23.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CA 131/1


TEADE AVALIKU KONKURSI KORRALDAMISE KOHTA

EPSO/AST-SC/04/15 — EUROOPA PARLAMENDI SAALITEENINDAJAD (PALGAASTE AST SC 1)

(2015/C 131 A/01)

Kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäev: 27. mai 2015 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab kvalifikatsioonil ning testidel ja katsetel põhineva avaliku konkursi eesmärgiga koostada reservnimekiri 30st konkursi edukalt läbinud kandidaadist , kelle seast Euroopa Parlament võtab avalikku teenistusse tööle saaliteenindajaid (AST-SC tegevusüksus). Ka Luxembourgis asuv Euroopa Liidu Kohus võib värvata kandidaate samalaadsete ülesannete täitmiseks.

Käesolev konkursiteade ja 27. veebruari 2015. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 70 A  avaldatud avalike konkursside üldeeskirjad (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC) moodustavad valikumenetluse siduva raamistiku.

AMETIÜLESANDED

Parlamendi saaliteenindajad abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid ja parlamenti kutsutud isikuid täiskogu istungitel, muude parlamendi organite koosolekutel ja Euroopa Parlamendi ruumides toimuvatel üritustel. Tööülesanded hõlmavad muu hulgas koosolekuruumide ettevalmistamist ja kontrollimist, osalejate või külastajate abistamist ja protokollilist tegevust.

Ametikoht eeldab paindlikkust tööaegades ja valmisolekut reisida parlamendi kolme alalise tööpaiga vahel (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) ja ka mujale.

Lisateave tavapäraste ametiülesannete kohta on esitatud I LISAS.

OSALEMISTINGIMUSED

Kandidaat peab kandideerimisavalduse kinnitamise päeval täitma KÕIK järgmised tingimused:

Üldtingimused

Kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi kõik kodanikuõigused

Kandidaat on täitnud kõik oma riigi sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused

Kandidaadil on töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused

Eritingimused: keeled

1. keel: vähemalt C1-tase ühes ELi 24 ametlikust keelest

2. keel: vähemalt B2-tase inglise, prantsuse või saksa keeles (muu kui 1. keel)

3. keel: vähemalt A2-tase ühes ELi 24 ametlikust keelest (muu kui 1. ja 2. keel)

Keeleoskuse tasemeid käsitlevad üksikasjad on esitatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr)

Eritingimused: kvalifikatsioon ja töökogemus

Diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus

või

lõputunnistusega tõendatud keskharidus , mis võimaldab omandada keskharidusjärgset haridust, ning keskhariduse omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane töökogemus

või

keskharidusjärgsele haridusele vastav kutsealane koolitus ja sellele järgnenud vähemalt kolmeaastane töökogemus

või

vähemalt kaheksa-aastane töökogemus.

Diplomeid käsitlevad üksikasjad on esitatud avalike konkursside üldeeskirjade I lisas (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC)

Nõutav töökogemus peab olema seotud koosoleku- ja/või konverentsi- ja/või kohtuistungiruumide praktilise haldamisega, eelkõige liikmesriigi parlamendis, piirkondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi organisatsioonis või mis tahes muus organisatsioonis. Töökogemus peab olema otseselt või peamiselt seotud I lisas kirjeldatud saaliteenindaja ametiülesannetega.

Teine keel tuleb valida inglise, prantsuse või saksa keele hulgast. Need on ELi institutsioonide peamised töökeeled. Teenistuse huvides peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ja suutelised oma igapäevatöös vähemalt ühes neist kolmest keelest vabalt suhtlema.

Käesoleval konkursil nõutakse kolmanda keele oskust, pidades silmas Euroopa Parlamendi ja selle külastajate või külalisesinejate suurt keelelist mitmekesisust. Saaliteenindajad peavad suutma suhelda eri keeli rääkivate inimestega.

Lisateave ELi konkursside keelenõuete kohta on esitatud II LISAS.

VALIKUMENETLUS

1)    Arvutipõhised valikvastustega testid

Kui registreerunud kandidaatide arv ületab teatava künnise, mille on määranud kindlaks EPSO kui ametisse nimetav asutus, kutsutakse kõik kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäevaks oma avalduse kinnitanud kandidaadid arvutipõhistele valikvastustega testidele, mis toimuvad mõnes EPSO akrediteeritud keskuses.

Kui kandidaatide arv jääb künnisest allapoole , korraldatakse need testid hindamisetapis (vt punkt 3).

Arvutipõhised valikvastustega testid korraldatakse järgmiselt:

Testid

Keel

Küsimused

Kestus

Minimaalne nõutav punktisumma

Verbaalne mõtlemine

1. keel

20 küsimust

35 min

10/20

Matemaatiline mõtlemine

1. keel

10 küsimust

20 min

Matemaatiline ja abstraktne mõtlemine 10/20

Abstraktne mõtlemine

1. keel

10 küsimust

10 min

Nende testide alusel arvatakse kandidaate konkursist välja ja nende eest saadud punkte ei lisata muude hindamisetapi katsete tulemustele.

2)    Kvalifikatsiooni hindamine

Kõigepealt kontrollitakse osalemistingimuste täitmist kandidaatide elektroonilises kandideerimisavalduses esitatud andmete alusel. On kaks võimalust:

kui eelnevalt on korraldatud arvutipõhised valikvastustega testid, kontrollitakse kandidaatide osalemistingimuste täitmist nendel testidel saadud punktide järgi kahanevas järjestuses, kuni osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv jõuab punktis 1 nimetatud künniseni. Ülejäänud kandidaatide osalemistingimuste täitmist ei kontrollita;

kui eelnevalt ei ole korraldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, kontrollitakse osalemistingimuste täitmist kõigi kandidaatide puhul.

Seejärel vaadatakse läbi ainult eespool kirjeldatud korras välja valitud ja osalemistingimusi täitvate kandidaatide kandideerimisavalduse osas „Võimete sõel” (talent screener/évaluateur de talent/talentfilter) kvalifikatsiooni kohta esitatud andmed. Valikukomisjon määrab vastavalt iga valikukriteeriumi suhtelisele tähtsusele kindlaks selle kaalu (1–3) ja annab kandidaadi igale vastusele 0–4 punkti

Selleks et teha kindlaks, milliste kandidaatide kvalifikatsioon vastab kõige paremini ametiülesannete laadile, liidab valikukomisjon vastavalt iga kriteeriumi kaaluga korrutatud punktid kokku.

Valikukriteeriumid on esitatud III LISAS.

3)    Hindamisetapp

Hindamisetappi kutsutavate kandidaatide arv on maksimaalselt 3 korda suurem kui reservnimekirja kantavate kandidaatide arv. Kandidaadid, kes on saanud kvalifikatsiooni hindamisel ühe suurematest punktisummadest , kutsutakse ühe või kaks päeva kestvasse hindamisetappi, mis korraldatakse kandidaatide 2. ja 3. keeles ja tõenäoliselt Brüsselis .

Kui eelnevalt ei ole korraldatud punktis 1 kirjeldatud arvutipõhiseid valikvastustega teste, tuleb need sooritada hindamisetapis.

Hindamisetapis hinnatakse seitset üldvõimet ja -oskust ja käesoleval konkursil nõutavaid erioskusi nelja katse abil (üldvõimetel ja -oskustel ja erioskustel põhinevad intervjuud, olukorra lahendamise katse kandidaadi 2. keeles ja suuline keeleoskuse katse kandidaadi 3. keeles) ja vastavalt järgmisele tabelile:

Võime/oskus

Katsed

1.

Analüüsi- ja probleemide lahendamise oskus

Olukorra lahendamise katse

2.

Suhtlemisoskus

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

3.

Kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus

Olukorra lahendamise katse

4.

Õppimis- ja enesearendamisvõime

Üldvõimetel ja -oskustel põhinev intervjuu

5.

Prioriteetide seadmise ja organiseerimise oskus

Olukorra lahendamise katse

6.

Pingetaluvus

Olukorra lahendamise katse

7.

Meeskonnatöö oskus

Olukorra lahendamise katse

Minimaalne nõutav punktisumma

kokku 35/70

Üldvõimete ja -oskuste osakaal

50 % koondhindest


Võime/oskus

Katsed

Valdkonnapõhised erioskused

Erioskustel põhinev intervjuu

Minimaalne nõutav punktisumma

50/100

Erioskuste osakaal

50 % koondhindest

3. keel

Suuline keeleoskuse katse

Minimaalne nõutav punktisumma

5/10

3. keele katse eest saadud punkte ei liideta hindamisetapi koondhindele, kuid kandidaat peab saavutama minimaalse nõutava punktisumma.

4)    Reservnimekiri

Pärast kandidaatide tõendavate dokumentide kontrollimist koostab valikukomisjon reservnimekirja , kuhu kantakse vajalik arv kandidaate, kes on hindamisetapi lõppedes kogunud kõige rohkem punkte ja täidavad osalemistingimused. Kandidaatide nimed järjestatakse tähestiku alusel.

KANDIDEERIMISAVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisavaldus tuleb esitada elektrooniliselt EPSO veebisaidil http://jobs.eu-careers.eu

Kandideerimisavalduse esitamise lõppkuupäev: 27. mai 2015 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi.


I LISA

AMETIÜLESANDED

Parlamendi saaliteenindajad abistavad parlamendiliikmeid ja Euroopa Parlamenti kutsutud isikuid eelkõige täiskogu istungitel, muude parlamendi organite koosolekutel ning Euroopa Parlamendi ruumides toimuvatel üritustel ja sündmustel.

Ametikoht eeldab suurt paindlikkust tööaegades ja valmisolekut reisida parlamendi kolme alalise tööpaiga vahel (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) ja ka mujale.

Saaliteenindaja töökohustuste hulka kuuluvad muu hulgas järgmised ülesanded:

Töökohustused istungisaalides ja koosolekuruumides:

eesistuja abistamine praktilistes küsimustes;

osalejate vastuvõtmine ja abistamine;

eri keeltes dokumentide jagamine;

nimekaartide kohaleasetamine;

parlamendiliikmete kohalolekut kinnitavate allkirjade kontrollimine;

kohalolijate nimekirjade koostamine;

turvalisuse tagamine ja eesistuja nõudel korra säilitamise eesmärgil sekkumine;

saalidesse sissepääsu kontrollimine.

Protokolliline tegevus ja ametlikud üritused:

kõrgel positsioonil isikute vastuvõtmine ja abistamine;

lippudega seotud korraldustöö;

protokollilintide paigutamine;

spaleeris osalemine ametlike visiitide ajal.

Muud ülesanded:

posti laialikandmine, kokkukogumine ja kättetoimetamine (kärudega);

dokumendikastide, -kärude ja -kappide tühjendamine;

külastajarühmade vastuvõtmine, abistamine ja juhatamine kohtadele (rõdudel ja koosolekuruumides); korra tagamine; erieeskirjade järgimise tagamine;

külastajatele mõeldud garderoobide haldamine;

haldusalaste ülesannete täitmine (kirjavahetuse registreerimine, kataloogimine jne);

haldusalaste ülesannete täitmine arvuti abil (e-kirjad, elementaarne tekstitöötlus, intranet jne);

külastajatele, ametnikele jt teabe jagamine;

tuleohutustalituse abistamine.

I LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


II LISA

KEELED

Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu (suurkoda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia Vabariik vs. komisjon, soovivad ELi institutsioonid põhjendada, miks on käesoleva konkursi puhul seatud teise keele valikule piirang, st miks saab valida vaid piiratud arvul liidu ametlike keelte hulgast.

Sellest tulenevalt teavitatakse kandidaate, et teise keele valiku võimalused on käesoleva konkursi puhul määratud kindlaks vastavalt talituse huvidele, mille kohaselt peavad uued töötajad olema kohe töövalmis ning suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.

ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti on inglise, prantsuse ja saksa keel Euroopa Liidus teise keelena kõige levinumad ja neid keeli õpitakse teise keelena kõige sagedamini. See kinnitab, et vähemalt ühe nimetatud keele valdamine peaks kuuluma Euroopa Liidu institutsioonide ametikohtadele kandideerijate haridusele ja tööalasele pädevusele esitatavate nõuete hulka. Võttes arvesse talituse huve ja vajadusi ja kandidaatide võimeid ning arvestades käesoleva konkursi konkreetset valdkonda, on testide korraldamine neis kolmes keeles põhjendatud. Sellega tagatakse, et olenemata esimesest ametlikust keelest valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest keelest töökeele tasemel. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel hinnata kandidaatide võimet olla kohe töövalmis keskkonnas, mis vastab üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab.

Samadel põhjustel on põhjendatud kandidaadi ja institutsiooni vahelisel suhtlemisel ning kandideerimisavaldustes kasutatava keele valiku piiramine. Sel viisil on võimalik tagada ühtsus kandidaatide võrdlemisel ja nende kandideerimisavalduste kontrollimisel.

Kandidaatide võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks kolmest nimetatud keelest, sooritama mõne testi või katse oma teises keeles, mis peab olema üks neist kolmest keelest.

See ei mõjuta edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2 omandada kolmas töökeel.

II LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia


III LISA

VALIKUKRITEERIUMID

Kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse järgmist:

1.

Töökogemus ruumide ettevalmistamisel ja abistamisel väga suure osalejate arvuga (mitusada või -tuhat) koosolekutel või üritustel.

2.

Töökogemus kõrgel positsioonil isikute vastuvõtmisel ja protokollieeskirjade kohaldamisel.

3.

Töökogemus passiivse ohutuse, näiteks tuleohutuse alal.

4.

Töökogemus üksikkülastajate ja suurte külastajarühmade vastuvõtmisel ja abistamisel (külastajate vastuvõtt, saatmine, kohtadele juhatamine jne).

5.

Töökogemus konkursiteates kirjeldatud tööülesannetega seotud haldusalaste ülesannete täitmisel (nt kataloogimine, kirjavahetuse registreerimine jne).

6.

Töökogemus arvuti kasutamisel konkursiteates kirjeldatud tööülesannete täitmisel (nt e-kirjad, elementaarne tekstitöötlus, intranet jne).

7.

Konkursiteates kirjeldatud tööülesannetega seotud töökogemus, mis on saadud mitmekultuurilises keskkonnas.

8.

Töökogemus piiratud liikumisvõimega isikute abistamisel.

III LISA lõpp. Tagasi põhiteksti juurde saamiseks klõpsake siia