14.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 366/10


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

(2013/C 366/05)

Image

Soomes käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Soome

Põhjus: Nobeli kirjanduspreemia laureaadi F. E. SILLANPÄÄ 125. sünniaastapäev

Kujunduse kirjeldus: Mündi siseosas on kujutatud Sillanpää portree. Ülaosas on poolringina sõnad „F. E. SILLANPÄÄ”. Vasakul aastaarv „1888” ja rahapaja tunnus. Paremal aastaarv „1964”, käibele laskva riigitunnus „FI” ja käibele laskmise aasta „2013”.

See on erimünt kogu rahvuse vanaisa mälestamiseks. F. E. SILLANPÄÄ oli stiilimeister, kes tõi Soome kirjandusse inimese ja looduse vahekorra sügavad nüansid. Talle anti Nobeli preemia 1939. aastal, eelkõige romaanide „Vaga viletsus” ja „Silja” eest. Särava kirjaniku rahvuslik maine suurenes veelgi tänu populaarsetele raadiosaadetele ja meeldejäävatele jõulujuttudele. Sõjajärgsetel aastatel kujunes tippkirjanikust pikahabemeline „taat” – kogu riigi mitteametlik vanaisa. Tema lapsepõlve jõulumeenutustest sai armastatud tava: kogu rahvas kogunes raadiote ümber hingestatult kuulama tema jõulupajatusi.

Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibelelastavate müntide arv: 1,5 miljonit

Käibelelaskmise kuupäev: november 2013


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).