9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/32


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

2012/C 71/09

1.

5 märtsil 2012 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtjad Sortiva B.V. („Sortiva”, Madalmaad) ja Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Madalmaad) omandavad ühiskontrolli ühinemismääruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtjate Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Madalmaad) ja Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Madalmaad) üle aktsiate või osade ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Remondis: paberi, kartongi ja muude jäätmevoogude kogumine, eraldamine ja sorteerimine;

Sortiva: tavajäätmevoogude nagu puit ja ehituspraht eraldamine, sorteerimine ja ringlussevõtt;

Sortiva P&K: paberi ja kartongi eraldamine ja sorteerimine;

Stam: paberi ja kartongi kogumine, eraldamine ja sorteerimine ning arhiivide hävitamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda EÜ ühinemismääruse reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas EÜ ühinemismäärusega (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301), elektronposti (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1 („EÜ ühinemismäärus”).

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32 („lihtsustatud korda käsitlev teatis”).