22.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/3


Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

(2014/C 374/03)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende rahvuslikul küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Läti

Motiiv : ELi Nõukogu eesistujariik Läti

Kujunduse kirjeldus : mündil kujutatakse Läti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ametlikku logo. Lisaks logole on mündil kiri „LATVIJAS PREZIDENTŪRA ES PADOMĒ” („ELi NÕUKOGU EESISTUJARIIK LÄTI”) ja eesistumise veebisaidi aadress „EU2015.LV”.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastavate müntide arv : 2 miljonit

Ligikaudne käibele laskmise aeg : jaanuar 2015


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide rahvusliku külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).