19.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 195/23


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(EMPs kohaldatav tekst)

2009/C 195/07

1.

11. augustil 2009 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Panasonic Corporation (edaspidi „Panasonic”, Jaapan) omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Sanyo Electric Co., Ltd. (edaspidi „Sanyo”, Jaapan) üle avaliku pakkumise teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Panasonic: audiovisuaal- ja telekommunikatsioonitoodete, kodumasinate, elektrooniliste komponentide ja seadmete (sealhulgas patareide) ning tööstus- ja muu toodangu arendamine, tootmine ja müük,

Sanyo: tarbekaupade, professionaalseks kasutamiseks mõeldud seadmete, elektrooniliste komponentide (sealhulgas patareide) ning tööstuslike logistika-/hooldusseadmete arendamine, tootmine ja müük.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi (+32 22964301 või 22967244) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.