14.11.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 432/6


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Törvényszék (Ungari) 11. juulil 2022 – DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. versus Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(Kohtuasi C-460/22)

(2022/C 432/08)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Fővárosi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Vastustaja: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Eelotsuse küsimus

Kas ettevõtjat, kes osutab asjaomasel turul elektroonilise side teenuseid, kuid ei konkureerinud teatud enampakkumisel (edaspidi „enampakkumismenetlus“), kuna ta ei vastanud tehnilises kirjelduses ette nähtud osalemistingimustele, mis sisaldasid enampakkumise üksikasjalikke eeskirju (edaspidi „tehniline kirjeldus“), mille tõttu ei sisalda riigi reguleeriva asutuse otsus, millega määratakse kindlaks enampakkumise tulemus, ühtegi sätet selle ettevõtja kohta, tuleb käsitada riigi reguleeriva asutuse otsuse mõjuvälja jäävaks ettevõtjaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (1) artikli 4 lõike 1 tähenduses, kellel on järelikult õigus kasutada selle otsuse suhtes [Euroopa Liidu põhiõiguste harta] artikliga 47 tunnustatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile?


(1)  EÜT 2002, L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349.