17.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 101/6


KONKURSIKUTSE EACEA/14/2016

ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus: projektid kogenud ja noorte Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike lähetamiseks eesmärgiga toetada ja täiendada humanitaarabi kolmandates riikides, keskendudes haavatavate ja katastroofis kannatanud kogukondade suutlikkuse ja vastupanuvõime tugevdamisele ning rakendusorganisatsioonidele

(2016/C 101/04)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määruses (EL) nr 375/2014, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus (ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus) (1) (edaspidi „ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus”), ja seotud õigusaktides (2) on sätestatud kolmandates riikides humanitaarabi toetavate ja täiendavate Euroopa vabatahtlike ühismeetmete raamistik.

Käesoleva konkursikutsega pakutakse rahalisi vahendeid, et toetada Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike lähetamisele suunatud meetmeid, millega toetatakse ja täiendatakse kolmandates riikides humanitaarabi projektide kaudu, mis keskenduvad katastroofiohu vähendamisele, katastroofideks valmisolekule ning hädaabi, taastus- ja arenguabi ühendamisele.

1.   Eesmärgid

Käesoleva konkursikutse eesmärk on rahastada Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike lähetamist hõlmavaid projekte. Sellised projektid aitavad suurendada liidu suutlikkust anda vajaduspõhist humanitaarabi, mille eesmärk on tugevdada kolmandates riikides haavatavate või katastroofis kannatanud kogukondade suutlikkust ja vastupanuvõimet, keskendudes katastroofideks valmisolekule, katastroofiohu vähendamisele ning hädaabi, taastus- ja arenguabi ühendamisele. Lisaks võivad sellised projektid suurendada ka ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlevas algatuses osalevate või selles osaleda kavatsevate lähetavate ja vastuvõtvate rakendusorganisatsioonide suutlikkust, sealhulgas katastroofidest varajase hoiatamise vahendite ja meetodite puhul.

Euroopa Komisjon ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (edaspidi „EACEA”) loodavad käesoleva kutsega saavutada järgmised tulemused:

lähetada 350 noort ja/või kogenud vabatahtlikku vastupanuvõime parandamise ja katastroofiohu juhtimise projektidesse haavatavates, ebakindlates või katastroofis kannatanud riikides või unustatud kriisikolletes kolmandates riikides;

pakkuda 100 nooremspetsialistile võimalust osaleda enne lähetamist praktikal Euroopas;

pakkuda veebipõhise vabatahtliku tegevuse võimalusi, et toetada või täiendada projekti raames elluviidavat tegevust;

luua käesoleva kutse raames rahastatavate projektidega koostoimet ja täiendada ELi rahastatavaid humanitaarabi või kodanikukaitse operatsioone vastavates riikides/piirkondades.

2.   Eelarve

Käesoleva konkursikutse alla kuuluvate projektide kaasrahastamiseks on ette nähtud 8 400 000 eurot.

Esimeses voorus (17. maiks 2016 esitatud projektid) kavatsetakse kasutada 50 % ettenähtud summast (4 200 000 eurot).

Teises voorus (1. septembriks 2016 esitatud projektid) kasutatav summa on 50 % (4 200 000 eurot).

Toetuse maksimaalne suurus on 1 400 000 eurot. Alla 100 000 euro suuruste toetuste taotlusi ei võeta arvesse. EACEA loodab rahastada kaheksa taotlust.

EACEA jätab endale õiguse kõiki kummagi vooru jaoks ettenähtud vahendeid mitte välja jagada.

3.   Abikõlblikud organisatsioonid

Kõiki projektis osalevaid organisatsioone nimetatakse edaspidi konsortsiumideks.

Kõik käesoleva konkursikutse raames taotluse esitavad organisatsioonid (taotlevad ja partnerorganisatsioonid), kes tegutsevad kas lähetava või vastuvõtva organisatsioonina, peavad olema sertifitseeritud ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse raames. Üksikasjalik teave sertifitseerimismehhanismi kohta on esitatud aadressil

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Taotluse esitaja (juhtiv partnerorganisatsioon) peab olema ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse raames sertifitseeritud lähetav ELi organisatsioon.

Konsortsiumisse kuuluvad ülejäänud partnerid on ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse raames sertifitseeritud lähetavad või vastuvõtvad organisatsioonid.

Projektiettepanekud, mis hõlmavad lähetavaid ja vastuvõtvaid organisatsioone, kes on taotlenud sertifitseerimist enne taotluste esitamise tähtaega (8. jagu), kaasatakse abikõlblikkuse kontrollimisse ja hindamisse. Nende projektiettepanekute valimine võib aga sõltuda sertifitseerimisprotsessi tulemusest.

Projektikonsortsiumis peavad osalema vähemalt kaks sertifitseeritud lähetavat organisatsiooni kahest eri riigist ja kaks sertifitseeritud vastuvõtvat organisatsiooni.

Konsortsiumisse võivad partnerina olla kaasatud ka sertifitseerimata organisatsioonid, kes tegutsevad projekti eesmärkide või tegevusega seotud valdkonnas, et need aitaksid kaasa oma erialateadmistega (delegeeritud määruse (EL) nr 1398/2014 artikli 8 lõige 3). Sellised organisatsioonid peavad vastama määruse (EL) nr 375/2014 artikli 10 lõikes 3 või 4 määratletud kriteeriumidele.

Partnerid peavad esitama volikirja, mille allkirjastavad isikud, kellel on õigus võtta õiguslikult siduvaid kohustusi, võimaldades nii taotlejal tegutseda partnerite nimel.

Konsortsiumisse võivad olla liikmena kaasatud ka muud spetsialiseerunud organisatsioonid, kes aitavad saavutada projekti eesmärke ja kellel on meetmes tegelik roll. Nad ei pea vastama käesolevas jaos osutatud abikõlblikkuse kriteeriumidele. Sellised liikmetest partnerid ei ole EACEAga lepingulises suhtes, kuid nad peavad olema märgitud e-vormil. Nad võivad näiteks olla eraõiguslikud tulunduslikud äriühingud või ülikoolid.

4.   Abikõlblik tegevus

Käesoleva konkursikutse raames toetatav tegevus peab hõlmama järgmist.

Kogenud ja noorte Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike vajaduspõhine lähetamine katastroofiohu vähendamise, katastroofideks valmisoleku ning hädaabi, taastus- ja arenguabi ühendamise valdkonna humanitaarabiprojektidesse kolmandates riikides. See hõlmab Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike valimist, värbamist ja ettevalmistamist ning teabevahetust ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse teabevahetuse plaani kohaselt.

Põhitegevuse elluviimist toetav tegevus võib hõlmata järgmist:

noorte vabatahtlike praktikakohad lähetavates ELi organisatsioonides;

haavatavate või katastroofis kannatanud kogukondade ja kohalike organisatsioonide suutlikkuse suurendamine;

vastuvõtvate organisatsioonide suutlikkuse suurendamine;

tehniline abi lähetavatele organisatsioonidele;

veebipõhiste vabatahtlike, samuti töötajatest vabatahtlike kaasamise edendamine toetamaks Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike tegevust.

Projekti raames elluviidav tegevus võib hõlmata järgmist:

teavitamine, teabevahetus ja üldsuse teadlikkuse suurendamine;

ohtude ja riskide analüüsimine ning varajane hoiatamine;

erandolukorra plaanimine ja reageerimiseks valmisolek;

sissetulekute ja varade kaitse ning väikesemahulised leevendamismeetmed.

Suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi raames elluviidav tegevus võib hõlmata järgmist:

koolituskursused / koolitajate koolitamine;

partnerluste loomise tugevdamisele ja soodustamisele suunatud tegevus;

õpe/õppekülastused tegevusega seotud vajaduste hindamise täpsustamiseks ja lõpuleviimiseks;

seminarid ja õpikojad;

töövari;

mestimisprogrammid ja töötajate vahetus;

hea tava vahetamine;

õppekülastused;

(üksnes tehnilise abi puhul) lähetava organisatsiooni oluliste palgatöötajate ja vabatahtlike juhendamine ja nõustamine;

(üksnes suutlikkuse suurendamise puhul) kolmandatest riikidest pärit oluliste palgatöötajate või vabatahtlike kuni kolmekuulised õppekülastused Euroopas asuvates taotlevates/partnerorganisatsioonides.

Suutlikkuse suurendamisega seotud tegevust peaksid ellu viima kogenud vabatahtlikud või noored vabatahtlikud, kellel on suutlikkuse suurendamise alal laialdased kogemused ja keda juhendab mõni vanemspetsialist.

Veebipõhine vabatahtlik tegevus peaks olema projektiga seotud ja seda tuleb rakendada komisjoni väljatöötatud Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike platvormi kaudu.

5.   Abikõlblikud vabatahtlikuks kandideerijad

Vabatahtlikuks kandideerijate ja Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlike puhul järgivad lähetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid määruses (EL) nr 375/2014, delegeeritud määruses (EL) nr 1398/2014 ja rakendusmääruses (EL) nr 1244/2014 sätestatud norme ja menetlusi.

Vabatahtlikuks võivad kandideerida järgmised vähemalt 18 aastased isikud:

Euroopa Liidu kodanikud ja

kolmandate riikide kodanikud, kes on liikmesriigi pikaajalised elanikud.

Vabatahtlikuks võivad kandideerida:

nooremspetsialistid, eelkõige hiljuti kõrgkooli lõpetanud, kellel on erialast kogemust vähem kui viis aastat ja vähem kui viis aastat kogemust humanitaartegevuses,

ja

vanemspetsialistid, kellel on viieaastane erialane kogemus vastutaval ametikohal või eksperdi ametikohal.

Lähetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid valivad vabatahtlikuks kandideerijad kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 1244/2014 (2. peatükk). Valitud vabatahtlikuks kandideerijad peavad osalema ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse raames pakutavas kohustuslikus koolitusprogrammis (3). Kõnealuse koolituse ja hindamise edukalt läbinud isikud on kõlblikud Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikena lähetamiseks.

Lisaks peavad need noored Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikud, kellelt lähetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid nõuavad praktikal osalemist, läbima praktika ja hindamise edukalt.

6.   Abikõlbliku tegevuse toimumiskoht ja ajakava

Enne lähetust läbitav praktika (ainult noortele vabatahtlikele) peab toimuma mõnes lähetavas organisatsioonis, kes projektis osaleb, võimaluse korral teises riigis kui päritoluriik. Praktika kestus on kuni 6 kuud.

Lähetusperiood kestab minimaalselt ühe kuu ja maksimaalselt 18 kuud.

Enne konkurssi koostati vajaduste hindamise metoodika kohaselt, mis sarnaneb humanitaarabi meetmete puhul kasutatavale metoodikale, 2016. aastaks kolmandate riikide nimekiri vabatahtlike lähetamiseks ja suutlikkuse suurendamiseks. See ei hõlma piirkondi, kus on käimas relvakonflikt. Kõnealune nimekiri koos üksikasjaliku teabega metoodika kohta on esitatud aadressil https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Projekti raames elluviidav tegevus võib toimuda väljaspool partnerriike, kui asjaomased riigid on ka eespool nimetatud riikide nimekirjas.

Esimeseks tähtpäevaks (17. mai 2016) esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 1. oktoobrist 2016 kuni 31. jaanuarini 2017 ja kestma kuni 24 kuud.

Teiseks tähtpäevaks (1. september 2016) esitatud projektid peavad algama ajavahemikus 1. veebruarist 2017 kuni 31. maini 2017 ja kestma kuni 24 kuud.

Käesolevas konkursikutses kindlaksmääratust pikemate projektide taotlusi arvesse ei võeta.

Projektide lubatud kestust pikendada ei saa.

Vahetult pärast projekti algust korraldab komisjon/EACEA Brüsselis koosoleku, et tutvustada projekti ja võimaldada lähetavatel organisatsioonidel võrgustikke moodustada. Kõnealusel koosolekul peaks osalema maksimaalselt üks osaleja igast lähetavast organisatsioonist. Selle Brüsselis toimuva ühepäevase koosolekuga seotud reisikulud on abikõlblikud ja neid tuleb arvesse võtta.

7.   Toetuse andmise kriteeriumid

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

projekti asjakohasus (kuni 30 punkti),

projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteet (kuni 30 punkti),

partnerlus- ja koostöölepingute kvaliteet ja asjakohasus (kuni 20 punkti),

mõju ja teabe levitamine (kuni 20 punkti).

Kokku alla 60 punkti saanud projektide rahastamist ei kaaluta.

8.   Taotluste esitamise tähtpäev

Toetustaotlused tuleb koostada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, kasutades selleks ettenähtud elektroonilist taotlusvormi (e-vorm). E-vorm on kättesaadav veebiaadressil https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Nõuetekohaselt täidetud elektrooniline taotlusvorm tuleb 1. vooru puhul esitada hiljemalt 17. maiks 2016 kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi) ja 2. vooru puhul 1. septembriks 2016 kell 12.00 (keskpäev Brüsseli aja järgi).

Pärast esitamistähtaja möödumist ei ole lubatud taotlust muuta. Kui siiski on vaja selgitada teatavaid aspekte või parandada tehnilisi vigu, võib EACEA hindamismenetluse käigus taotlejaga sel eesmärgil ühendust võtta.

Posti, faksi või e-postiga saadetud taotlusi vastu ei võeta.

NB! Iga taotleja võib käesoleva konkursi raames esitada kummaski voorus ainult ühe projektiettepaneku.

Kõiki taotlejaid teavitatakse valikumenetluse tulemustest kirjalikult.

9.   Lisateave

Taotlused peavad vastama konkursikutse EACEA 14/2016 taotluse koostamise juhendis sätestatud tingimustele ning need tuleb esitada ettenähtud e-vormil koos asjakohaste lisadega.

Nimetatud dokumendid on kättesaadavad aadressil

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Küsimuste korral võtke palun ühendust EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  ELT L 122, 24.4.2014, lk 1.

(2)  Komisjoni 20. novembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1244/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 375/2014 (millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus („ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus”)) rakenduseeskirjad (ELT L 334, 21.11.2014, lk 52) ja komisjoni 24. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1398/2014, millega kehtestatakse vabatahtlikuks kandideerijate ja ELi humanitaarabi vabatahtlikega seotud normid (ELT L 373, 31.12.2014, lk 8).

(3)  Lisateave on esitatud konkursikutses „ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus: vabatahtlikuks kandideerijate koolitus ja koolitamise programm”, 2015/S 069-122685.