2.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 252/4


Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

(2014/C 252/03)

Image

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende rahvuslikul küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik : Madalmaad

Motiiv : ametlik hüvastijätt endise kuninganna Beatrixiga

Kujunduse kirjeldus : Mündi keskosas on kujutatud kuningas Willem-Alexanderi ja endise kuninganna Beatrixi profiilportreed. Vasakul on poolkaares kiri „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN” ning paremal on poolkaares kiri „BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN”. Nende kahe kirja vahel on ülaosas krooni kujutis ja alaosas rahapaja juhataja tunnus, rahapaja tunnus ja nende vahel käibelelaskmise aasta „2014”.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibelelastavate müntide arv : 1 miljon

Käibelelaskmise aeg : mai 2014


(1)  EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide rahvusliku külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).