25.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 126/20


KONKURSIKUTSE — E-ÕPPEPRORAMM — DG EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Reguleerimisala:

Käesolev konkursikutse hõlmab kolme neljast e-õppe programmi sekkumisvaldkonnast:

(a)   Digitaalse kirjaoskuse edendamine

Digitaalse kirjaoskuse edendamise heade tavade määratlemine, hindamine, levitamine ja aruandlus, mis hõlmab nii põhimõttelisi kui praktilisi küsimusi alates digitaalse kirjaoskuse mõistmisest kuni konkreetsetele sihtrühmadele suunatud heastavate meetmeteni. Näiteks võib tuua online ja offline digitaalsete teabeallikate kättesaadavaks tegemise neile, kellel on raskendatud juurdepääs info- ja sidetehnoloogiale, või digitaalse kirjaoskuse edendamise elukestva õppimise kontekstis. Lisaks võivad ettepanekud käsitleda headel tavadel põhinevate digitaalse kirjaoskuse edendamise meetmete rakendamist.

Teadlikkuse suurendamise meetmete kujundamine ja rakendamine kõnealuses valdkonnas toimivate Euroopa võrgustike kaudu. Programm toetab Euroopa võrgustike, ühenduste, riigiasutuste, avaliku ja erasektori partnerluse jms. poolt ellu viidavaid meetmeid, millega toetatakse omavahelisi kontakte ja heade tavade edendamist.

(b)   Euroopa virtuaalkõrgharidus

Tähtsaimaks prioriteediks on kogemuste ja õpitu jagamine, heade tavade määratlemine, arendamine ja kindel levitamine. Tähelepanu keskpunktis on mudelid ja kasutusalad, mis võimaldavad info- ja sidetehnoloogia tõhusat integreerimist haridus- ja koolitussüsteemidesse ja riikidevahelisse virtuaalkõrgharidusse.

Teiseks prioriteediks on toetus Euroopa virtuaalse liikuvuse projektidele, mis põhinevad kõrgemate õppeasutuste koostöölepetel (ja laiendavad neid) ning institutsionaalsetel, temaatilistel või teistel võrgustikel, millel on oluline roll virtuaalkõrghariduse laiendamisel. Need ettepanekud peaksid lihtsustama Bologna protsessi ja selle töövahendite (Euroopa ainepunktide ülekande süsteem, kvaliteedikontroll jne.) tõhusat ja säästvat rakendamist ning toetama pikaajalist partnerlust, mis põhineb asjakohasel organisatsioonilisel ja majanduslikul mudelil.

(c)   Transversaalsed meetmed

Seda konkursikutse osa puudutavad ettepanekud pakuvad e-õppe lõpptarbijatele — õpetajatele, koolitajatele, juhendajatele ja õppijatele endile — integreeritud, ühtset ja praktilist teenust tegelemaks õppimise digitaalse infosisuga (e-õppe sisuga). Ettepanekud peavad sisaldama teabeteenust või õpet toetavat teenust või mõlemaid:

Lõpptarbijatele suunatud teabeteenus, mis tegeleb e-õppe sisu praktiliste aspektidegaja annab juhiseid edasise informatsiooni, nõu ja abi leidmiseks.

Lõpptarbijatele suunatud õpet toetav teenus, mis tegeleb e-õppe sisuga.

Neljandas sekkumisvaldkonnas — Euroopa e-sõpruskoolid ja õpetajate koolituse edendamine — korraldatakse eraldi piiratud konkurss.

2.   Taotlejate abikõlblikkus:

Projekti koordineeriv või juhtiv asutus ja teised osalevad organisatsioonid peavad olema juriidilised isikud. Nii koordineeriv/juhtiv asutus kui partnerorganisatsioonid peavad asuma ühes järgmistest riikidest: ühes 25st EL'i liikmesriigist, Islandis, Liechtensteinis, Norras või Bulgaarias.

EMP riikide ja Bulgaaria programmis osalemist puudutavad tingimused ja üksikasjalikud eeskirjad kehtestatakse kooskõlas ühenduse ja nende riikide vahelisi suhteid reguleerivate õigusaktide sätetega.

3.   Ettepanekute eelarve ja kestus:

Nimetus

Tegevuseks eraldatav eelarve

Abikõlbliku kogumaksumuse rahastamise %

Ühenduse keskmine rahaline toetus

Ühenduse maksimaalne rahaline toetus

Digitaalne kirjaoskus

1,3 miljonit eurot

Maksimaalselt

80 %

170 000 eurot

300 000 eurot

Euroopa virtuaalkõrgharidus

4,1 miljonit eurot

500 000 eurot

1 000 000 eurot

Transversaalsed meetmed

1 miljon eurot

250 000 eurot

500 000 eurot

Ettepanekus esitatud meetme kestus peab olema 12—24 kuud. Komisjoni toetust võib kasutada pärast 1. jaanuari 2006 tekkinud kulutuste rahastamiseks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg:

5.   Taotluse esitamine:

Kogu ettepanekute esitamiseks vajaliku dokumentatsiooni ja täiendavad üksikasjad leiate järgmiselt Internetiaadressilt:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html