19.2.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 45/11


EUROOPA KOHTU

(kuues koda)

9. detsembri 2004. aasta otsus

kohtuasjas C-88/04: Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (1)

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 2001/29/EÜ - Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas - Ettenähtud tähtajal üle võtmata jätmine)

(2005/C 45/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Kohtuasjas C-88/04: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja K. Banks) v. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (esindajad R. Caudwell ja K. Manji), mille esemeks on 23. veebruaril 2004 EÜ artikli 226 alusel esitatud liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi, tegi Euroopa Kohus (kuues koda), koosseisus: koja esimees A. Borg Barthet ja kohtunikud J.-P. Puissochet ning J. Malenovský (ettekandja); kohtujurist A. Tizzano, kohtusekretär R. Grass, 9. detsembril 2004 otsuse, mille resolutiivosa on järgmine:

1.

Kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik ei ole määratud tähtaja jooksul vastu võtnud vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas täitmiseks, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.

Jätta kohtukulud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kanda.


(1)  ELT C 106, 30.4.2004