3.2.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 36/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Poprad (Slovakkia) 22. novembril 2019 – IM versus STING Reality s.r.o.

(kohtuasi C-853/19)

(2020/C 36/23)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okresný súd Poprad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: IM

Kostja: STING Reality s.r.o.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (edaspidi „ebaausate kaubandustavade direktiiv“) (1), tuleb tõlgendada nii, et niisugused faktilised asjaolud nagu käesolevas kohtuasjas, mille puhul rahalistes raskustes ja ajalise surve all olevale füüsilisele isikule, kelle eesmärk on omandiõigust säilitades saada laenurahastust oma ainsaks elukohaks oleva kinnisasja eest, pakub laenuettevõtja kinnisasja omandiõiguse lõpliku üleandmisega lepingut, kuigi selle isiku soov oli anda võlausaldajale kinnisasi üle ajutiselt laenulepingu tagamiseks, kujutavad endast ebaausat kaubandustava?

2.

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13 ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (edaspidi „direktiiv 93/13“) (2) tuleb tõlgendada nii, et esimeses küsimuses kirjeldatud faktilistel asjaoludel allub kinnisasja üleandmist puudutav müügileping kohtulikule kontrollile, vaatamata ettevõtja väidetele eraldi kokku lepitud lepingutingimuste kohta, kui see ettevõtja keeldub esitamast kohtule muid juhtumeid puudutavaid lepinguid, et saaks tuvastada, kas tegemist on ettevõtja poolt muudelgi juhtudel kasutatud eelnevalt koostatud tüüplepingutega?

3.

Kui direktiiv 93/13 on põhikohtuasjas kohaldatav, siis kas selle direktiivi artikli 4 lõikes 1 silmas peetud asjaoludena tuleb võtta arvesse ka enne lepingu sõlmimist valitsenud olukorda, nimelt et kostjaks oleval ettevõtjal oli juurdepääs hageja isikuandmetele ilma hageja nõusolekuta?


(1)  ELT 2005, L 149, lk 22.

(2)  EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.