16.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 263/1


PROTOKOLL

(2008/C 263 E/01)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING

president

1.   Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.

2.   Presidentuuri avaldus

Parlamendi president tegi lühikese avalduse, kus ta väljendas heameelt Lissabonis 18. ja 19. oktoobril 2007. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu üle, mille tulemusena võeti vastu ELi reformileping. President rõhutas selle tähtsust Euroopa Parlamendi jaoks ja teatas, et 12. detsembri 2007. aasta pidulikul istungil, lepingu allkirjastamise eelõhtul kuulutab ta välja põhiõiguste harta. Samuti tänas ta valitsustevahelisel konverentsil parlamenti esindanud Elmar Broki, Enrique Barón Crespot ja Andrew Duffi nende töö eest.

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit ja Hannes Swoboda.

3.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

4.   Parlamendi koosseis

Paul Vergès on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 5.10.2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 7 otsustas parlament tema ametikoha vabastada ning teavitada sellest asjaomast liikmesriiki.

Portugali pädevad ametiasutused on teatanud Fausto Correia asemel Armando França ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 15.10.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Armando França vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

5.   Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni IND/DEM taotlusel kinnitas parlament Georgios Georgiou nimetamise järgmise komisjoni ja järgmiste delegatsioonide liikmeks:

AFET komisjon

Delegatsioon ELi-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis

Delegatsioon Euroopa ja Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks ja

Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks.

6.   Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/58/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise kohta (03635/2007/LEX - C6-0335/2007 - 2004/0047(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (03636/2007/LEX - C6-0336/2007 - 2004/0048(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (03637/2007/LEX - C6-0337/2007 - 2004/0049(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja nr 1107/70 (03623/2007/LEX - C6-0357/2007 - 2000/0212(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (03618/2007/LEX - C6-0355/2007 - 2006/0005(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (03644/2007/LEX - C6-0356/2007 - 2006/0180(COD))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2008-2013) (03640/2007/LEX - C6-0358/2007 - 2005/0042A(COD))

7.   Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1)

suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

(O-0048/2007) Josep Borrell Fontelles DEVE komisjoni nimel nõukogule: Rahvusvaheline leping kassettlahingumoona keelustamiseks, jätkuna Oslo deklaratsioonile (B6-0319/2007);

(O-0052/2007) Josep Borrell Fontelles DEVE komisjoni nimel komisjonile: Rahvusvaheline leping kassettlahingumoona keelustamiseks, jätkuna Oslo deklaratsioonile (B6-0320/2007);

(O-0065/2007) Joseph Daul, Lutz Goepel ja Neil Parish fraktsiooni PPE-DE nimel komisjonile: Toiduainete hinnatõus (B6-0321/2007);

(O-0067/2007) Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni PSE nimel komisjonile: Tarbijakaitse ja hinnatõus (B6-0377/2007);

(O-0069/2007) Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas ja Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel komisjonile: Toiduainete hindade oluline tõus ja tarbijakaitse (B6-0378/2007);

2)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Mary Honeyball, Proinsias De Rossa ja Bill Newton Dunn tervishoiuteenuste osutamise kohta teises liikmesriigis elavatele Euroopa kodanikele (90/2007);

Dr. Milan Cabrnoch tervishoiu infosüsteemide koostalitlusvõime kohta (91/2007).

8.   Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 57,58,59 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.

9.   Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 27/2007 ettepaneku (C6-0233/2007 - SEK(2007)0685).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute täismahus ümberpaigutamiseks.

10.   Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 191 lõikele 5 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

2.10.2007

Claude Arenales (Confédération pour la Sauvegarde de l'Environnement et de la Qualité de Vie) (nr 914/2007);

Alke Kathrin Schmidt (Interessengemeinschaft „Fischereihafen”) (11 allkirja) (nr 915/2007);

Maria-Magdalena Widmer (nr 916/2007);

Artur Kalmarczyk (Bürgerinitiative gegen den Ausbau Flugplatz Finow) (nr 917/2007);

Romy Roscher (8 allkirja) (nr 918/2007);

Klaus Filthaut (nr 919/2007);

Günther Gröger (nr 920/2007);

Rebecca Saruhan (nr 921/2007);

Andreas Deppenbrock (nr 922/2007);

Lennart Lueders (nr 923/2007);

Heinrich F. Lesemann (nr 924/2007);

Joachim Weber (nr 925/2007);

Tasoula Matraga (nr 926/2007);

Christoforos Kostarellos (nr 927/2007);

Aggelidis Kapsiohas (nr 928/2007);

Alexios Panagiopoulos (nr 929/2007);

Panagiotis Karras (nr 930/2007);

Panagiotis Karras (nr 931/2007);

Philipp Andrews (nr 932/2007);

Genda Ruth (nr 933/2007);

Claudio Chiaruttini (Lay Fraternities Charles de Foucauld) (24 allkirja) (nr 934/2007);

Angel Grela López (nr 935/2007);

Antonio Muñoz Secilla (Ecologistas en acción) (nr 936/2007);

Kebira Wild (nr 937/2007);

Corinne Godard (nr 938/2007);

Konstantinos Aivaliotis (nr 939/2007);

Stéphane Wurtz (nr 940/2007);

Stéphane Wurtz (nr 941/2007);

Alicja Matak (nr 942/2007);

Abílio Manuel de Sousa Vieira Garcia (nr 943/2007);

Neculai Agafiţei (nr 944/2007);

11.10.2007

Herbert Duenkel (nr 945/2007);

Herbert Steins (nr 946/2007);

Jörg Wende (nr 947/2007);

Giorgio Bortini (nr 948/2007);

Dirk Emmermann (nr 949/2007);

Jürgen Peters (PetArt Foundation) (nr 950/2007);

(nimi salastatud) (nr 951/2007);

Christa Pardeller (nr 952/2007);

Herbert Funke (nr 953/2007);

Constantinos Aivaliotis (2 allkirja) (nr 954/2007);

Athanasios Bergeles (nr 955/2007);

Deirdre Levy (11 allkirja) (nr 956/2007);

Georgios Deskoulidis (nr 957/2007);

Graham Unsworth (nr 958/2007);

Helmut Koszuszeck (AGICOA) (nr 959/2007);

Gerardine O'Brien (nr 960/2007);

Elad Shetreet (nr 961/2007);

(nimi salastatud) (nr 962/2007);

Mercedes Cuadra Acosta (Plafarma) (2 allkirja) (nr 963/2007);

Juan Antonio Navarro González (nr 964/2007);

(nimi salastatud) (nr 965/2007);

Simone Spahiu (nr 966/2007);

Gennaro D'Ascoli (nr 967/2007);

Francesco Di Pasquale (nr 968/2007);

Saimon Conti (nr 969/2007);

Fikri Coskun (nr 970/2007);

Urszula Sterna-Juda (nr 971/2007);

(nimi salastatud) (nr 972/2007);

(nimi salastatud) (nr 973/2007);

Nicolae Bâldea (54 allkirja) (nr 974/2007);

Petre Radu (Surasul Soarelui) (nr 975/2007);

Ioan Dumitrescu (nr 976/2007);

Dragos Mosor (Societatea Comercială Crama Vânătorilor Srl) (nr 977/2007);

Carmen Tudoran (4 allkirja) (nr 978/2007);

Milan Sitar (2 allkirja) (nr 979/2007);

16.10.2007

Torkild Todsen (Borgergruppe) (nr 980/2007);

David Poole (nr 981/2007);

Demitrios Paicopolos (nr 982/2007);

(nimi salastatud) (nr 983/2007);

George Matagos (nr 984/2007);

Giuseppe Ruga (2 allkirja) (nr 985/2007);

Jürgen Fritz Wisotski (nr 986/2007);

Pedro Marquez (nr 987/2007);

Juan Carlos de la Torre Rovira (nr 988/2007);

Albert Sastre Mauri (nr 989/2007);

Carlos Carrasco-Muñoz de Vera (1569 allkirja) (nr 990/2007);

Vincenzo Gala (Associazione Placido Rizzotto Onlus) (nr 991/2007);

Domenico Larosa (Movimento difesa ambientale di Condofuri (MDA)) (nr 992/2007);

Janusz Kozuszko (nr 993/2007);

Rafal Gawronski (nr 994/2007);

Artur Misztal (Poland Street Association of Poles in Great Britain and Northern Ireland) (nr 995/2007);

18.10.2007

Frank Nixon (nr 996/2007);

Ivailo Ivanov (BSPB/Birdlife Bulgaria Varna Office) (7 allkirja) (nr 997/2007);

Vladimír Dostál (nr 998/2007);

Jürgen Lümmerich (nr 999/2007);

Jürgen Gerlach (2 allkirja) (nr 1000/2007);

Jakob Awik (nr 1001/2007);

Rudolf Dancek (nr 1002/2007);

Felix Kabelka (nr 1003/2007);

Rolf Jürgens (nr 1004/2007);

Hans Weichmann (nr 1005/2007);

Zoran Corak (Corak + Fink Rechtsanwälte) (nr 1006/2007);

Karl-Ernst Reichel (nr 1007/2007);

Eckehard W. Rechlin (Hamburger ErfolgsSchmieden) (nr 1008/2007);

Eduardo Caro López (9 allkirja) (nr 1009/2007);

Jaime Giménez Arbe (nr 1010/2007);

Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 1011/2007);

Miguel Fernández Gersol (Sección Sindical Estatal-Santander) (nr 1012/2007);

Pierre Battaglia (Le Comité de Soutien de Denise Pepitone en France) (1893 allkirja) (nr 1013/2007);

Josiane Grunenberger (nr 1014/2007);

Salvatore Fresta (nr 1015/2007);

Teresa Matulka (Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydoze i Choroby Pokrewne) (3 allkirja) (nr 1016/2007);

Piotr Rylski (nr 1017/2007);

Eugeniusz Dabrowski (nr 1018/2007);

José Maria de Jesus Martins (nr 1019/2007);

Valentin Hanganu (SC Luc Guard Sl Srl) (2 allkirja) (nr 1020/2007);

Constantin Zuica (nr 1021/2007);

Florin Vladoiu (nr 1022/2007);

Blaz Zgaga (nr 1023/2007);

Roger McLennan (nr 1024/2007).

11.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1)

parlamendi komisjonid:

1.1)

raportid:

Raport Euroopa ombudsmani 2006. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2007/2131(INI)) - PETI komisjon.

Raportöör: Luciana Sbarbati (A6-0301/2007)

Raport: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Serbia vaheliste suhete kohta (2007/2126(INI)) - AFET komisjon.

Raportöör: Jelko Kacin (A6-0325/2007)

***I Raport: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD)) - EMPL komisjon.

Raportöör: Alexandru Athanasiu (A6-0335/2007)

Raport rohelise raamatu „Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil” kohta (2007/2105(INI)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A6-0336/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (KOM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Manfred Weber (A6-0339/2007)

Raport: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule meditsiiniliseks otstarbeks kasutatava oopiumi tootmise kohta Afganistanis (2007/2125(INI)) - AFET komisjon.

Raportöör: Marco Cappato (A6-0341/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Robert Sturdy (A6-0342/2007)

Raport: Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev ühenduse strateegia (2007/2119(INI)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Chris Davies (A6-0343/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Åsa Westlund (A6-0344/2007)

***I Raport: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta (KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)) - TRAN komisjon.

Raportöör: Josu Ortuondo Larrea (A6-0345/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Raport traditsioonilised energiaallikate ja energiatehnoloogia kohta (2007/2091(INI)) - ITRE komisjon.

Raportöör: Herbert Reul (A6-0348/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (KOM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)) - TRAN komisjon.

Raportöör: Paolo Costa (A6-0350/2007)

* Raport soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö 18. detsembri 1997. aasta konventsiooniga (KOM(2007)0216 - C6-0170/2007 - 2007/0073(CNS)) - IMCO komisjon.

Raportöör: Horia-Victor Toma (A6-0352/2007)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 173 (Istungi stenogramm) muutmise kohta (2007/2137(REG)) - AFCO komisjon.

Raportöör: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Raport esimeeste konverentsi koosseisu käsitleva Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 23 muutmise kohta (2007/2066(REG)) - AFCO komisjon.

Raportöör: Georgios Papastamkos (A6-0355/2007)

* Raport: Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi algatus, mille eesmärgiks on võtta vastu nõukogu raamotsus täitmisele mittepööratud karistuste, alternatiivsete mõjutusvahendite ning tingimisi karistuste tunnustamise ja järelevalve kohta (06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Maria da Assunção Esteves (A6-0356/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta (KOM(2007)0306 - C6-0215/2007 - 2007/0104(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Carlos Coelho (A6-0357/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta (KOM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Carlos Coelho (A6-0358/2007)

***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

* Raport: Soovitus võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel (KOM(2007)0277 - C6-0238/2007 - 2007/0100(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Jean-Marie Cavada (A6-0360/2007)

*** Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (12550/2007 - C6-0325/2007 - 2007/0083(AVC)) - INTA komisjon.

Raportöör: Helmuth Markov (A6-0361/2007)

* Raport: Nõukogu raamotsuse eelnõu vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (09688/2007 - C6-0209/2007 - 2005/0805(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Ioannis Varvitsiotis (A6-0362/2007)

Raport Gian Paolo Gobbo puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2007/2014(IMM)) - JURI komisjon.

Raportöör: Diana Wallis (A6-0367/2007)

*** Soovitus nõukogu otsuse kohta, millega volitatakse Sloveeniat ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides 12. veebruari 2004. aasta protokolli, millega muudetakse tuumaenergia valdkonnas tsiviilvastutust käsitlevat 29. juuli 1960. aasta Pariisi konventsiooni (09453/2007 - C6-0180/2007 - 2006/0260(AVC)) - JURI komisjon.

Raportöör: Giuseppe Gargani (A6-0369/2007)

Raport rohelise raamatu kohta kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (2007/2026(INI)) - JURI komisjon.

Raportöör: Kurt Lechner (A6-0371/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2100/94 seoses ühenduse sordikaitse taotluse esitamise õigusega (KOM(2007)0445 - C6-0274/2007 - 2007/0161(CNS)) - AGRI komisjon.

Raportöör: Neil Parish (A6-0373/2007)

Raport ELi ja Aafrika vaheliste suhete olukorra kohta (2007/2002(INI)) - DEVE komisjon.

Raportöör: Maria Martens (A6-0375/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni teadus- ja tehnikakoostöö lepingu Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel sõlmimise kohta (KOM(2007)0305 - C6-0227/2007 - 2007/0106(CNS)) - ITRE komisjon.

Raportöör: Angelika Niebler (A6-0377/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppe punkti 28 (KOM(2007)0415 - C6-0323/2007 - 2007/2168(ACI)) - BUDG komisjon.

Raportöör: Reimer Böge (A6-0378/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0379/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0431 - C6-0301/2007 - 2007/0146(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0380/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0381/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0413 - C6-0293/2007 - 2007/0148(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0382/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A6-0383/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0423 - C6-0296/2007 - 2007/0140(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Claudio Fava (A6-0384/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0425 - C6-0299/2007 - 2007/0142(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Claudio Fava (A6-0385/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise tagasivõtulepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0438 - C6-0298/2007 - 2007/0153(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Claudio Fava (A6-0386/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0422 - C6-0295/2007 - 2007/0144(CNS)) - LIBE komisjon.

Raportöör: Claudio Fava (A6-0387/2007)

Raport: maksu- ja tollipoliitika panus Lissaboni strateegiasse (2007/2097(INI)) - ECON komisjon.

Raportöör: Sahra Wagenknecht (A6-0391/2007)

Raport: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppe punktile 26 (KOM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179(ACI)) - BUDG komisjon.

Raportöör: Reimer Böge (A6-0393/2007)

Raport Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, I jagu - Euroopa Parlament, II jagu - nõukogu, IV jagu - Euroopa Kohus, V jagu - kontrollikoda, VI jagu - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu - Regioonide Komitee, VIII jagu - Euroopa ombudsman, IX jagu - Euroopa andmekaitseinspektor (11781/2007 [[02]] - C6-0288/2007 - 2007/2019B(BUD)) - BUDG komisjon.

Raportöör: Ville Itälä (A6-0394/2007)

* Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel ÜRO Euroopa majanduskomisjoni piiriülese keskkonnamõju hindamise Espoo konventsiooni esimese ja teise muudatuse heakskiitmise kohta (KOM(2007)0470 - C6-0291/2007 - 2007/0169(CNS)) - ENVI komisjon.

Raportöör: Miroslav Ouzký (A6-0395/2007)

Raport: Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta üldeelarve projekt - III jagu - komisjon (11781/2007 [[01]] - C6-0287/2007 - 2007/2019(BUD)) - BUDG komisjon.

Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0397/2007)

1.2)

soovitused teisele lugemisele:

***II Soovituse teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (07656/5/2007 - C6-0218/2007 - 2005/0032(COD)) - ECON komisjon.

Raportöör: Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil-ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (08703/5/2007 - C6-0217/2007 - 2005/0126(COD)) - JURI komisjon.

Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A6-0366/2007)

2)

parlamendiliikmed:

2.1)

infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0318/2007):

nõukogule

Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Harkin Marian, Doyle Avril, Seppänen Esko, Ludford Sarah, van Nistelrooij Lambert, Davies Chris, Cappato Marco, Anastase Roberta Alma, Papadimoulis Dimitrios, Posselt Bernd, Evans Robert, McGuinness Mairead, Van Hecke Johan, Newton Dunn Bill, Figueiredo Ilda, Paleckis Justas Vincas, Mitchell Gay, Crowley Brian, Ryan Eoin, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Higgins Jim, Pahor Borut, Goudin Hélène, Vanhecke Frank, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Manolakou Diamanto, Guerreiro Pedro, Rutowicz Leopold Józef, Toussas Georgios, Czarnecki Ryszard, Burke Colm, Miguélez Ramos Rosa, Ferreira Elisa, Andrikienė Laima Liucija, Pafilis Athanasios, Bowis John

komisjonile

Medina Ortega Manuel, Gaľa Milan, Casaca Paulo, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Cappato Marco, Gräßle Ingeborg, Staes Bart, van Nistelrooij Lambert, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Papastamkos Georgios, Caspary Daniel, Andrikienė Laima Liucija, Mitchell Gay, Posselt Bernd, McGuinness Mairead, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Guerreiro Pedro, Harkin Marian, Ludford Sarah, Vanhecke Frank, Higgins Jim, Papadimoulis Dimitrios, Davies Chris, Doyle Avril, Pleštinská Zita, Hutchinson Alain, Evans Robert, Allister Jim, Matsis Yiannakis, Holm Jens, Corbett Richard, Newton Dunn Bill, Henin Jacky, Andersson Jan, Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ryan Eoin, Simpson Brian, Mavrommatis Manolis, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Burke Colm, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Podkański Zdzisław Zbigniew, De Rossa Proinsias, Dillen Koenraad, Jensen Anne E., Manolakou Diamanto, Czarnecki Ryszard, Schmidt Olle, Toussas Georgios, Budreikaitė Danutė, Irujo Amezaga Mikel, Belet Ivo, Pafilis Athanasios.

12.   Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2007. aasta oktoobri II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 396.144/PDOJ), mille kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

22.10.2007 kuni 25.10.2007 istungid

esmaspäev

muudatusteta

teisipäev

muudatusteta

kolmapäev

fraktsiooni Verts/ALE taotlus lõpetada arutelu nõukogu ja komisjoni avalduste üle ELi-Venemaa tippkohtumise kohta (päevakorra lõpliku projekti punkt 35) resolutsiooni ettepanekute esitamisega

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel ja Richard Corbett fraktsiooni PSE nimel.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Esitamise tähtajad otsustati järgmiselt:

resolutsiooni ettepanekud: 23.10.2007 kell 10.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: 24.10.2007 kell 10.00

Sõna võttis Herbert Bösch.

fraktsiooni GUE/NGL taotlus lõpetada arutelu Vatvitsiotise raporti üle vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades (A6-0362/2007) (päevakorra lõpliku projekti punkt 76) muudatusettepanekute esitamisega

Parlament kiitis taotluse heaks.

Esitamise tähtaeg otsustati järgmiselt:

muudatusettepanekud: 22.10.2007 kell 19.00

neljapäev

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 115):

fraktsiooni PPE-DE taotlus asendada punkt „Usbekistan”(päevakorra lõpliku projekti punkt 63) punktiga „Pakistan”

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, kes põhjendas taotlust, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Parlament kiitis taotluse heaks.

*

* *

Tööplaan kinnitati.

13.   Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Rumiana Jeleva, Luis Yañez-Barnuevo García, Eugenijus Gentvilas, Bogusław Rogalski, Carl Schlyter, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Manolis Mavrommatis, Catherine Trautmann, Toomas Savi, Ewa Tomaszewska, Petya Stavreva, Csaba Sándor Tabajdi, Horia-Victor Toma, Richard James Ashworth, Pierre Pribetich, László Surján, Zita Pleštinská, Marianne Mikko, Marios Matsakis, Georgios Papastamkos, Karin Scheele, Ryszard Czarnecki, Milan Gaľa, Kyriacos Triantaphyllides, György Schöpflin, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Marian Harkin, Ioannis Gklavakis, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Zbigniew Podkański ja Ilda Figueiredo.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS

asepresident

Sõna võtsid Bernard Wojciechowski, Urszula Krupa ja Mairead McGuinness.

14.   Raamdirektiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta ***I - Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia - Taimekaitsevahendite turuleviimine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks [KOM(2006)0373 - C6-0246/2006 - 2006/0132(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Christa Klaß (A6-0347/2007)

Raport pestitsiidide säästva kasutamise temaatilise strateegia kohta [2007/2006(INI)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Irena Belohorská (A6-0291/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise kohta [KOM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Hiltrud Breyer (A6-0359/2007)

Sõna võtsid Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Christa Klaß tutvustas raportit.

Sõna võttis Marie Anne Isler Béguin, kes oli seisukohal, et Christa Klaß tutvustas raportit isiklikust vaatenurgast, mis ei ole kooskõlas komisjoni seisukohaga. Christa Klaß vastas, et komisjoni seisukoht ei ole üksmeelne.

Irena Belohorská tutvustas raportit.

Hiltrud Breyer tutvustas raportit.

Sõna võtsid Neil Parish (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Dorette Corbey (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Manuel Medina Ortega (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Anja Weisgerber (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Kyösti Virrankoski (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Ambroise Guellec fraktsiooni PPE-DE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni PSE nimel, Anne Laperrouze fraktsiooni ALDE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE

asepresident

Sõna võtsid Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Erna Hennicot-Schoepges, Anne Ferreira, Holger Krahmer, Gintaras Didžiokas, Jens-Peter Bonde, Pilar Ayuso, Frédérique Ries, Leopold Józef Rutowicz, Urszula Krupa, Peter Baco, Marianne Thyssen, Bogdan Golik, Jan Mulder, Michael Henry Nattrass, Richard Seeber, Evangelia Tzampazi, Marian Harkin, Eija-Riitta Korhola, Dan Jørgensen, Anders Wijkman, Esther De Lange, Françoise Grossetête, Czesław Adam Siekierski, Stavros Dimas ja Markos Kyprianou.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE

asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2007 protokolli punkt 9.9, 23.10.2007 protokolli punkt 9.10 ja 24.10.2007 protokolli punkt 8.22.

15.   Istungi stenogramm (kodukorra artikli 173 muutmine) (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 173 (istungi stenogramm) muutmise kohta [2007/2137(REG)] - põhiseaduskomisjon.

Raportöör: Richard Corbett (A6-0354/2007)

Richard Corbett tutvustas raportit.

Sõna võtsid Ingo Friedrich fraktsiooni PPE-DE nimel, Costas Botopoulos fraktsiooni PSE nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Zdzisław Zbigniew Podkański fraktsiooni UEN nimel, Johannes Voggenhuber fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernard Wojciechowski fraktsiooni IND/DEM nimel ja Richard Corbett, kes esitas täpsustused Zdzisław Zbigniew Podkański sõnavõtu kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007 protokolli punkt 8.15.

16.   Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitlev ühenduse strateegia (arutelu)

Raport sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia kohta [2007/2119(INI)] - keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon.

Raportöör: Chris Davies (A6-0343/2007)

Chris Davies tutvustas raportit.

Sõna võttis Stavros Dimas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rebecca Harms (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Wolfgang Bulfon (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Martin Callanan fraktsiooni PPE-DE nimel, Marie-Noëlle Lienemann fraktsiooni PSE nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Malcolm Harbour ja Matthias Groote.

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC

asepresident

Sõna võtsid Péter Olajos, Linda McAvan, Andres Tarand, Małgorzata Handzlik, Dorette Corbey, Ivo Belet ja Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007 protokolli punkt 8.24.

17.   Traditsioonilised energiaallikad ja energiatehnoloogia (arutelu)

Raport traditsiooniliste energiaallikate ja energiatehnoloogia kohta [2007/2091(INI)] - tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon.

Raportöör: Herbert Reul (A6-0348/2007)

Herbert Reul tutvustas raportit.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Sõna võtsid Margrete Auken (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Sonik (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), András Gyürk fraktsiooni PPE-DE nimel, Adam Gierek fraktsiooni PSE nimel, Šarūnas Birutis fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lydia Schenardi fraktsiooni ITS nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jan Březina, Reino Paasilinna, Anne Laperrouze, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Miloslav Ransdorf, Ján Hudacký, Hannes Swoboda, Mariela Velichkova Baeva, Vladimír Remek, Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Markus Pieper, Andres Tarand, Vladimir Urutchev, Joan Calabuig Rull, Silvia-Adriana Ţicău, Edit Herczog ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007 protokolli punkt 8.23.

18.   Euroopa statistika haldamise nõuandekogu ***I - Euroopa statistika nõuandekomitee ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu [KOM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)] - majandus- ja rahanduskomisjon.

Raportöör: Sharon Bowles (A6-0327/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ühenduse statistilise teabe poliitika Euroopa nõuandekomitee [KOM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)] - majandus- ja rahanduskomisjon.

Raportöör: Ieke van den Burg (A6-0328/2007)

Sõna võttis Joaquín Almunia (komisjoni liige).

Sharon Bowles tutvustas raportit.

Ieke van den Burg tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE-DE nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Joaquín Almunia.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.10.2007 protokolli punkt 8.16 ja 24.10.2007 protokolli punkt 8.17.

19.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 396.144/OJMA).

20.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Harald Rømer

peasekretär

Hans-Gert Pöttering

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Morţun, Mulder, Musacchio, Muscat, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Pęk, Pflüger, Pieper, Pīks, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Toma, Tomaszewska, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Virrankoski, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka