5.8.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 212/3


Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

2010/C 212/03

Image

Vatikani Linnriigi käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi liikmesriiki tähistav külg

Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse (1). Vastavalt nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on ühendusega sõlminud euro käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele teatava koguse euro mälestusmünte, eelkõige tingimusel, et mälestusmündina kasutatakse üksnes 2-eurost münti. Mälestusmüntide tehnilised omadused vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide omadustele, kuid nende liikmesriiki tähistaval küljel on mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.

Käibele laskev riik: Vatikani Linnriik

Põhjus: Preestrite aasta

Kujunduse kirjeldus: Mündi siseosas on kujutatud karjane, kes tõmbab lõvi lõugade vahelt ära lambatalle. Kujutise ümber on kaks graveeringut: ülal on käibele laskev riik „CITTA' DEL VATICANO” ning all on mündi käibelelaskmise põhjus „ANNO SACERDOTALE”. Kujutisest vasakul on aastaarv „2010”, all on rahapaja tunnus „R” ning paremal on kunstniku nimi „VEROI”.

Mündi välisosal on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.

Käibele lastav kogus:

Käibelelaskmise kuupäev:


(1)  Vt EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide liikmesriiki tähistava külje kohta.

(2)  Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus euro käibemüntide rahvuslikke külgi ja selliste müntide emiteerimist käsitlevate ühiste suuniste kohta (ELT L 9, 14.1.2009, lk 52).