20.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/42


28. märtsil 2019 esitatud hagi — Puma versus EUIPO (SOFTFOAM)

(kohtuasi T-182/19)

(2019/C 172/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Puma SE (Herzogenaurach, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Schunke)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi SOFTFOAM taotlus — registreerimistaotlus nr 17 363 318

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 8. jaanuari 2019. aasta otsus asjas R 1399/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista menetluskulud, kaasa arvatud apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.