26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/s2


TEADE LUGEJALE

Käesolev väljaanne sisaldab Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioone, nende protokolle ja lisasid, kuhu on sisse viidud 13. detsembril 2007. aastal alla kirjutatud ja 1. detsembril 2009. aastal jõustunud Lissaboni lepinguga tehtud muudatused. Konsolideeritud versioonid sisaldavad ka Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsioone.

Käesolev väljaanne sisaldab muudatust, mis on tehtud Euroopa Liidu toimimise lepingule, Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli (üleminekusätete kohta) muutmise protokolliga.

Käesolev väljaanne sisaldab ka 12. detsembril 2007. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt Strasbourgis välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT C 303, 14.12.2007, lk 1) teksti. Nimetatud tekst võtab üle 7. detsembril 2000. aastal välja kuulutatud harta teksti ning kohandab seda; uus tekst asendab eelmise alates Lissaboni lepingu jõustumisest 1. detsembril 2009. aastal. Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõike 1 kohaselt on 2007. aastal välja kuulutatud hartal sama õigusjõud, mis aluslepingutel.

Käesoleva väljaande näol on tegemist töövahendiga, mis ei too Euroopa Liidu institutsioonidele kaasa kohustusi.