3.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 2/24


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 15. oktoobril 2021 – NN versus Regione Lombardia

(Kohtuasi C-636/21)

(2022/C 2/29)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: NN

Vastustaja: Regione Lombardia

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid (nagu need, mis on sätestatud põllumajandus-, toidu- ja metsandusministri 15. jaanuari 2020. aasta dekreedis (Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)), mida mõistetakse ja kohaldatakse nii, et linnugripist põhjustatud kahju hüvitamise meetmetest saavad abi ainult ettevõtjad, kes ei ole taotluse esitamise ajaks tegevust lõpetanud, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 (1) artikliga 220 ning komisjoni 2. augusti 2019. aasta rakendusmäärusega (EL) 2019/1323 (2) vastuolus?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 2013, L 347, lk 671).

(2)  Komisjoni 2. augusti 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1323 muna- ja kodulinnulihasektori erakorraliste turutoetusmeetmete kohta Itaalias (ELT 2019, L 206, lk 12).