8.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/13


Eelotsusetaotlus, mille esitas Finanzgericht Düsseldorf 31. jaanuari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Euro Tex Textilverwertung GmbH versus Hauptzollamt Duisburg

(Kohtuasi C-56/06)

(2006/C 86/23)

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Ühenduste Kohus on saanud Finanzgericht Düsseldorf'i 31. jaanuari 2006. aasta määrusega kohtuasjas Euro Tex Textilverwertung GmbH v. Hauptzollamt Duisburg esitatud eelotsusetaotluse, mis saabus kohtukantseleisse 2. veebruaril 2006.

Finanzgericht Düsseldorf küsib Euroopa Kohtult eelotsust järgmises küsimuses:

Kas määruses täpsemalt kirjeldatud sorteerimistegevused on ulatuslikumad kui tegevused, mis on hõlmatud mõistega “lihtne sorteerimistegevus” protokolli nr 4, mõiste “päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta, mida on muudetud 30. juuni 1997. aasta Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Poola Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsusega nr 1/1997 (1), artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses?


(1)  EÜT L 221, lk 1.