostööpartnerlused

6. aprill 2017

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

6. aprill 2017

Taotluste esitamise üksikasjalik kirjeldus on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis.

6.   Täielik teave

Konkursikutse üksikasjalikud tingimused, sealhulgas prioriteedid, on esitatud programmi „Erasmus+” juhendis järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Programmi „Erasmus+” juhend on käesoleva konkursikutse lahutamatu osa ja seal esitatud osalemise ja rahastamise tingimusi kohaldatakse käesoleva konkursikutse suhtes täielikult.


(1)  Jean Monnet’ meetmed on avatud kõikidest riikides pärit organisatsioonidele.

(2)  See summa hõlmab kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet (kokku 301,6 miljonit eurot).