19.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 212/22


KONKURSIKUTSE

„Toetus ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitamismeetmetele”

2012. aasta eelarve rubriigi 05 08 06 alla kuuluvate teavitamismeetmete rakendamine

2011/C 212/11

1.   SISSEJUHATUS

Käesolev konkursikutse põhineb nõukogu 17. aprilli 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 814/2000 ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teavitamismeetmete kohta, (1) millega on kindlaks määratud liidu kaasrahastatavate teavitamismeetmete liik ja sisu. Komisjoni määruses (EÜ) nr 2208/2002, (2) mida on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1820/2004, (3) on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 814/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

Käesolev konkursikutse on ette nähtud nõukogu määruse (EÜ) nr 814/2000 artikli 3 lõike 1 kohaste teavitamismeetmete rahastamiseks 2012. aasta eelarve assigneeringutest. Käesolevas konkursikutses käsitletakse ajavahemikus 1. märtsist 2012 kuni 28. veebruarini 2013 rakendatavaid (sh ettevalmistamine, rakendamine, tagasiside ja hindamine) teavitamismeetmeid.

Teavitamismeede on integreeritud, iseseisev ja ajaliselt piiratud teabeüritus, mis toimub ühe eelarve alusel. Sellise teabeürituse alla kuuluvad meetmed, mis ulatuvad tavalistest konverentsidest kuni mitmest tegevusest koosneva teavituskampaaniani ning avaliku teavitamise/kommunikatsiooni vahendid.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2208/2002 artikli 4 lõike 2 kohaselt on käesoleva konkursikutse raames taotlejad juriidilised isikud, kes on liikmesriigis registreeritud vähemalt kaks aastat tagasi.

2.   2012. AASTA ESMATÄHTSAD TEEMAD JA MEETMETE LIIGID

2.1.   Esmatähtsad teemad

Ühine põllumajanduspoliitika, mis on Euroopa vundamendi nurgakivi, saab 2012. aastal 50aastaseks. See juubel annab võimaluse võtta meetmeid ühise põllumajanduspoliitika tutvustamiseks: selle ajalugu ja areng, konkreetsed tulemused ja väljavaated reformiettepanekute raames.

Käesoleva konkursikutse raames soovib komisjon rõhutada nende meetmete olulisust, mille loodetav mõju on suur, mis on innovaatilised ja loomingulised ning mis ei ole suunatud üksnes maaelule, vaid kogu ühiskonnale.

Meetmetega peab tõstma esile ühise põllumajanduspoliitika kui ELi ühise poliitika rolli ja sellest saadavat kasu, järgides ühiskonna vajadusi ja ootusi ning järgmisi eesmärke:

seista paremini vastu uutele väljakutsetele nagu toiduga kindlustatus, kliimamuutustega seotud probleemid, loodusvarade säästev kasutamine ning piirkondade tasakaalustatud areng;

aidata põllumajandussektoril tulla toime majanduskriisi mõjudega ja põllumajandussaaduste hinnakõikumistega;

aidata kaasa arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule, nagu on määratletud Euroopa 2020. aasta strateegias.

2.2.   Teavitamismeetmete liigid

Komisjon soovib saada käesoleva konkursikutse raames taotlusi kahte liiki integreeritud teavitamismeetmete kohta:

siseriiklikul tasandil, kaasates eri partnereid suurde ühisprojekti;

Euroopa tasandil võimalikult paljudes liikmesriikides, et suurendada mõju.

Teavitamismeetmete eesmärk peab olema:

tutvustada ühist põllumajanduspoliitikat, selle ajalugu ja arengut, samuti arenguväljavaateid reformiettepanekute raames asjaomastes liikmesriikides/Euroopa tasandil;

suurendada üldsuse, eelkõige linnapiirkondade huvi põllumajanduse rolli ja maaelu arengu vastu meie ühiskonnas, väärtustades põllumajandustootjate eri funktsioone.

Teavitamismeetmed peavad olema laiaulatuslikud teavitamiskampaaniad ja koosnema ühest või mitmest allpool nimetatud tegevusest:

innovaatilised ja originaalsed multimeedia- ja/või audiovisuaalsed vahendid ning nende levitamine (raadio- ja/või teleprogrammid, (4) tõsielusõud, jutusaated, videoklipid, …) (5);

avalikud reklaamikampaaniad suure liiklusega kohtades (metroo, raudteejaam jne);

„talu linnas” tüüpi üritused jne;

meediaüritused;

konverentsid, seminarid, täpselt määratletud sihtrühmade töögrupid.

2.3.   Sihtauditoorium

Käesoleva konkursikutse puhul on projektide sihtauditooriumiks avalikkus (eelkõige noored ja linnaelanikud), meedia, kodanikuühiskond ja maaelu sidusrühmad.

3.   KESTUS JA EELARVE

Käesolevas konkursikutses käsitletakse ajavahemikus 1. märtsist 2012 kuni 28. veebruarini 2013 kestvaid (sh ettevalmistamine, rakendamine, tagasiside ja hindamine) teavitamismeetmeid, kuid need tuleb tingimata rakendada 2012. aastal.

Käesoleva kutse raames rahastatavate teavitamismeetmete jaoks ettenähtud kogueelarve on 3 250 000 EUR. Kõnealune summa jaotatakse taotluste vahel, millele hindamiskomisjon on andnud kõrgeimad hinded vastavalt kriteeriumidele, mis on esitatud III lisa punktis 2. Komisjon jätab endale vajaduse korral õiguse kõnealust kogusummat vähendada.

Komisjonilt taotletava toetuse suurus (sh kindla suurusega summa personalikuludeks) on vahemikus 100 000–500 000 EUR punktis 2.2 osutatud teavitamismeetme kohta.

Komisjoni toetus valitud taotlustele ei või ületada 50 % kogu abikõlblikest kuludest (vt IV lisa – eelarve koostamine), v.a personalikulud. Lisaks kõnealusele summale makstakse veel kuni 10 000 EUR meetmetele, mille kõik abikõlblikud kulud (v.a kindla suurusega summa personalikuludeks) on alla 400 000 EUR ning kuni 25 000 EUR meetmetele, mille kõik abikõlblikud kulud (v.a kindla suurusega summa personalikuludeks) on 400 000–950 000 EUR.

Eriti oluliste teavitamismeetmete puhul ja juhul, kui taotluses seda palutakse, võib komisjoni panust suurendada kuni 75 %-ni

Teavitamismeede tunnistatakse eriti oluliseks vastavalt määruse (EÜ) nr 2208/2002 artikli 7 lõikele 2, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1)

selles esitatud teabelevitamise kavaga tagatakse teabe levitamine võimalikult suurele osale elanikkonnast, hõlmates vähemalt kolme liikmesriiki ja vähemalt 5 % asjaomaste riikide elanikest, kusjuures eeldatavat ja saavutatud mõju tõestatakse väliste asjakohaste tõenditega (statistika auditooriumi suuruse kohta jne);

2)

hindamiskomisjon on sellele andnud vähemalt 75 punkti 100st toetuse andmise kriteeriumide järgi, mis on esitatud III lisa punktis 2.

Käesoleva konkursikutse alusel toetust saanud teavitamismeetmete eelrahastamine ei ole lubatud. Vajaduse korral võib toetusesaaja taotleda vahemakse tegemist, esitades tehnilise ja rahalise vahearuande. Vahemakse ei ületa 30 % toetuslepinguga ettenähtud summast. See summa määratakse kindlaks meetme realiseerimise ulatuse alusel ning raamatupidamise vahearuandes kajastatud tegelikult tehtud abikõlblike kulude alusel, mille komisjon on kinnitanud ning mille suhtes kohaldatakse kaasrahastamise osakaalu, mis on ette nähtud toetuslepinguga. Kindla suurusega summa personalikuludeks makstakse välja lõppmakse raames.

Taotluse väljavalimine ei kohusta komisjoni maksma kogu summat, mida taotleja taotles. Toetus ei tohi mingil juhul ületada taotletud summat. Meetmele, mida rahastatakse Euroopa Liidu muudest allikatest, toetust ei anta.

4.   ÜLDISED JUHISED TAOTLUSE ESITAMISEKS

4.1.   Kuidas taotlust ette valmistada?

Iga taotleja võib esitada ainult ühe teavitamismeetme taotluse aasta jooksul.

Taotlus esitatakse asjakohases vormis, mis on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_et.htm

Taotlus peab olema kirjutatud ühes liidu ametlikus keeles. Taotluse õigeaegse käsitlemise hõlbustamiseks soovitatakse taotlejatel siiski esitada oma taotlus inglise või prantsuse keeles. Kui see ei ole võimalik, tuleks taotlejatel lisada vähemalt vormi nr 3 sisu tõlge inglise või prantsuse keeles.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente, mis on kättesaadavad eelnimetatud veebisaidil:

meetme nimetust ja taotletavat toetussummat sisaldav taotluskiri, millele on märgitud taotletav toetussumma ning millel on taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja allkiri; kirjas esitatud toetussumma peab olema identne eelarve tulude tabelis punktides g ja h esitatud Euroopa Liidu kaasrahastamise summaga;

taotluse vorm nr 1 (andmed toetuse taotleja kohta ), vorm nr 2 (vajaduse korral andmed kaaskorraldajate kohta), vorm nr 3 (teavitamismeetme üksikasjalik kirjeldus); kui mõni küsimus ei ole kavandatava teavitamismeetme suhtes kohaldatav, tuleb märkida „mitte kohaldatav” või „m/k”. Arvesse võetakse ainult nendel vormidel esitatud taotlusi; samas, kui vormi 2 ei kohaldata, tuleb selle esimesel leheküljel märkida m/k;

kavandatava teavitamismeetme eelarve (mis koosneb ühest üksikasjalikust kulude tabelist ja ühest tulude tabelist, mis on tasakaalus), mis on nõuetekohaselt täidetud ning millel on taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja allkiri ja kuupäev;

kõik muud täiendavad dokumendid, mis on loetletud I lisas (Toetuse taotlemiseks nõutavad lisadokumendid).

4.2.   Millal ja kellele taotlus saata?

Taotlejad peavad saatma oma täieliku taotluse ühe koopia paberkandjal hiljemalt 30. septembriks 2011 tähitud postiga (koos vastuvõtuteatisega, postitamise kuupäeva tõendab postitempel) järgmisel aadressil:

European Commission

Unit AGRI. K.1.

Call for proposals 2011/C /…

Attn. Angela Filote

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Taotlused tuleb esitada pitseeritud ümbrikus või pappkarbis, mis omakorda on pandud teise pitseeritud ümbrikusse või pappkarpi. Sisemisele ümbrikule või pappkarbile tuleb kirjutada konkursikutses nimetatud talituse nimi, kellele kiri on adresseeritud, ning lisada märkus „Call for Proposals — Not to be opened by the mail service” (Konkursikutse – postitöötlemisel mitte avada). Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja paneb oma allkirja.

Komisjoni talitused peavad kõik saabunud dokumendid lehthaaval skaneerima, seepärast palun ärge klammerdage taotluskirja ja lisade lehti kokku. Samuti soovitatakse taotlejatel keskkonnasäästlikkuse huvides esitada oma taotlused ümbertöödeldud paberil ja kahepoolselt trükituna.

Samal ajal, hiljemalt 30. septembril 2011 kell 24.00 (Brüsseli aja järgi) peab taotleja saatma oma taotluse elektroonilise koopia (kasutage „kättesaamise kinnituse” võimalust), mis sisaldab ainult taotluskirja, vorme nr 1–3 ja eelarvet, mis on identsed posti teel saadetutega, järgmisel e-posti aadressil:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

Taotleja vastutab oma taotluse (paberkandjal ja elektrooniliselt) täielikkuse ja tähtajaks saatmise eest. Pärast esitamise lõpptähtpäeva saadetud taotlusi vastu ei võeta.

5.   MENETLUS JA AJAKAVA

5.1.   Taotluste vastuvõtmine ja registreerimine

Komisjon registreerib taotluse ja saadab vastuvõtukinnituse 15 tööpäeva jooksul pärast taotluste esitamise lõpptähtpäeva e-kirjaga, mis sisaldab taotluse registreerimise numbrit.

5.2.   Taotluste hindamine abikõlblikkus- ja välistamiskriteeriumide alusel

Asjakohane hindamiskomisjon tegeleb taotluste abikõlblikkuse läbivaatamisega. Taotlused, mis ei vasta ühele või mitmele II lisas sätestatud kriteeriumile (abikõlblikkus- ja välistamiskriteeriumid), lükatakse tagasi.

Kõik abikõlblikud taotlused pääsevad edasi hindamise järgmisse etappi (hindamine valikukriteeriumide alusel – taotlejate tehnilised võimalused ja finantssuutlikkus).

5.3.   Hindamine valikukriteeriumide alusel – taotlejate tehnilised võimalused ja finantssuutlikkus

Selles etapis uurib hindamiskomisjon taotluses esitatud teabe põhjal abikõlblike taotlejate tehnilisi võimalusi ja finantssuutlikkust III lisa punktis 1 kirjeldatud kriteeriumide (valikukriteeriumid) alusel.

Kõik selle etapi läbinud taotlejad pääsevad edasi järgmisse etappi (hindamine toetuse andmise kriteeriumide alusel).

5.4.   Taotluste hindamine toetuse andmise kriteeriumide alusel

Selles etapis hindab hindamiskomisjon taotlusi toetuse andmise kriteeriumide alusel, mis on esitatud III lisa punktis 2 (toetuse andmise kriteeriumid).

Hindamiskomisjon esitab toetuse saamiseks ainult need taotlused, mis selles etapis on saanud 100 võimalikust punktist vähemalt 60 (ning vähemalt 50 % iga kriteeriumi puhul võimalikest punktidest). 100 võimalikust punktist vähemalt 60 saamine ei taga siiski, et teavitamismeetmele antakse toetust. Komisjon võib suurendada minimaalselt nõutavat punktide arvu sõltuvalt edukate taotluste arvust ja eelarveressursside suurusest.

Taotlused, mis on saanud 100 võimalikust punktist alla 60 või vähem kui 50 % iga kriteeriumi puhul saadaolevatest punktidest, lükatakse tagasi ning taotlejale saadetakse selle kohta kirjalik teade, milles esitatakse tagasilükkamise põhjused.

Kui taotletav toetus antakse, saab toetusesaaja eurovääringus koostatud toetuslepingu (näidis on kättesaadav käesoleva konkursikutse punktis 4.1 osutatud veebisaidil), milles on kindlaks määratud rahastamise tingimused ja rahastamise tase, mis võib olla madalam taotluses soovitud summast. Arvutusvigade või abikõlbmatuks tunnistatud kulude puhul korrigeerivad komisjoni talitused eelarvet. Kui korrigeerimise tulemuseks on kulude suurenemine, jääb taotletav summa samaks ning taotleja panust suurendatakse vastavalt.

Hindamismenetluse eeldatav lõpptähtpäev on 2012. aasta alguses. Komisjoni talitused ei ole volitatud andma taotlejatele teavet nende taotluse hindamise kohta enne otsuse tegemist. Sellepärast palutakse taotlejatel enne seda kuupäeva taotluse tulemusi käsitlevate küsimuste osas komisjonile mitte helistada või kirjutada.

6.   REKLAAM

6.1.   Toetusesaaja vastutus

Põllumajanduse peadirektoraat töötab välja logo kõigi ühist põllumajanduspoliitikat tutvustavate projektide jaoks. Logo on elektrooniliselt kättesaadav järgmisel veebisaidil: http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo/index_et.htm ning on ette nähtud eri andmekandjate jaoks (ribareklaamid, postrid, esitlusstendid, …).

Toetusesaajatel on lepingust tulenev kohustus laadida kõnealune materjal alla, et kasutada seda kampaania käigus asjaomastel andmekandjatel vastavalt toetuslepingus sätestatud tingimustele. Kõnealuste andmekandjate valmistamise kulud peavad olema lisatud meetme eelarvele.

Peale selle on toetusesaajal lepingujärgne kohustus tagada kõigi asjakohaste vahenditega ja vastavalt toetuslepingus sätestatud tingimustele, et teavitamismeetme rahastamine liidu poolt avalikustataks meetme kestuse ajal ning et seda märgitaks iga meetme puhul seoses toetusesaaja avaldatud teabe, trükise ja reklaammaterjaliga.

Teabes ja trükistes, mida toetusesaaja mis tahes vormis ja mis tahes andmekandjal edastab või avaldab, peab alati olema märgitud, et see puudutab üksnes teabe esitajat ning ei kajasta tingimata komisjoni ametlikku seisukohta.

Tehnilise rakendamise lõpparuanded peavad sisaldama tõendeid sellise avalikustamise kohta. Logo näidise saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_et.htm märkega „Euroopa Liidu toetusel”.

Kui toetusesaaja eespool nimetatud kohustusi ei täida, jätab komisjon endale õiguse asjaomasele teavitamismeetmele eraldatud toetussummat vähendada või toetuse maksmisest üldse keelduda.

7.   ISIKUANDMETE KAITSE

Euroopa Komisjon tagab, et kõiki taotluses sisalduvaid kandidaatide isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (6). Eelkõige kohaldatakse seda kõnealuste andmete konfidentsiaalsuse ja kaitstuse tagamiseks.


(1)  EÜT L 100, 20.4.2000, lk 7.

(2)  EÜT L 337, 13.12.2002, lk 21.

(3)  ELT L 320, 21.10.2004, lk 14.

(4)  Kaasrahastamise korral peab iga audiovisuaalse programmiga kaasnema kindel levikohustus.

(5)  Antud liiki meetme puhul annab toetusleping komisjonile sõnaselgelt õigused reprodutseerida ja levitada mittekaubanduslikel eesmärkidel käesolevas meetmes kirjeldatud tooteid, saateid või osi mis tahes meediavormis ilma territoriaalsete piiranguteta määramata ajaks.

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


I LISA

TOETUSE TAOTLEMISEKS NÕUTAVAD LISADOKUMENDID

Et taotlus oleks täielik, peab see sisaldama (lisaks taotluskirjale, taotlusvormidele ja eelarvele, mis on kättesaadavad käesoleva konkursikutse punktis 4.1 märgitud veebisaidil) kõiki järgmisi lisadokumente. Taotlejad vastutavad asjaomaste dokumentide lisamise eest allpool esitatud järjekorras. Taotlus võidakse tagasi lükata, kui ühte neist dokumentidest ei ole esitatud.

Dokument

Nimetus

Tähelepanekud

Dokument A

Õigussubjekti registreerimise andmed

Kõik taotlejad. Vorm on kättesaadav käesoleva konkursikutse punktis 4.1 märgitud veebisaidil.

Dokument B

Finantsandmed

Kõik taotlejad. Vorm on kättesaadav käesoleva konkursikutse punktis 4.1 märgitud veebisaidil.

Dokument C

Põhikiri (põhimäärus)

Kõik taotlejad, kes ei ole avaõiguslikud asutused.

Dokument D

Hiljutine väljavõte taotleja ametlikku registrisse kantud andmetest, mis on esitatud vastavalt selle liikmesriigi õigusaktidele, kus taotleja on registreeritud (nt riigi teataja või äriregistri väljavõte), millel on selgelt esitatud taotleja nimi ja aadress ning registreerimise kuupäev.

Kõik taotlejad.

Dokument E

Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, registreerimisdokumendi koopia.

Kui taotlejal ei ole õigust käibemaksu tagasi saada, tuleb esitada seda tõendav ametlik dokument.

Eraõiguslikud taotlejad (avaõiguslike asutuste makstud käibemaks ei kuulu mingil juhul sinna alla). Kui taotlejal ei ole õigust käibemaksu tagasi saada, esitab ta tõendi, mille on välja andnud maksuamet või muu organisatsiooniväline isik, kes vastutab raamatupidamisaruannete koostamise või kontrollimise eest (sõltumatu raamatupidaja, audiitor vms), või esialgu omakäelise kinnituse. Toetusleping allkirjastatakse alles siis, kui on esitatud sõltumatu asutuse tõend.

Dokument F

Bilansiaruanded ning kasumi ja kahjumi aruanded kahe viimase suletud eelarveaasta kohta või mõni muu dokument (näiteks pangatõend), mis tõendab taotleja finantsolukorda ja võimet täita teavitamismeetme rakendamiseks ettenähtud ajavahemiku jooksul oma ülesandeid.

Kõik taotlejad, kes ei ole avaõiguslikud asutused.

Dokument G

Nende töötajate elulookirjeldus, kes valmistavad kavandatud teavitamismeetme ette, viivad ellu, jälgivad ja hindavad seda.

Kõik taotlejad ja kaaskorraldajad.

Dokument H

Tõend teiste rahastajate poolt (k.a juhul, kui rahastaja on ka kaaskorraldaja) kavandatud teavitamismeetmele antava rahalise toetuse kohta (peab sisaldama iga eeldatava rahastaja ametlikku kinnitust rahastamise kohta koos teavitamismeetme nimetuse ja toetuseks eraldatava summaga).

Dokument tuleb kindlasti lisada kaasrahastajate olemasolu korral.

NB!

Kaks peamist taotluste tagasilükkamise põhjust viimase kahe aasta jooksul on seotud sellega, et dokumentide E ja H puhul ei ole tingimused olnud täidetud. Käibemaksu puhul (dokument E) on väga oluline esitada nõutud dokumendid, isegi kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane (vähemalt tema enda kinnitus). Kaasrahastamise korral (dokument H) tuleb esitada tõendid kõigi kaasrahastajate kohta (eelarve tulude tabeli punktid c, d ja f).


II LISA

ABIKÕLBLIKKUS- JA VÄLISTAMISKRITEERIUMID

1.   Abikõlblikkuse kriteeriumid

a)   Taotleja abikõlblikkuse kriteeriumid:

Taotleja peab olema liikmesriigis vähemalt kaks aastat tagasi registreeritud õigussubjekt. See peab olema selgelt näidatud taotluses ja tõendavates dokumentides. Taotlused, mille on esitanud taotlejad, kes ei ole liikmesriigis registreeritud vähemalt kaks aastat tagasi või kes ei suuda seda tõendada, lükatakse tagasi.

b)   Taotluse abikõlblikkuse kriteeriumid:

Käesoleva konkursikutse alusel esitatud taotlused peavad vastama kõigile järgmistele kriteeriumidele:

see tuleb esitada hiljemalt 30. septembril 2011 (saatmise kuupäeva tõendab postitempel);

selle koostamisel tuleb kasutada nii punktis 4.1 nimetatud Interneti-aadressil allalaadimiseks kättesaadavaid taotluse ja eelarve originaalvorme kui ka elektroonilist versiooni;

see peab olema kirjutatud ühes liidu ametlikus keeles;

see peab sisaldama kõiki käesoleva konkursikutse punktis 4.1 loetletud dokumente;

taotluskirjas tuleb märkida teavitamismeetme nimetus ja taotletav toetussumma (peab olema identne eelarve tulude tabelis punktides g ja h esitatud summaga) ning sellel peab olema taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja allkiri;

taotleja võib esitada ainult ühe taotluse eelarveaasta jooksul;

komisjonilt taotletava toetuse suurus (sh kindla suurusega summa personalikuludeks) on vahemikus 100 000–500 000 EUR;

kavandatava teavitamismeetme eelarve:

tuleb esitada eurodes;

peab sisaldama üht kulude ja üht tulude tabelit, mis on omavahel tasakaalus;

tuleb nii kulude kui ka tulude tabelis kuupäevastada ja allkirjastada taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja poolt;

tuleb koostada üksikasjalikke arvutusi (kogused, ühikuhinnad, koguhinnad) ja määratlusi kasutades; kindla suurusega summasid (v.a personalikulud) ei aktsepteerita;

peab jääma komisjoni poolt teatavate kulukategooriate puhul kehtestatud maksimumsummade piiresse (vt IV lisa ja punktis 4.1 osutatud veebisaidil kättesaadav dokument „Maksimaalsed komisjoni aktsepteeritavad majutus-(hotelli-)kulud”);

tuleb esitada ilma käibemaksuta, kui taotleja on käibemaksukohustuslane ja tal on õigus see maha arvata või kui tegemist on avaõiguslike asutusega;

peab tulude poolel näitama taotleja enda panust, komisjoni rahalist toetust ja vajaduse korral üksikasju kõigi teiste rahastajate toetuse kohta ning projektist saadavaid tulusid, sealhulgas vajaduse korral osalejatelt nõutavad tasud.

kavandatav teavitamismeede (ettevalmistamine, rakendamine, tagasiside ja hindamine) viiakse läbi 1. märtsist 2012 kuni 28. veebruarini 2013.

Abikõlblikud ei ole järgmised meetmed:

õigusaktidega ettenähtud meetmed;

meetmed, mida Euroopa Liit rahastab mõnelt muult eelarverealt;

tulunduslikud meetmed;

üldkogud või kohustuslikud koosolekud.

Kõik taotlused, mis ei vasta ühele või mitmele eespool nimetatud kriteeriumile, lükatakse tagasi kui toetuse saamise tingimustele mittevastavad.

2.   Välistamiskriteeriumid

Komisjon jätab kõrvale kõik taotlejad, kes on ühes komisjoni määruse (EÜ) nr 2208/2002 artiklis 5 ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) artikli 93 lõikes 1, artiklis 94 ja artikli 96 lõike 2 punktis a kirjeldatud olukordadest.

Toetust ei või anda taotlejatele, kes toetuse taotlemise ajal on ühes järgmistest olukordadest:

nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, nad on peatanud oma äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb siseriiklike õigusnormidega ettenähtud samasugusest menetlusest;

nad on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglitega seotud süüteos;

nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu ja tellija suudab seda mis tahes viisil tõendada;

nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;

nad on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab liidu finantshuve;

pärast mõnda muud Euroopa Liidu eelarvest rahastatavat hankemenetlust või toetuse andmise menetlust on leitud, et nad on lepingut tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata;

neil on huvide konflikt;

nad on mõistetud süüdi valeandmete esitamises, eelkõige seoses eelarvevahendeid käsutava asutuse nõutud teabega, või teabe esitamata jätmises.

Taotlejad peavad kinnitama, et nad ei ole üheski eespool loetletud olukorras (vt käesoleva konkursikutse punktis 4.1 osutatud veebisaidil kättesaadav taotluskiri). Komisjon võib olenevalt juhtimisriskide analüüsist nõuda lisatõendeid. Valeandmete esitamises süüdi tunnistatud taotlejate suhtes võib kohaldada halduskaristusi ja rahatrahve.


III LISA

VALIKU- JA TOETUSE ANDMISE KRITEERIUMID

1.   Valikukriteeriumid

Oma tehnilise suutlikkuse tõestamiseks peab taotleja tõendama, et

tal on meedet arvesse võttes olemas kavandatava teavitamismeetme ettevalmistamiseks, rakendamiseks, jälgimiseks ja hindamiseks vajalikud tehnilised oskused;

ta on viimase kahe aasta jooksul viinud ellu vähemalt ühe avaliku teavitamisprojekti;

tal on vähemalt kaheaastane tegutsemiskogemus selles valdkonnas (neis valdkondades).

Oma finantssuutlikkuse tõestamiseks peab taotleja tõendama, et

tema finantsolukord on piisavalt usaldusväärne, et täita meetme elluviimiseks ettenähtud ajavahemiku jooksul oma ülesandeid.

Taotleja tehnilise ja finantssuutlikkuse üle otsustatakse selle teabe põhjal, mis ta on esitanud oma taotluses. Komisjon võib siiski nõuda täiendavat teavet. Taotlejatele tuletatakse meelde, et käesoleva konkursikutse alusel toetust saanud teavitamismeetmete puhul ei tee komisjon eelmakseid. Taotlejad peavad ise kandma teavitamismeetme kogukulud. Komisjoni toetus makstakse välja alles pärast tehnilise ja rahalise rakendamise lõpparuande heakskiitmist, mille toetusesaajad esitavad pärast teavitamismeetme lõppu, ja vajaduse korral jäetakse abikõlbmatud kulud välja.

Vajaduse korral võib toetusesaaja taotleda vahemakse tegemist (vt konkursikutse 3. punkt – Kestus ja eelarve).

2.   Toetuse andmise kriteeriumid

Ajutine komitee hindab kõiki teavitamismeetmeid järgmistest kriteeriumidest lähtudes:

1)

(maksimaalselt 30 punkti): meetme asjakohasuse ja üldise huvi hindamisel peetakse silmas eelkõige järgmist:

seda, mil määral meetme eesmärgid ja sisu on kooskõlas määruse (EÜ) nr 814/2000 artiklis 1 sätestatud eesmärkidega ning punktis 2.1 märgitud esmatähtsate teemade ja punktis 2.2 osutatud meetmete liikidega (15 punkti);

taotluse üldine kvaliteet. Projektiettepanekud peaksid olema kontseptuaalselt selged ja tulemused saavutatavad. Meetme ja eesmärkide kirjeldus peab olema täpne ning taotleja ja iga kaaskorraldaja ülesanded ja kohustused selged. Tööplaan peab olema projekti eesmärkidega kooskõlas ja realistlik (15 punkti);

2)

(maksimaalselt 30 punkti): ettepaneku üldise lisaväärtuse hindamisel peetakse silmas eelkõige järgmist:

meetme sihtauditoorium. Eelistatakse meetmeid, mis on suunatud rohkem kui ühele liikmesriigile ja 5 %-le nende elanikest (15 punkti);

kavandatavate meetmete innovaatilisus ja loomingulisus (10 punkti);

taotluse rahaline kvaliteet. Taotlustest peab ilmnema, et projekt kasutab komisjoni rahalist toetust parimal moel ja on kulutõhus (5 punkti);

3)

(maksimaalselt 25 punkti): meetme mõju ja valitud teabeedastuspoliitika hindamisel peetakse silmas eelkõige järgmist:

sihtauditooriumi suurus, kvaliteet ja esindavus (sealhulgas otsesed toetusesaajad) seoses meetme liigiga (15 punkti);

taotleja ja kaaskorraldajate suutlikkus tagada tõhusad järelmeetmed ja levitada saavutatud tulemusi, samuti kasutatavad teabekanalid (eriti ajakirjandus, raadio ja televisioon, Internet, otsene levitamine) ja nende roll meetme puhul (10 punkti);

4)

(maksimaalselt 15 punkti): meetme hindamisel peetakse silmas eelkõige järgmist:

meetme oodatava huviväärsuse põhjendamine ja tulemuste hindamine pärast meetme elluviimist (10 punkti);

edastatud teabe mõju mõõtmiseks kasutatavad meetodid (ülevaated, küsimustikud, statistika jne) (5 punkti).

Meetmed on hea kvaliteediga ja hindamiskomisjon esitab need toetuse saamiseks, kui need saavad eespool kirjeldatud kriteeriumide 1–4 järgi vähemalt 60 punkti 100st võimalikust ja vähemalt 50 % iga kriteeriumi puhul võimalikest punktidest. Komisjon võib suurendada nõutavate miinimumpunktide arvu sõltuvalt eelarveressursside suurusest. Juhime tähelepanu asjaolule, et komisjoni otsus toetuse andmise kohta võib erineda hindamiskomisjoni ettepanekust.


IV LISA

EELARVE KOOSTAMINE

Eelarve peaks vastama kõikidele II lisas (Abikõlblikkus- ja välistamiskriteeriumid) sätestatud asjakohastele eeskirjadele. Eelarve esitamisel tuleks kasutada originaalvorme (kulude ja tulude tabel).

Kulude tabel peab olema üksikasjalik ja võimaldama iga kuluartiklit selgelt mõista (nt mitte kasutada kategooriat „muu”). Erinevad kulukategooriad peaksid kajastuma teavitamismeetme kirjelduses (vorm nr 3).

Tulude tabel peab olema üksikasjalik, võimaldama iga tuluartiklit/rahalist panust selgelt mõista ning vastama kasumi taotlemist keelavatele eeskirjadele. Tuleb lisada teiste rahastajate panuseid tõendav tabel (vt I lisa dokument H).

Eelarve koostamise lihtsustamiseks on punktis 4.1 nimetatud Interneti-aadressil kättesaadav korrektselt täidetud eelarve näidis.

Eelarve kulude tabel peaks sisaldama üksnes abikõlblikke kulusid (vt allpool).

Kulud enne lepingu allkirjastamist on taotleja risk ega ole juriidiliselt ega rahaliselt komisjoni jaoks siduvad.

1.   Abikõlblikud kulud

Teavitamismeetme abikõlblikud kulud on kulud, mida toetusesaaja on tegelikult kandnud ja mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

a)

need on seotud toetuslepingu objektiga ja on märgitud teavitamismeetme eelarveprognoosis;

b)

need on vajalikud toetuse objektiks oleva teavitamismeetme rakendamiseks;

c)

need kulud on teinud ja maksnud toetusesaaja teavitamismeetme kestuse jooksul, nagu on viidatud toetuslepingu artiklis I.2.2, st need peavad olema tõendatud alusdokumentide originaalidega (vt tabel punktis 3 allpool) ja vastavate maksedokumentidega;

d)

need on tuvastatavad ja kontrollitavad, eelkõige kirjendatud toetusesaaja raamatupidamisarvestuses ja määratud kindlaks vastavalt selles riigis kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele, kus toetusesaaja on registreeritud, ja vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestustavale;

e)

need on mõistlikud, õigustatud ja vastavad usaldusväärse finantsjuhtimise nõuetele, eelkõige ökonoomsuse ja tõhususe poolest;

f)

need on kooskõlas kohaldatavate maksustamist ja sotsiaalvaldkonda käsitlevate õigusaktidega.

TARNIJAD/ALLTÖÖVÕTJAD teenuste jaoks maksumusega üle 10 000 EUR.

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui taotleja kavatseb kasutada tarnijaid/alltöövõtjaid ja kui ühe tarnija/alltöövõtja pakutavate kõikide teenuste summa on suurem kui 10 000 EUR, tuleb taotlejal esitada komisjonile vähemalt kolm pakkumist vähemalt kolmelt eri ettevõttelt, esitada lisas valitud pakkumine ning oma valiku põhjendus (taotleja peab tõendama, et valitud tarnija/alltöövõtja on majanduslikult kõige soodsam, ning kui valitud pakkumine ei ole kõige odavam, peab ta oma valikut põhjendama).

Kõnealused dokumendid tuleb esitada komisjonile võimalikult kiiresti ning hiljemalt koos tehnilise ja finantsrakendamise lõpparuannetega.

Dokumentide esitamata jätmine annab komisjonile õiguse käsitada neid kulusid abikõlbmatuna.

2.   Abikõlbmatud kulud

Järgmiseid kulusid ei käsitata abikõlblikena:

mitterahalised osamaksed;

täpsustamata või kindla suurusega kulud, välja arvatud personalikulude puhul;

kaudsed kulud (üür, elekter, vesi, gaas, kindlustus, maksud jne);

kontorikulud (nt paber, kantseleitarbed jne);

uute või kasutatud seadmete ostmisest tulenevad kulud;

seadmete amortisatsioonikulud;

esialgses eelarves ettenägemata kulud;

käibemaks, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja tõendab, et seda ei ole võimalik kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt tagasi saada. Käibemaks, mille on tasunud avaõiguslikud asutused, ei kuulu siia alla;

kapitalitulud;

võlad ja võlgade teeninduskulud;

kahjumi või tulevaste võlgade katmine;

võlgnetavad intressid;

ebatõenäoliselt laekuvad võlad;

vahetuskursside muutustest tingitud kahjud;

toetusesaaja deklareeritud kulud, mis on kaetud Euroopa Liidu mõnda muud toetust saava meetme või tegevusprogrammiga;

ülemäärased või mõtlematud kulud.

3.   Erisätted abikõlblike kulude ja nõutavate tõendavate dokumentide kohta

Kululiik

Abikõlblik

Nõutav tõendav dokument (NB! Kui on loetletud mitu dokumenti, tuleb esitada need kõik)

Tööjõukulud

1.

Töötajad

Makstakse ühekordse kindla summana kuni 10 000 EUR meetmete puhul, mille kõik abikõlblikud kulud on alla 400 000 EUR ning 25 000 EUR meetmete puhul, mille kõik abikõlblikud kulud on 400 000–950 000 EUR, sh ettevalmistamiseks, rakendamiseks, jälgimiseks ja hindamiseks vajalikud personalikulud.

Ühekordse kindla summa saamiseks ei ole vaja esitada tõendavaid dokumente.

Toetusesaajatel palutakse analüüsi eesmärgil siiski lisada dokument, mis kinnitab teavitamismeetmega seoses tekkinud tegelikku personalikulu.

2.

Füüsilisest isikust ettevõtjad

Arve, kus on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, teostatud töö olemus ja töö teostamise kuupäevad.

Maksetõend

Transpordikulud (1)

1.

Rong

Kulud kõige lühemat marsruuti ja teise klassi rongipiletit kasutades (2).

Pilet

Maksetõend

2.

Lennuk

Broneerimistasud ja sõidukulud lennuki turistiklassis kõige madalama hinnaga eripakkumisi kasutades (APEX, PEX, Excursion jne)

Elektrooniline broneering (peab sisaldama hinda)

Kasutatud pardakaart. Pardakaardil peab olema märgitud nimi, kuupäev ning lähte- ja sihtkoht.

Võimaluse korral reisibüroo arve

Maksetõend

3.

Kaugsõidubuss

Linnadevahelise sõidu kulud kõige lühemat marsruuti kasutades

Arve, kus on märgitud vähemalt väljumis- ja saabumiskoht, reisijate arv ja sõidu kuupäev.

Maksetõend

4.

Laev

Pilet

Maksetõend

Majutus

1.

Teavitamismeetme ettevalmistamise ajal

Hotellimajutus kuni iga riigi puhul kindlaksmääratud maksimumsummani öö kohta. Kõnealused maksimumsummad on leitavad käesoleva konkursikutse punktis 4.1 nimetatud veebiaadressil („Maksimaalsed komisjoni aktsepteeritavad majutus-(hotelli-)kulud”)

Üksikasjalik hotelliarve, millele on märgitud isikute nimed, kuupäevad ja ööbimiste arv. Grupiarve puhul tuleb esitada samad andmed.

Toetusesaaja koostatud kirjeldus, mis hõlmab ööbimise eesmärki, seost kaasrahastatava teavitamismeetmega ning asjaomaste isikute rolli meetmes.

Koosoleku protokoll, kui tegemist oli koosolekuga.

Maksetõend

2.

Teavitamismeetme rakendamise ajal

Hotellimajutus kuni iga riigi puhul kindlaksmääratud maksimumsummani öö kohta. Kõnealused maksimumsummad on leitavad käesoleva konkursikutse punktis 4.1 nimetatud veebiaadressil („Maksimaalsed komisjoni aktsepteeritavad majutus-(hotelli-)kulud”)

Üksikasjalik hotelliarve, millele on märgitud isikute nimed, kuupäevad ja ööbimiste arv. Grupiarve puhul tuleb esitada samad andmed.

Osavõtjate nimekiri koos nende allkirjadega, nagu on nõutud tehnilise aruande jaoks (vt toetuslepingu artikkel I.5.2.2).

Maksetõend

Eined

Üksnes teavitamismeetme rakendamise ajal, järgmise maksimumsumma piires (ilma käibemaksuta):

5 EUR inimese kohta kohvipausi puhul

25 EUR inimese kohta lõunasöögi puhul

40 EUR inimese kohta õhtusöögi puhul

Koondarve (3) (toitlustusfirmalt, hotellilt, konverentsikeskuselt vms), millel on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, kuupäev, inimeste arv, osutatud teenuse liik (kohvipaus, lõunasöök ja/või õhtusöök), ühikuhind ja koguhind.

Osavõtjate nimekiri koos nende allkirjadega, nagu on nõutud tehnilise aruande jaoks (vt toetuslepingu artikkel I.5.2.2).

Maksetõend

Suuline tõlge

1.

Töötajad: nendega seotud kulud sisalduvad kindlas ühekordses summas punkti „Tööjõukulud” all.

Tõendavaid dokumente ei nõuta

2.

Füüsilisest isikust ettevõtjad: kuni 600 EUR päeva kohta (ilma käibemaksuta).

Arve, kus on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, tõlke lähte- ja sihtkeel ning töötamise kuupäevad ja töötatud tundide arv.

Maksetõend

Kirjalik tõlge

1.

Töötajad: nendega seotud kulud sisalduvad kindlas ühekordses summas punkti „Tööjõukulud” all.

Tõendavaid dokumente ei nõuta

2.

Füüsilisest isikust ettevõtjad: kuni 45 EUR lehekülje kohta (ilma käibemaksuta).

NB! Üks lehekülg võrdub 1 800 tähemärgiga, tühikuid arvestamata.

Arve, kus on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, tõlke lähte- ja sihtkeel ning tõlgitud lehekülgede arv.

Maksetõend

Konsultantide ja esinejate tasud

Kuni 600 EUR päeva kohta (ilma käibemaksuta)

Tasud ekspertidele ja esinejatele ei ole abikõlblikud, kui asjaomased isikud on riigiteenistujad, liidu või rahvusvahelises teenistuses olevad isikud või toetust saava organisatsiooni või sellega assotsieerunud või selle tütarorganisatsiooni liikmed või töötajad.

Majutus- ja transpordikulud: vt eespool.

Arve, kus on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, teostatud töö olemus ja töö teostamise kuupäevad.

Konverentsi lõplik kava, sh esineja nimi ja ametinimetus.

Maksetõend

Konverentsiruumide ja -tehnika rent

NB! Sünkroontõlke kabiinide rent mitte üle 750 EUR päevas (ilma käibemaksuta).

Arve, kus on märgitud vähemalt teavitamismeetme nimetus, millist konverentsitehnikat kasutati ning konverentsiruumide ja -tehnika rentimise kuupäevad.

Maksetõend

Postikulud

Posti- või kulleriteenused teavitamismeetmega seotud dokumentide saatmiseks (nt kutsed jne).

Üksikasjalik arve, millele on märgitud vähemalt saadetud dokumentide nimetus ja arv või toetusesaaja poolt tõendatud postiteenuste kviitung.

Maksetõend


(1)  Ainult ühiskondliku transpordi kulud (rong, lennuk, laev) kuuluvad tasustamisele. Linnaliinibussi, metroo, trammi või taksoga sõitmise kulud ei ole abikõlblikud.

(2)  Kui kasutatakse muud klassi, on kulud abikõlblikud ainult siis, kui esitatakse transpordiettevõtte tõend, kus on märgitud teise klassi sõidukulud, ning sel juhul on abikõlblikud kulud selle summaga piiratud.

(3)  Üksikuid restoraniarveid ei aktsepteerita.