12.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 97/20


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2016/C 97/08)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibele laskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Sloveenia

Motiiv : Sloveenia Vabariigi iseseisvuse 25. aastapäev

Kujunduse kirjeldus : siseringi vasakpoolset serva läbib ülevalt alla diagonaalne joon. Joonest paremal mündi ülaosas on kiri „25 LET” ning selle all kiri „REPUBLIKA SLOVENIJA”. Nende kirjete all on Sloveenia luuletaja Prešeren’i originaalkäekirjas kirjutatud rida Sloveenia hümnist Zdravljica: „dočákat' dan”. Siseringi allosas on aastaarv „2016”.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastavate müntide arv :

Käibelelaskmise aeg : juuni 2016


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).