25.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/5


Eelteatis koondumise kohta

(Juhtum nr COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Juhtumi puhul võidakse kohaldada lihtsustatud korda

(2006/C 172/03)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.

13. juulil 2006 sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (1) artiklile 4 vastava teatise kavandatava koondumise kohta, millega äriühingud Fogeca Multiauto S.A. (edaspidi“Fogeca”, Portugal) ja Mapfre Mutualidad de Seguros (edaspidi “Mapfre”, Hispaania) omandavad ühiskontrolli nimetatud nõukogu määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses ühisettevõtte (edaspidi “JV”, Hispaania) üle uue äriühingu aktsiate või osade ostmise kaudu, mida käsitatakse ühisettevõttena.

2.

Asjaomaste äriühingute majandustegevus hõlmab järgmist:

Fogeca: sõidukite monteerimine, autoosade tootmine, sõidukite ja varuosade jaemüük,

Mapfre: kindlustus, finantsteenused,

JV: autode jaemüük ja müügijärgne hooldus, sõidukite kindlustus, varahaldus Hispaanias.

3.

Komisjon leiab pärast teatise esialgset läbivaatamist, et tehing, millest teatatakse, võib kuuluda määruse (EÜ) nr 139/2004 reguleerimisalasse, kuid lõplikku otsust selle kohta ei ole veel tehtud. Vastavalt komisjoni teatisele lihtsustatud korra kohta teatavate ettevõtjate koondumiste käsitlemiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (2) tuleb märkida, et käesolevat juhtumit võidakse käsitleda teatises ettenähtud korra kohaselt.

4.

Komisjon kutsub asjast huvitatud kolmandaid isikuid esitama komisjonile võimalikke märkusi kavandatava tehingu kohta.

Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt kümme päeva pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Märkusi võib saata komisjonile faksi teel (faksi nr (32-2) 296 43 01 või 296 72 44) või postiga järgmisel aadressil (lisada tuleb viitenumber COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV):

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ELT L 24, 29.1.2004, lk 1.

(2)  ELT C 56, 5.3.2005, lk 32.