31.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 209/11


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 209/04)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

17. augustil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega ettevõtja Doughty Hanson & Co. Limited (edaspidi “Doughty Hanson”, Ühendkuningriik) omandab aktsiate ostu teel kõnealuse määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses kontrolli kogu ettevõtja Caudwell Group Mobile Distribution Business (“Mobile Distribution Business”, Ühendkuningriik) üle.

2.

Asjaomaste ettevõtjate majandustegevus hõlmab järgmist:

ettevõtja Doughty Hanson: erainvesteerimisfondi haldaja;

ettevõtja Mobile Distribution Business: mobiiltelefonide ja mobiiltelefoni tarvikute müük ja remont, samuti abiteenused (näiteks mobiiltelefonide ja pakendite isikupärastamine/komplekteerimine, tariifipõhiste lepingute müümine tarbijatele ja ettevõtjatele, mobiiltelefoni kõneaja ettemaksutähtede müümine) ning spetsialistide värbamine.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama kavandatava tehingu kohta märkusi.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkused võib komisjonile saata faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business):

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.