23.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 207/7


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 10. jaanuari 2022. aasta määrus (Amtsgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – EL, CP versus Ryanair DAC

(Kohtuasi C-287/20) (1)

(Eelotsusetaotlus - Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 - Lennutransport - Määrus (EÜ) nr 261/2004 - Artikli 5 lõige 3 - Ühiseeskirjad reisijatele lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta - Hüvitamiskohustusest vabastamine - Mõiste „erakorralised asjaolud“ - Salongipersonali ja pilootide streik - Tegutseva lennuettevõtja tegevust mõjutavad „ettevõttesisesed“ ja „ettevõttevälised“ tegurid - Euroopa Liidu põhiõiguste harta - Artiklid 12 ja 28 - Töötajate kogunemis- ja ühinemisvabaduse ning lennuettevõtja läbirääkimisõiguse riive puudumine)

(2022/C 207/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hagejad: EL, CP

Kostja: Ryanair DAC

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et ametiühingu üleskutsel algatatud tegutseva lennuettevõtja salongipersonali ja pilootide streik, mille eesmärk on saavutada nende töötajate nõudmiste täitmine, ei ole „erakorraline asjaolu“ nimetatud sätte tähenduses, kusjuures eelnevate läbirääkimiste pidamine töötajate esindajatega ei ole selles osas oluline.


(1)  ELT C 279, 24.8.2020.