22.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 62/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Pécsi Törvényszék (Ungari) 25. novembril 2020 – Tolnatext Bt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Kohtuasi C-636/20)

(2021/C 62/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pécsi Törvényszék

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Tolnatext Bt.

Vastustaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (1), millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, artikli 22 lõiget 6 ja artiklit 29 tuleb tõlgendada nii, et tolli kui sellise ametiasutuse, mis ei tegutse kohtuna, menetlustes peab toll andma õiguse olla ära kuulatud nii omal algatusel algatatud menetlustes kui ka eelneva taotluse alusel algatatud menetlustes?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1).