8.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/12


Konkursikutse – Euroopa Investeerimispanga Instituut pakub oma teadmisteprogrammi raames välja kolm uut EIBURSi sponsorlustoetust

2012/C 162/10

Valdav osa Euroopa Investeerimispanga Instituudi institutsioonilistest suhetest ülikoolidega toimub tema teadmisteprogrammi kaudu, mis seisneb kolmes erinevas programmis:

EIP ülikoolide teadustöö sponsorlusprogramm EIBURS ( EIB University Research Sponsorship Programme),

STAREBEI ( STAges de REcherche BEI ) – EIP teaduspraktika programm, mis rahastab noorte teadlaste tööd EIP ja ülikoolide ühisprojektides, ning

EIP ülikoolivõrgud – koostöömehhanism ülikoolivõrkude jaoks, millel on EIP Grupi eesmärkide toetamise seisukohast olulised tunnused.

EIBURSi raames toetatakse ülikoolide teaduskeskusi, mis töötavad panga huvikeskmes olevates uurimisvaldkondades ja panga jaoks olulistel teemadel. Aastas kuni 100 000 euro suurused EIP kolmeaastased sponsorlustoetused antakse konkursi korras ELis, kandidaatriikides või potentsiaalsetes kandidaatriikides huvitatud ülikooliteaduskondadele või ülikoolide teaduskeskustele, kelle asjatundlikkus on tunnustust pälvinud EIP valitud valdkondades, eesmärgiga laiendada nende tegevust nimetatud valdkondades. Valituks osutuvad taotlused pakuvad eri väljundeid (teadustöö, kursuste ja seminaride korraldamine, erialase koostöövõrgustiku arendamine, tulemuste levitamine jne), mille kohta sõlmitakse pangaga leping.

2012/2013. õppeaastaks on EIBURSi programmi raames välja valitud kolm uut uurimisvaldkonda.

Majanduslikule kasule lisaks saadava mõju mõõtmine

2008. aastal alanud üleilmsest finantskriisist saadik on eetilised ehk sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt vastutustundlikud investeeringud pälvinud avalikes aruteludes suurt tähelepanu, keskendudes küsimusele, kuidas saaksid finantsturud paremini vastata ühiskonna vajadustele ja luua väärtust jätkusuutlikult. Ehkki tundub valitsevat üksmeel, et sotsiaalne mõju peab investeerimisotsuste tegemisel olulisemat rolli omama, pole siiani tehtud suuri edusamme eetiliste investeeringute valdkonna määratlemisel ning sotsiaalse ja keskkonnamõju kriteeriumide investeerimisprotsessi lõimimise ja mõjualaste tulemuste mõõtmise põhimõtete väljatöötamisel.

Projekti eesmärk on uurida võimalusi, kuidas mõõta ja väljendada sotsiaalset mõju, mida avaldab investeerimine sotsiaalse ettevõtluse, jätkusuutlikkusele keskendunud ärimudelite ja mikrorahastamise valdkondadesse. Uurimistöö põhjal tuleks välja pakkuda lahendused, kuidas lõimida sotsiaalse ja/või keskkonnamõju eesmärgid poliitikast juhinduvate investorite investeerimisotsustesse.

Uurimistöö peaks hõlmama empiirilisi uuringuid selle kohta, kuidas nii institutsionaalse kui ka mitteinstitutsionaalse taustaga eetilised ehk mõjule keskendunud investorid sõnastavad oma investeerimistegevuses mõjueesmärgid ja millises etapis seda tehakse. Lisaks tuleks analüüsida sellistest mõjueesmärkidest tingitud dünaamikat investeerimisotsuste protsessis ning pärast investeeringu tegemist selle jälgimisel ja juhtimisel. Erihuvi pakub sotsiaalse või keskkonnamõju ja majandusliku kasu vahelise suhte kujunemine ning see, milline on investeeringu lõpus saavutatud mõju võrreldes esialgse investeerimisotsuse tegemisel seatud eesmärgiga.

Sellise empiirilise analüüsi põhjal tuleks uurimistöös leida turul tõendeid sotsiaalsete ja keskkondlike ning finantseesmärkide ühilduvuse kohta ning kirjeldada, millistes oludes selline areng esineb.

Projektiettepanekutes tuleks üksikasjalikult määratleda ülikooli teaduskeskuse kavandatud uurimismeetod, mis lisaks empiirilisele uuringule võib hõlmata kursuseid, seminare ja konverentse, uuringuid ja projekti jaoks oluliste andmebaaside loomist. Ettepanekutes tuleks näidata ka seda, kuidas saab nendega võimendada Euroopa Investeerimispanga Grupi (ja eelkõige Euroopa Investeerimisfondi) tegevuse praktilisi külgi selles valdkonnas. Selle turusegmendi kujunemist arvestades on soovitav ka ülikoolide piiriülene koostöö, mida arvestatakse valikuprotsessis ühe eelisena.

Finantskirjaoskus

Hiljutine üleilmne majanduskriis on esile tõstnud finantskirjaoskuse olulisust. See tähendab oskusi ja teadmisi, mis võimaldavad isikul teha oma finantsteadmisi kasutades teadlikke ja tõhusaid otsuseid. On tõendeid, et ebapiisav finantskirjaoskus võis kaasa aidata n-ö rämpslaenude ja seonduvate valdkondade kriisile. See on andnud tõuke mitmete riiklike programmide loomiseks nii Euroopas kui ka mujal.

EIBURSi toetuse saamiseks peaks ülikooli teaduskeskus algatama teadustööprogrammi, milles keskendutakse olemasolevate algatuste kriitilisele uurimisele eesmärgiga teha kindlaks edu tagavad tegurid ja parimad tavad. Nende algatuste mõju hindamiseks võib kasutada alternatiivseid meetodeid, nagu ökonomeetrilised testid või mõjuhindamisraamistikud. Lisaks tuleks teatavate ELi riikide puhul analüüsida vajakajäämisi ja kasutamata võimalusi (gap analysis).

Piirkondlikult peaksid projektiettepanekud keskenduma OECD liikmesriikidele, ent mitte ainult. Toetatakse taotlejate uurimistööalaseid partnerlusi teiste ülikoolide ja teaduskeskustega. Projekt võib hõlmata ka täiendavat tegevust, mida ülikooli teaduskeskus on valmis läbi viima selle uurimisvaldkonna sponsorlustoetusega, sealhulgas:

kursuste, suvekoolide, konverentside ja seminaride korraldamist,

andmebaaside loomist,

uuringuid.

Tasuvusanalüüs teadus-, arendus- ja innovatsioonisektoris

Teadus-, arendus- ja innovatsiooniinfrastruktuuri (TAI-infrastruktuur) kulude ja tulude mõõtmine või hindamine on teadaolevalt väga keeruline. Siiski keskendutakse maailma poliitikaaruteludes aina rohkem innovatsioonile ja teadmistepõhisele majandusele kui pikaajalise jätkusuutliku majanduskasvu käimapanevale jõule. Sotsiaal-majandusliku mõju uurimiseks kasutatakse arvukalt meetodeid ja näitajaid. Panga praegune metoodika on konservatiivne ja vastab regionaalpoliitika peadirektoraadi suunisele „Investeerimisprojektide tasuvusanalüüsi teatmik” („Guide to cost/benefit analysis of investment projects”). Ent selles dokumendis ei selgitata TAI-sektorit.

Selle lünga täitmiseks palkas JASPERSi meeskond kõigepealt konsultandi, kes tegi koostööd Tšehhi ametiasutustega, et töötada välja tasuvusanalüüsi juhend TAI-infrastruktuuri jaoks. Paari aasta jooksul selle juhendi kasutamisel saadud kogemused on võimaldanud luua hea andmebaasi, saada ülevaate sektoris valitsevatest suundumustest ning mõista juhendi eeliseid ja puuduseid.

Juhendi instituudisisene läbivaatamine on lisaks aidanud mõista mitmeid juhendiga seotud asjakohaseid rahalisi väärtusi, ent on näidanud ka seda, mida juhendi edasiarendamiseks veel teha tuleb.

Samal ajal on kogu maailmas tekkinud suur huvi selle sektori tasuvusanalüüsi vastu ning käimas on oluliselt rohkem selle sektori uuringuid kui esimese suunise väljatöötamise ajal. Uuringuid viiakse läbi nii suuremate teadusasutuste juhtimisel kui ka selleteemalistes eraldi foorumites (hea näide on FenRIAM (http://www.fenriam.eu/ või http://www.fenriam.eu/doc/FenRIAM%20full%20guide.pdf)).

Projekti eesmärk on tugineda praegusele sisemisele läbivaatamisele ja töötada välja mudel, mis on akadeemiliselt usaldusväärne ja kindel, ent samal ajal lihtsasti kohaldatav ja hinnatav. Selleks peab uurimismeeskond tutvuma valdkonna uusima kirjandusega, hindama liikmesriikide maksevalmiduse mudeleid seoses sellistest projektidest tavapäraselt saadud kasuteguritega, selgitama vajaduse korral selliste võimalike kasuteguritega seotud väärtuseid turul ning tegema kindlaks tüüpilised TAI-infrastruktuuri projektid, mille rahastamist taotletakse. Kogu uurimistöö peab toimuma asjakohases teoreetilises raamistikus.

Tulemused

EIBURSi toetuse saamiseks peaks ülikooli teaduskeskus algatama teadustööprogrammi, mis on keskendunud olemasolevate meetodite ja prognoositud infrastruktuuriinvesteeringuvajaduste läbivaatamisele, ning töötama välja ühtse meetodi kulude ja tulude prognoosimiseks, mida saaks kasutada nii pank kui ka teised isikud (eelkõige projektide esitajad). Kuna tegemist on kolmeaastase uuringuga, siis peaksid taotlejad koostama vaheandmete esitamise ajakava. Projekt võib hõlmata ka täiendavat tegevust, mida ülikooli teaduskeskus on valmis läbi viima selle uurimisvaldkonna sponsorlustoetusega, sealhulgas:

kursuste, suvekoolide, konverentside ja seminaride korraldamist;

andmebaaside loomist;

uuringuid.

Projekt peaks vastama kõikidele peamiste Euroopa institutsioonide koostatud või ajakohastatud tasuvusanalüüsi suunistele.

Projektiettepanekud tuleb esitada inglise või prantsuse keeles ning esitamistähtaeg on 14. september 2012. Pärast seda tähtaega esitatud projektiettepanekuid arvesse ei võeta. Projektiettepanekud tuleb saata järgmiselt.

 

Elektrooniline koopia:

universities@eib.org

ja

 

paberkoopia:

EIB Institute

98-100, boulevard Konrad Adenauer

2950 Luxembourg

LUXEMBOURG

For the attention of Ms Luísa FERREIRA, Co-ordinator.

Täpsemat teavet EIBURSi valikumenetluse ning teiste programmide ja mehhanismide kohta saab aadressilt http://institute.eib.org/