9.3.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 77/35


17. jaanuaril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-24/20)

(2020/C 77/47)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, J. Norris ja I. Naglis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 7. oktoobri 2019. aasta otsuse 2019/1754 Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (1) artikkel 3;

tühistada otsuse 2019/1754 artikkel 4 osas, mis sisaldab viiteid liikmesriikidele, või teise võimalusena tühistada artikkel 4 tervikuna, kui viiteid liikmesriikidele ei saa ülejäänud artiklist eraldada;

jätta otsuse 2019/1754 tühistatud osad kehtima, eriti artikli 3 alusel antud loa kasutamine, mida tänaseks 1958. aasta Lissaboni kokkuleppega ühinenud liikmesriigid rakendasid enne kohtuotsuse kuupäeva, kuni mõistliku aja jooksul, mis ei tohi olla pikem kui kuus kuud kohtuotsuse kuulutamisest, jõustub Euroopa Liidu Nõukogu otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide, et rikuti ELTL artikli 218 lõiget 6 ja artikli 293 lõiget 1, ELL artikli 13 lõikes 2 kehtestatud pädevuse jaotamise põhimõtet, institutsioonilise tasakaalu põhimõtet ja komisjoni seadusandliku algatuse õigust, kuna vaidlustatud otsus võeti vastu ilma komisjoni ettepanekuta.

Teine väide, et rikuti ELTL artikli 2 lõiget ja artiklit 207 ning puudusid põhjendused, kuna nõukogu ületas oma pädevust, kui ta andis üldise, alalise ja nõuetekohaselt põhjendamata loa.


(1)  ELT 2019, L 271, lk 12.