20.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/34


9. augustil 2021 esitatud hagi – Glaxo Group versus EUIPO – Cipla Europe (inhalaatori kuju)

(Kohtuasi T-477/21)

(2021/C 382/47)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Glaxo Group Ltd (Brentford, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid T. de Haan ja F. Verhoestraete)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses: Cipla Europe NV (Antwerpen, Belgia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi ruumiline kaubamärk (inhalaatori kuju) – ELi kaubamärk nr 2 179 562

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 19. mai 2021. aasta otsus asjas R 1835/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista hageja kohtukulud ja esimese apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 rikkumine;

nõukogu määruse (EÜ) 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

nõukogu määruse (EÜ) 207/2009 artikli 52 lõike 2 rikkumine.