21.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 169/29


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/C 169/10)

1.

13. juulil 2007 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava ja artikli 22 lõike 3 kohaselt tehtud ettepanekule järgnenud teatise kavandatava koondumise kohta, mille raames ettevõtja Apax Partners S.A. (edaspidi „Apax”, Prantsusmaa) omandab täieliku kontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ettevõtja Telenor Satellite Services AS (edaspidi „TSS”, Norra) üle aktsiate ostu teel.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

Apax: investeerimisfond. Apax omab kontrolli ettevõtja France Telecom Mobile Satellite Communications (edaspidi „FTMSC”, Prantsusmaa) üle, kes tegutseb satelliitsideteenuste osutajana;

TSS: satelliitsideteenuste osutaja.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud.

4.

Komisjon kutsub huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile oma võimalikke märkusi kavandatava toimingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama kümne päeva jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi ((32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada viitenumber COMP/M.4709 — Apax Partners/Telenor Satellite Services):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.