4.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 54/45


UK-Lerwick: Regulaarlendude teenindamine

Ühendkuningriigi väljakuulutatud pakkumiskutse vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile d seoses regulaarlendude teenindamisega Shetland Mainlandi (Tingwall/Sumburgh) ja Foula, Fair Isle, Out Skerriesi ja Papa Stouri saarte vahel

(2006/C 54/09)

(EMPs kohaldatav tekst)

1.   Sissejuhatus: Vastavalt 23.7.1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2408/92 (ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele) artikli 4 lõike 1 punktile a on Ühendkuningriik kehtestanud avaliku teenindamise kohustuse seoses regulaarlendudega Shetland Mainlandi ja Foula (Tingwallist), Fair Isle (Tingwallist/Sumburghist), Out Skerriesi (Tingwallist) ja Papa Stouri (Tingwallist) saarte vahel. Avaliku teenindamise kohustusega ettenähtud normid on avaldatud 30.12.1997. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas nr C 394/05, mida on muudetud Euroopa Ühenduste Teatajaga nr C 356/3, 12.12.2000, nr C 358/07, 15.12.2001, nr C 306/24, 10.12.2004, nr C 223/08, 10.9.2005 ja 3.3.2006. aasta Euroopa Liidu Teatajaga nr C 53/06.

Juhul kui ükski lennuettevõtja ei ole 1.7.2006 alustanud ega alustamas regulaarlende Shetland Mainlandi ja Foula (Tingwallist), Fair Isle (Tingwallist/Sumburghist), Out Skerriesi (Tingwallist) ja Papa Stouri (Tingwallist) saarte vahel vastavalt avaliku teenindamise kohustusele ning rahalist hüvitist taotlemata, on Ühendkuningriik otsustanud eespool nimetatud määruse artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt piirata juurdepääsu kõikidele nimetatud liinidele vaid ühe lennuettevõtjaga ning anda avaliku pakkumise teel õiguse regulaarlende korraldada alates 1.8.2006.

Lepingu sõlmib Shetlandi saarte nõukogu, edaspidi “tellija”, kes annab õhusõiduki Britten-Norman Islander eespool nimetatud liinide teenindamiseks.

2.   Pakkumiskutse objekt: Tagada alates 1.8.2006 regulaarlendude teenindamine Shetland Mainlandi ja Foula (Tingwallist), Fair Isle (Tingwallist/Sumburghist), Out Skerriesi (Tingwallist) ja Papa Stouri (Tingwallist) saarte vahel vastavalt sellel liinil kehtestatud avaliku teenindamise kohustuse normidele, mis on avaldatud 30.12.1997. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas nr C 394/05, mida on muudetud Euroopa Ühenduste Teatajaga nr C 356/3, 12.12.2000, nr C 358/07, 15.12.2001 ja 10.12.2004. aasta Euroopa Liidu Teatajaga nr C 306/24, 10.9.2005. aasta Euroopa Liidu Teatajaga nr C 223/08 ja 3.3.2006. aasta nr C 53/06. Eeldatakse, et pakkuja kasutab regulaarlendude teenindamisel õhusõidukit, mis antakse pakkuja kasutusse tellija poolt tasuta (kuid pakkumisdokumentides sätestatud tingimustel).

3.   Osalemine: Pakkumised on avatud kõikidele lennuettevõtjatele, kellel vastavalt nõukogu 23.7.1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2407/92 lennuettevõtjatele lennutegevuslubade väljaandmise kohta on liikmesriigi poolt välja antud kehtiv lennutegevusluba. Teenust pakutakse vastavalt tsiviillennundusameti reguleerivale korrale.

4.   Pakkumismenetlus: Käesolev pakkumismenetlus järgib määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktide d, e, f, g, h ja i sätteid.

5.   Pakkumise dokumendid: Kõiki pakkumise dokumente, mis sisaldavad pakkumise esitamise vormi, kirjeldust, lepingutingimusi/ajakava ja avaliku teenindamise kohustuse originaalteksti, mis on avaldatud 30.12.1997. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas nr C 394/05, mida on muudetud Euroopa Ühenduste Teatajaga nr C 356/3, 12.12.2000, nr C 358/07, 15.12.2001, 10.12.2004. aasta Euroopa Liidu Teatajaga nr C 306/24, 10.9.2005. aasta Euroopa Liidu Teatajaga nr C 223/08 ja 3.3.2006. aasta nr C 53/06, võib tasuta saada tellijalt aadressil:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick, Shetland ZE1 0NT. Tel.: (44) 15 95 74 48 00; Faks: (44) 15 95 74 48 69. (Kontaktisik: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations)

Lennuettevõtjad peavad koos pakkumisdokumentidega esitama tõendi finantsolukorra kohta (panga teatis lepinguväärtuse katmiseks koos aastaaruandega ja viimase kolme aasta auditeeritud aruanded, mis sisaldavad käivet ning maksude-eelset kasumit), tõendama eelnevat kogemust ja tehnilisi võimalusi kirjeldatud teenuse osutamiseks. Tellija jätab endale õiguse küsida lisateavet taotleja kõigi rahaliste ja tehniliste vahendite ja võimaluste kohta.

Pakkumiste hind tuleks esitada naelsterlingites ning kõik lisadokumendid peavad olema inglise keeles. Leping loetakse sõlmituks vastavalt Šoti õigusele ning alluvaks ainult Šoti kohtu jurisdiktsioonile.

6.   Rahaline hüvitis: Pakkumised peavad sisaldama lendude teenindamiseks vajalikku hüvitissummat kolme aasta jooksul alates teenindamise alguse ettenähtud kuupäevast. Hüvitussumma tuleks arvutada vastavalt kirjeldusele. Maksimumpiiri saab muuta ainult teenindustingimuste ettenägematu muutuse puhul.

Lepingu sõlmib Shetlandi saarte nõukogu. Kõik lepingujärgsed maksed tehakse naelsterlingites.

7.   Lepingu kestus, muutmine ja lõpetamine: Nelja liini 3-aastane leping kehtib 1.8.2006 kuni 31.7.2009. Kõik lepingu muudatused või selle lõpetamine on vastavuses lepingu tingimustega. Muudatused teenuste osutamisel on lubatud ainult kokkuleppel tellijaga.

8.   Karistused lepingu täitmata jätmisel: Kui lennuettevõtja igal muul kui allpool nimetatud põhjusel jätab lennu ära, võib tellija vähendada toetust võrdeliselt iga kord, kui lendu ei toimu, tingimusel et tellija ei vähenda toetust, kui lend jäi toimumata mistahes järgneval põhjusel ning see ei ole lennuettevõtja tegevuse või tegematajätmise tulemus:

ilm;

lennujaamade sulgemine;

julgeolek;

streigid;

ohutus.

Vastavalt lepingu tingimustele peab lennuettevõtja esitama ka omapoolse selgituse reisi ärajäämise kohta.

9.   Pakkumiste esitamise tähtaeg: Üks kuu pärast käesoleva teatise avaldamist.

10.   Pakkumiste esitamise kord: Pakkumised tuleb saata järgmisel aadressil:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Pakkumisi avavad tellija poolt valitud töötajad ja liikmed. Pakkumisi ei tuleks saata punktis 5 nimetatud aadressil.

11.   Pakkumiskutse kehtivus: Vastavalt määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktile d kehtib käesolev pakkumine tingimusel, et ükski ühenduse lennuettevõtja ei ole esitanud enne 1.7.2006 kõnealuse lennuliini teenindamise kava alates 1.8.2006 või enne seda vastavalt avaliku teenindamise kohustustele ilma rahalist hüvitist saamata. Tellija jätab endale õiguse keelduda pakkumise vastuvõtmisest, kui ükski neist ei ole asjakohastel põhjustel vastuvõtmiseks sobiv.