25.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 302/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie)

Võimalik lihtsustatud korras menetlemine

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 302/11)

1.

18. novembril 2008 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Salzgitter AG (Saksamaa) omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Norddeutsche Affinerie AG (Saksamaa) üle aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Salzgitter: ettevõte, mis kontrollib terase- ja tehnoloogiakontserni, mis tegeleb erinevate terasetoodete, sealhulgas ümarterase ja torude tootmise ja turustamisega;

Norddeutsche Affinerie: ettevõte, mis kontrollib terasetööstuse kontserni, mis toodab ja turustab vaskkatoode, vasktraati, vaskvorme ja vasest pooltooteid.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleks märkida, et käesolevat juhtumit on võimalik käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.5383 — Salzgitter/Norddeutsche Affinerie):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.